Luke 12:58
New International Version
As you are going with your adversary to the magistrate, try hard to be reconciled on the way, or your adversary may drag you off to the judge, and the judge turn you over to the officer, and the officer throw you into prison.

New Living Translation
When you are on the way to court with your accuser, try to settle the matter before you get there. Otherwise, your accuser may drag you before the judge, who will hand you over to an officer, who will throw you into prison.

English Standard Version
As you go with your accuser before the magistrate, make an effort to settle with him on the way, lest he drag you to the judge, and the judge hand you over to the officer, and the officer put you in prison.

Berean Study Bible
Make every effort to reconcile with your adversary while you are on your way to the magistrate. Otherwise, he may drag you off to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and the officer may throw you into prison.

New American Standard Bible
"For while you are going with your opponent to appear before the magistrate, on your way there make an effort to settle with him, so that he may not drag you before the judge, and the judge turn you over to the officer, and the officer throw you into prison.

King James Bible
When thou goest with thine adversary to the magistrate, as thou art in the way, give diligence that thou mayest be delivered from him; lest he hale thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and the officer cast thee into prison.

Holman Christian Standard Bible
As you are going with your adversary to the ruler, make an effort to settle with him on the way. Then he won't drag you before the judge, the judge hand you over to the bailiff, and the bailiff throw you into prison.

International Standard Version
For example, when you go with your opponent in front of a ruler, do your best to settle with him on the way there. Otherwise, you will be dragged in front of the judge, and the judge will hand you over to an officer, and the officer will throw you into prison.

NET Bible
As you are going with your accuser before the magistrate, make an effort to settle with him on the way, so that he will not drag you before the judge, and the judge hand you over to the officer, and the officer throw you into prison.

Aramaic Bible in Plain English
“For whenever you go with your plaintiff to the Ruler, while you are on the road, give merchandise and be ransomed from him, lest he bring you to the Judge and the Judge deliver you to the Officer and the Officer should cast you into prison.”

GOD'S WORD® Translation
For instance, when an opponent brings you to court in front of a ruler, do your best to settle with him before you get there. Otherwise, he will drag you in front of a judge. The judge will hand you over to an officer who will throw you into prison.

Jubilee Bible 2000
When thou goest with thine adversary to the magistrate, as thou art in the way, give diligence that thou may be delivered from him, lest he drag thee away to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and the officer cast thee into prison.

King James 2000 Bible
When you go with your adversary to the magistrate, as you are in the way, give diligence that you may settle with him; lest he drag you to the judge, and the judge deliver you to the officer, and the officer cast you into prison.

American King James Version
When you go with your adversary to the magistrate, as you are in the way, give diligence that you may be delivered from him; lest he hale you to the judge, and the judge deliver you to the officer, and the officer cast you into prison.

American Standard Version
For as thou art going with thine adversary before the magistrate, on the way give diligence to be quit of him; lest haply he drag thee unto the judge, and the judge shall deliver thee to the officer, and the officer shall cast thee into prison.

Douay-Rheims Bible
And when thou goest with thy adversary to the prince, whilst thou art in the way, endeavour to be delivered from him: lest perhaps he draw thee to the judge, and the judge deliver thee to the exacter, and the exacter cast thee into prison.

Darby Bible Translation
For as thou goest with thine adverse party before a magistrate, strive in the way to be reconciled with him, lest he drag thee away to the judge, and the judge shall deliver thee to the officer, and the officer cast thee into prison.

English Revised Version
For as thou art going with thine adversary before the magistrate, on the way give diligence to be quit of him; lest haply he hale thee unto the judge, and the judge shall deliver thee to the officer, and the officer shall cast thee into prison.

Webster's Bible Translation
When thou goest with thy adversary to the magistrate, as thou art in the way, give diligence that thou mayest be delivered from him; lest he draw thee before the judge, and the judge deliver thee to the officer, and the officer cast thee into prison.

Weymouth New Testament
For when, with your opponent, you are going before the magistrate, on the way take pains to get out of his power; for fear that, if he should drag you before the judge, the judge may hand you over to the officer of the court, and the officer lodge you in prison.

World English Bible
For when you are going with your adversary before the magistrate, try diligently on the way to be released from him, lest perhaps he drag you to the judge, and the judge deliver you to the officer, and the officer throw you into prison.

Young's Literal Translation
for, as thou art going away with thy opponent to the ruler, in the way give diligence to be released from him, lest he may drag thee unto the judge, and the judge may deliver thee to the officer, and the officer may cast thee into prison;

Lukas 12:58 Afrikaans PWL
Terwyl jy met jou aanklaer na die owerheid gaan, doen moeite op die pad om van hom af losgekoop te word sodat hy jou nie miskien voor die regter sleep en die regter jou oorgee aan die polisie en die polisie jou in die gevangenis gooi nie.

Luka 12:58 Albanian
Kur ti shkon bashkë me kundërshtarin tënd te gjykatësi, bëj ç'është e mundur gjatë rrugës që të merresh vesh me të, që ai mos të të nxjerrë përpara gjykatësit dhe gjykatësi të të dorëzojë te roja dhe roja të të futë në burg.

ﻟﻮﻗﺎ 12:58 Arabic: Smith & Van Dyke
حينما تذهب مع خصمك الى الحاكم ابذل الجهد وانت في الطريق لتتخلّص منه. لئلا يجرك الى القاضي ويسلمك القاضي الى الحاكم فيلقيك الحاكم في السجن.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 12:58 Armenian (Western): NT
Երբ ոսոխիդ հետ երթաս իշխանին, ճամբան փութա՛ ազատիլ անկէ, որպէսզի դատաւորին առջեւ չքաշկռտէ քեզ, դատաւորը՝ ոստիկանին չյանձնէ քեզ, ու ոստիկանն ալ բանտը չնետէ:

Euangelioa S. Luc-en araura.  12:58 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Bada ioaiten aicenean eure partida contrastarequin magistratuagana, enseya adi bidean haren menetic ilkiten: tira ezeçançat iugeagana, eta iugeac eman ieçon sargeantari, eta sargeantac eçar ezeçan presoindeguian.

Dyr Laux 12:58 Bavarian
"Wennst mit deinn Gögner vor s Gricht geest, schau glei unterwögs non, däßst di mit iem vergleichst! Sünst schlaipft yr di vor n Richter, und der laasst di yn n Schörgn umhin, und der schmeisst di eyn s Hefn.

Лука 12:58 Bulgarian
Защото, когато отиваш с противника си [да се явиш] пред управителя, постарай се по пътя да се отървеш от него, да не би да те завлече при съдията, и съдията [да] те предаде на служителя, и служителят [да] те хвърли в тъмница.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
你和你的對頭去見官的時候,在路上就當盡力與他和解,免得他把你拉到審判官面前,審判官把你交給獄卒,獄卒就把你投進監獄。

中文标准译本 (CSB Simplified)
你和你的对头去见官的时候,在路上就当尽力与他和解,免得他把你拉到审判官面前,审判官把你交给狱卒,狱卒就把你投进监狱。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你同告你的對頭去見官,還在路上,務要盡力地和他了結,恐怕他拉你到官面前,官交付差役,差役把你下在監裡。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你同告你的对头去见官,还在路上,务要尽力地和他了结,恐怕他拉你到官面前,官交付差役,差役把你下在监里。

路 加 福 音 12:58 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 同 告 你 的 對 頭 去 見 官 , 還 在 路 上 , 務 要 盡 力 的 和 他 了 結 ; 恐 怕 他 拉 你 到 官 面 前 , 官 交 付 差 役 , 差 役 把 你 下 在 監 裡 。

路 加 福 音 12:58 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 同 告 你 的 对 头 去 见 官 , 还 在 路 上 , 务 要 尽 力 的 和 他 了 结 ; 恐 怕 他 拉 你 到 官 面 前 , 官 交 付 差 役 , 差 役 把 你 下 在 监 里 。

Evanðelje po Luki 12:58 Croatian Bible
Kad s protivnikom ideš glavaru, na putu sve uloži da ga se oslobodiš pa te ne odvuče k sucu. Sudac će te predati izvršitelju, a izvršitelj baciti u tamnicu.

Lukáš 12:58 Czech BKR
Když pak jdeš s protivníkem svým k vrchnosti, na cestě přičiň se o to, abys byl zproštěn od něho, aby snad netáhl tebe k soudci, a soudce dal by tebe biřici, a biřic vsadil by tě do žaláře.

Lukas 12:58 Danish
Thi medens du gaar hen med din Modpart til Øvrigheden, da gør dig Flid paa Vejen for at blive forligt med ham, for at han ikke skal trække dig for Dommeren, og Dommeren skal overgive dig til Slutteren, og Slutteren skal kaste dig i Fængsel.

Lukas 12:58 Dutch Staten Vertaling
Want als gij heengaat met uw wederpartij voor de overheid, zo doet naarstigheid op den weg, om van hem verlost te worden; opdat hij misschien u niet voor den rechter trekke, en de rechter u den gerechtsdienaar overlevere, en de gerechtsdienaar u in de gevangenis werpe.

Nestle Greek New Testament 1904
ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ’ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ’ αὐτοῦ, μή ποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ ὁ κριτής σε παραδώσει τῷ πράκτορι, καὶ ὁ πράκτωρ σε βαλεῖ εἰς φυλακήν.

Westcott and Hort 1881
ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ' ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ' αὐτοῦ, μή ποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ ὁ κριτής σε παραδώσει τῷ πράκτορι, καὶ ὁ πράκτωρ σε βαλεῖ εἰς φυλακήν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ' ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ' αὐτοῦ, μή ͜ ποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ ὁ κριτής σε παραδώσει τῷ πράκτορι, καὶ ὁ πράκτωρ σε βαλεῖ εἰς φυλακήν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ’ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ’ αὐτοῦ· μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ ὁ κριτής σε παραδῷ τῷ πράκτορι, καὶ ὁ πράκτωρ σε βάλῃ εἰς φυλακήν.

Greek Orthodox Church 1904
ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ’ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ’ αὐτοῦ, μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ ὁ κριτής σε παραδῷ τῷ πράκτορι, καὶ ὁ πράκτωρ σε βαλεῖ εἰς φυλακήν.

Tischendorf 8th Edition
ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ’ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ’ αὐτοῦ, μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ ὁ κριτής σε παραδώσει τῷ πράκτορι, καὶ ὁ πράκτωρ σε βαλεῖ εἰς φυλακήν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ’ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ’ αὐτοῦ· μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ ὁ κριτής σε παραδῷ τῷ πράκτορι, καὶ ὁ πράκτωρ σε βάλλῃ εἰς φυλακήν.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ' ἄρχοντα ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ' αὐτοῦ μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν καὶ ὁ κριτής σε παραδῷ τῷ πράκτορι καὶ ὁ πράκτωρ σε βάλλῃ εἰς φυλακήν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ως γαρ υπαγεις μετα του αντιδικου σου επ αρχοντα εν τη οδω δος εργασιαν απηλλαχθαι [απ] αυτου μηποτε κατασυρη σε προς τον κριτην και ο κριτης σε παραδωσει τω πρακτορι και ο πρακτωρ σε βαλει εις φυλακην

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ως γαρ υπαγεις μετα του αντιδικου σου επ αρχοντα εν τη οδω δος εργασιαν απηλλαχθαι απ αυτου μηποτε κατασυρη σε προς τον κριτην και ο κριτης σε παραδωσει τω πρακτορι και ο πρακτωρ σε βαλει εις φυλακην

Stephanus Textus Receptus 1550
ως γαρ υπαγεις μετα του αντιδικου σου επ αρχοντα εν τη οδω δος εργασιαν απηλλαχθαι απ αυτου μηποτε κατασυρη σε προς τον κριτην και ο κριτης σε παραδω τω πρακτορι και ο πρακτωρ σε βαλλη εις φυλακην

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ως γαρ υπαγεις μετα του αντιδικου σου επ αρχοντα, εν τη οδω δος εργασιαν απηλλαχθαι απ αυτου· μηποτε κατασυρη σε προς τον κριτην, και ο κριτης σε παραδω τω πρακτορι, και ο πρακτωρ σε βαλλη εις φυλακην.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ως γαρ υπαγεις μετα του αντιδικου σου επ αρχοντα εν τη οδω δος εργασιαν απηλλαχθαι απ αυτου μηποτε κατασυρη σε προς τον κριτην και ο κριτης σε παραδω τω πρακτορι και ο πρακτωρ σε βαλη εις φυλακην

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ως γαρ υπαγεις μετα του αντιδικου σου επ αρχοντα εν τη οδω δος εργασιαν απηλλαχθαι {VAR1: [απ] } {VAR2: απ } αυτου μηποτε κατασυρη σε προς τον κριτην και ο κριτης σε παραδωσει τω πρακτορι και ο πρακτωρ σε βαλει εις φυλακην

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hōs gar hypageis meta tou antidikou sou ep’ archonta, en tē hodō dos ergasian apēllachthai ap’ autou, mē pote katasyrē se pros ton kritēn, kai ho kritēs se paradōsei tō praktori, kai ho praktōr se balei eis phylakēn.

hos gar hypageis meta tou antidikou sou ep’ archonta, en te hodo dos ergasian apellachthai ap’ autou, me pote katasyre se pros ton kriten, kai ho krites se paradosei to praktori, kai ho praktor se balei eis phylaken.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hōs gar hypageis meta tou antidikou sou ep' archonta, en tē hodō dos ergasian apēllachthai ap' autou, mē pote katasyrē se pros ton kritēn, kai ho kritēs se paradōsei tō praktori, kai ho praktōr se balei eis phylakēn.

hos gar hypageis meta tou antidikou sou ep' archonta, en te hodo dos ergasian apellachthai ap' autou, me pote katasyre se pros ton kriten, kai ho krites se paradosei to praktori, kai ho praktor se balei eis phylaken.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:58 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ōs gar upageis meta tou antidikou sou ep archonta en tē odō dos ergasian apēllachthai ap autou mēpote katasurē se pros ton kritēn kai o kritēs se paradōsei tō praktori kai o praktōr se balei eis phulakēn

Os gar upageis meta tou antidikou sou ep archonta en tE odO dos ergasian apEllachthai ap autou mEpote katasurE se pros ton kritEn kai o kritEs se paradOsei tO praktori kai o praktOr se balei eis phulakEn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:58 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ōs gar upageis meta tou antidikou sou ep archonta en tē odō dos ergasian apēllachthai ap autou mēpote katasurē se pros ton kritēn kai o kritēs se paradō tō praktori kai o praktōr se balē eis phulakēn

Os gar upageis meta tou antidikou sou ep archonta en tE odO dos ergasian apEllachthai ap autou mEpote katasurE se pros ton kritEn kai o kritEs se paradO tO praktori kai o praktOr se balE eis phulakEn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:58 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ōs gar upageis meta tou antidikou sou ep archonta en tē odō dos ergasian apēllachthai ap autou mēpote katasurē se pros ton kritēn kai o kritēs se paradō tō praktori kai o praktōr se ballē eis phulakēn

Os gar upageis meta tou antidikou sou ep archonta en tE odO dos ergasian apEllachthai ap autou mEpote katasurE se pros ton kritEn kai o kritEs se paradO tO praktori kai o praktOr se ballE eis phulakEn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:58 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ōs gar upageis meta tou antidikou sou ep archonta en tē odō dos ergasian apēllachthai ap autou mēpote katasurē se pros ton kritēn kai o kritēs se paradō tō praktori kai o praktōr se ballē eis phulakēn

Os gar upageis meta tou antidikou sou ep archonta en tE odO dos ergasian apEllachthai ap autou mEpote katasurE se pros ton kritEn kai o kritEs se paradO tO praktori kai o praktOr se ballE eis phulakEn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:58 Westcott/Hort - Transliterated
ōs gar upageis meta tou antidikou sou ep archonta en tē odō dos ergasian apēllachthai [ap] autou mēpote katasurē se pros ton kritēn kai o kritēs se paradōsei tō praktori kai o praktōr se balei eis phulakēn

Os gar upageis meta tou antidikou sou ep archonta en tE odO dos ergasian apEllachthai [ap] autou mEpote katasurE se pros ton kritEn kai o kritEs se paradOsei tO praktori kai o praktOr se balei eis phulakEn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:58 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ōs gar upageis meta tou antidikou sou ep archonta en tē odō dos ergasian apēllachthai {WH: [ap] } {UBS4: ap } autou mēpote katasurē se pros ton kritēn kai o kritēs se paradōsei tō praktori kai o praktōr se balei eis phulakēn

Os gar upageis meta tou antidikou sou ep archonta en tE odO dos ergasian apEllachthai {WH: [ap]} {UBS4: ap} autou mEpote katasurE se pros ton kritEn kai o kritEs se paradOsei tO praktori kai o praktOr se balei eis phulakEn

Lukács 12:58 Hungarian: Karoli
Mikor pedig a te ellenségeddel a fejedelem elé mégy, igyekezzél az úton megmenekedni tõle, hogy téged ne vonjon a bíró elé, és a bíró át ne adjon téged a poroszlónak és a poroszló a tömlöczbe ne vessen téged.

La evangelio laŭ Luko 12:58 Esperanto
CXar dum vi iradas kun via kontrauxulo al la reganto, survoje klopodu liberigxi de li; por ne lasi, ke li trenu vin al la jugxisto, kaj la jugxisto vin transdonu al la oficisto de la tribunalo, kaj la oficisto vin jxetu en malliberejon.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 12:58 Finnish: Bible (1776)
Sillä kuin sinä menet riitaveljes kanssa esivallan eteen, niin pyydä tiellä hänestä päästä; ettei hän sinua tuomarin eteen vetäisi, ja tuomari antais sinua ylön pyövelille, ja pyöveli heittäis sinun torniin.

Luc 12:58 French: Darby
Car quand tu vas avec ta partie adverse devant le magistrat, efforce-toi en chemin d'en etre delivre, de peur qu'elle ne te tire devant le juge; et le juge te livrera au sergent, et le sergent te jettera en prison.

Luc 12:58 French: Louis Segond (1910)
Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que celui-ci ne te mette en prison.

Luc 12:58 French: Martin (1744)
Or quand tu vas au Magistrat avec ta partie adverse, tâche en chemin d'en être délivré; de peur qu'elle ne te tire devant le juge, et que le juge ne te livre au sergent, et que le sergent ne te mette en prison.

Lukas 12:58 German: Modernized
So du aber mit deinem Widersacher vor den Fürsten gehest, so tue Fleiß auf dem Wege, daß du sein los werdest, auf daß er nicht etwa dich vor den Richter ziehe, und der Richter überantworte dich dem Stockmeister, und der Stockmeister werfe dich ins Gefängnis.

Lukas 12:58 German: Luther (1912)
So du aber mit deinem Widersacher vor den Fürsten gehst, so tu Fleiß auf dem Wege, das du ihn los werdest, auf daß er nicht etwa dich vor den Richter ziehe, und der Richter überantworte dich dem Stockmeister, und der Stockmeister werfe dich ins Gefängnis.

Lukas 12:58 German: Textbibel (1899)
Wenn du mit deinem Widersacher zum Vorsteher gehst, so gib ihm unterwegs seinen Verdienst um von ihm los zu kommen, daß er dich nicht zum Richter schleppe und der Richter übergebe dich dem Vollstrecker und der Vollstrecker werfe dich ins Gefängnis.

Luca 12:58 Italian: Riveduta Bible (1927)
Quando vai col tuo avversario davanti al magistrato, fa’ di tutto, mentre sei per via, per liberarti da lui; che talora e’ non ti tragga dinanzi al giudice, e il giudice ti dia in man dell’esecutore giudiziario, e l’esecutore ti cacci in prigione.

Luca 12:58 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè, quando tu vai col tuo avversario al rettore, tu dei dare opera per cammino che tu sii liberato da lui; che talora egli non ti tragga al giudice, e il giudice ti dia in man del sergente, e il sergente ti cacci in prigione.

LUKAS 12:58 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena jikalau engkau pergi bersama-sama dengan lawanmu menghadap hakim, perusahakanlah dirimu sementara berjalan itu, supaya engkau terlepas daripadanya; asal jangan ia membawa engkau kepada hakim, dan hakim pula menyerahkan engkau kepada pegawai, dan pegawai itu membuang engkau ke dalam penjara.

Luke 12:58 Kabyle: NT
M'ara k-yessiweḍ wexṣim-ik ɣer ccṛeɛ, eɛṛeḍ a ț-tefruḍ yid-es uqbel aț-țawḍem ɣer dinna, neɣ m'ulac a k-yawi ɣer lḥakem, lḥakem a k-yefk i uɛessas, aɛessas a k-iḍeggeṛ ɣer lḥebs.

누가복음 12:58 Korean
네가 너를 고소할 자와 함께 법관에게 갈 때에 길에서 화해하기를 힘쓰라 저가 너를 재판장에게 끌어가고 재판장이 너를 관속에게 넘겨 주어 관속이 옥에 가둘까 염려하라

Lucas 12:58 Latin: Vulgata Clementina
Cum autem vadis cum adversario tuo ad principem, in via da operam liberari ab illo, ne forte trahat te ad judicem, et judex tradat te exactori, et exactor mittat te in carcerem.

Sv. Lūkass 12:58 Latvian New Testament
Bet ja tu ej ar savu pretinieku pie priekšnieka, pūlies jau ceļā no tā atbrīvoties, lai viņš tevi neaizvestu pie tiesneša un tiesnesis nenodotu tevi tiesas izpildītājam, un tiesas izpildītājs neiemestu tevi cietumā!

Evangelija pagal Lukà 12:58 Lithuanian
Kai eini su kaltintoju pas valdininką, pasistenk dar kelyje su juo susitarti, kad jis tavęs nenusitemptų pas teisėją, teisėjas neatiduotų teismo vykdytojui, o teismo vykdytojas neįmestų tavęs į kalėjimą.

Luke 12:58 Maori
I a korua ko tou hoa tauwhainga e haere ana ki te kaiwhakawa, hei te huarahi ano kia kaha te mea kia makere atu ia i a koe: kei toia koe e ia ki te kaiwhakawa, a ka tukua koe e te kaiwhakawa ki te katipa, a ka maka koe e te katipa ki te whare he rehere.

Lukas 12:58 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For når du går avsted til øvrigheten med din motstander, da gjør dig umak for å bli forlikt med ham mens du er på veien, forat han ikke skal dra dig frem for dommeren, og dommeren overgi dig til fangevokteren, og fangevokteren kaste dig i fengsel.

Lucas 12:58 Spanish: La Biblia de las Américas
Porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te eche en la cárcel.

Lucas 12:58 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te eche en la cárcel.

Lucas 12:58 Spanish: Reina Valera Gómez
Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino librarte de él; para que no te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel.

Lucas 12:58 Spanish: Reina Valera 1909
Pues cuando vas al magistrado con tu adversario, procura en el camino librarte de él; porque no te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel.

Lucas 12:58 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Pues cuando vas al magistrado con tu adversario, procura en el camino librarte de él; para que no te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel.

Lucas 12:58 Bíblia King James Atualizada Português
Quando um de vós estiver caminhando com seu adversário em direção ao magistrado, fazei tudo o que estiver ao vosso alcance para se reconciliar com ele; isso para que ele não vos conduza ao juiz, e o juiz vos entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça vos jogue no cárcere.

Lucas 12:58 Portugese Bible
Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura fazer as pazes com ele no caminho; para que não suceda que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te lance na prisão   

Luca 12:58 Romanian: Cornilescu
Cînd te duci cu pîrîşul tău înaintea judecătorului, pe drum caută să scapi de el; ca nu cumva să te tîrască înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mîna temnicerului, şi temnicerul să te arunce în temniţă.

От Луки 12:58 Russian: Synodal Translation (1876)
Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу;

От Луки 12:58 Russian koi8r
Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу.

Luke 12:58 Shuar New Testament
Irutramuram uuntnum J·ramkuinkia jintia wΘsamek "nuamtak iwiarartai" Titiß. T·rachkumninkia akupniunam juramkittiame. Tura niisha suntarnum akuptamkattame. Tura niisha sepunam enketmattawai.

Lukas 12:58 Swedish (1917)
När du går till en överhetsperson med din motpart, så gör dig under vägen all möda att bliva förlikt med denne, så att han icke drager dig fram inför domaren; då händer att domaren överlämnar dig åt rättstjänaren, och att rättstjänaren kastar dig i fängelse.

Luka 12:58 Swahili NT
Maana kama mshtaki wako anakupeleka mahakamani, ingekuwa afadhali kwako kupatana naye mkiwa bado njiani, ili asije akakupeleka mbele ya hakimu, naye hakimu akakutoa kwa polisi, nao wakakutia ndani.

Lucas 12:58 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't samantalang pumaparoon ka sa hukom na kasama mo ang iyong kaalit, ay sikapin mo sa daan na makaligtas ka sa kaniya; baka sakaling kaladkarin ka niya sa hukom, at ibigay ka ng hukom sa punong kawal at ipasok ka ng punong kawal sa bilangguan.

Ǝlinjil wa n Luqa 12:58 Tawallamat Tamajaq NT
Masalan as kay-iɣra awedan s adag n ǝššǝriɣa, tǝgmǝya tǝmǝwit ǝs tǝnamaknam daɣ tarrayt. As wǝr tǝgeɣ adi, a kay-ilwǝy har kay-issǝbdǝd dat ǝlqali. Ǝlqali amaran a kay-agu daɣ fassan ǝn soji wa kay-z-igǝran daɣ kasaw.

ลูกา 12:58 Thai: from KJV
เพราะเมื่อเจ้ากับโจทก์พากันไปหาผู้พิพากษา จงอุตส่าห์หาช่องที่จะปรองดองกับเขาเมื่อยังอยู่กลางทาง เกลือกว่าเขาจะฉุดลากเจ้าเข้าไปถึงผู้พิพากษา และผู้พิพากษาจะมอบเจ้าไว้กับผู้คุม และผู้คุมจะขังเจ้าไว้ในเรือนจำ

Luka 12:58 Turkish
Sizden davacı olanla birlikte yargıca giderken, yolda onunla anlaşmak için elinizden geleni yapın. Yoksa o sizi yargıcın önüne sürükler, yargıç gardiyanın eline verir, gardiyan da sizi hapse atar.

Лука 12:58 Ukrainian: NT
Як бо йдеш із противником твоїм перед князя, то в дорозЇ дбай, щоб збутись його; щоб не потяг тебе до судді, а суддя не передав тебе слузі, а слуга не вкинув тебе в темницю.

Luke 12:58 Uma New Testament
Ane rapa' -na ria to doko' mpakilu-ta hi totu'a ngata, agina tahuduwukui mpo'oti kara-kara-ta bula-ta hi lengko ohea-pidi. Nee-neo' mpai' nakeni mpu'u-ta hi topohura, pai' topohura mpai' mpotonu-ta hi polisi, pai' polisi mpopesua' -ta hi rala tarungku'.

Lu-ca 12:58 Vietnamese (1934)
Vậy, khi ngươi đi với kẻ kiện mình đến trước mặt quan tòa, dọc đường hãy gắng sức giải hòa cùng họ, e họ kéo ngươi đến trước mặt quan án, quan án giao cho thầy đội, rồi bỏ tù ngươi chăng.

Luke 12:57
Top of Page
Top of Page