Luke 10:2
New International Version
He told them, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field.

New Living Translation
These were his instructions to them: "The harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest; ask him to send more workers into his fields.

English Standard Version
And he said to them, “The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest.

Berean Study Bible
And He told them, “The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest.

New American Standard Bible
And He was saying to them, "The harvest is plentiful, but the laborers are few; therefore beseech the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest.

King James Bible
Therefore said he unto them, The harvest truly is great, but the labourers are few: pray ye therefore the Lord of the harvest, that he would send forth labourers into his harvest.

Holman Christian Standard Bible
He told them: "The harvest is abundant, but the workers are few. Therefore, pray to the Lord of the harvest to send out workers into His harvest.

International Standard Version
So he instructed them, "The harvest is vast, but the workers are few. So ask the Lord of the harvest to send workers out into his harvest.

NET Bible
He said to them, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Therefore ask the Lord of the harvest to send out workers into his harvest.

Aramaic Bible in Plain English
And he said to them, “The harvest is great and the workers are few; pray therefore the Lord of the harvest to send workers to his harvest.”

GOD'S WORD® Translation
He told them, "The harvest is large, but the workers are few. So ask the Lord who gives this harvest to send workers to harvest his crops.

Jubilee Bible 2000
Therefore he said unto them, The harvest truly is great, but the labourers are few; pray ye therefore the Lord of the harvest that he would send forth labourers into his harvest.

King James 2000 Bible
Therefore said he unto them, The harvest truly is great, but the laborers are few: pray you therefore the Lord of the harvest, that he would send forth laborers into his harvest.

American King James Version
Therefore said he to them, The harvest truly is great, but the laborers are few: pray you therefore the Lord of the harvest, that he would send forth laborers into his harvest.

American Standard Version
And he said unto them, The harvest indeed is plenteous, but the laborers are few: pray ye therefore the Lord of the harvest, that he send forth laborers into his harvest.

Douay-Rheims Bible
And he said to them: The harvest indeed is great, but the labourers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he send labourers into his harvest.

Darby Bible Translation
And he said to them, The harvest indeed [is] great, but the workmen few; supplicate therefore the Lord of the harvest that he may send out workmen into his harvest.

English Revised Version
And he said unto them, The harvest is plenteous, but the labourers are few: pray ye therefore the Lord of the harvest, that he send forth labourers into his harvest.

Webster's Bible Translation
Therefore said he to them, The harvest truly is great, but the laborers are few: pray ye therefore the Lord of the harvest, that he would send forth laborers into his harvest.

Weymouth New Testament
And He addressed them thus: "The harvest is abundant, but the reapers are few: therefore entreat the Owner of the harvest to send out more reapers into His fields. And now go.

World English Bible
Then he said to them, "The harvest is indeed plentiful, but the laborers are few. Pray therefore to the Lord of the harvest, that he may send out laborers into his harvest.

Young's Literal Translation
then said he unto them, 'The harvest indeed is abundant, but the workmen few; beseech ye then the Lord of the harvest, that He may put forth workmen to His harvest.

Lukas 10:2 Afrikaans PWL
Hy sê vir hulle: “Die oes is groot en die werkers is min. Bid daarvolgens die Meester van die oes om arbeiders in Sy oes uit te stuur.

Luka 10:2 Albanian
Dhe u thoshte atyre: ''E korra është e madhe, kurse punëtorë janë pak; lutni Zotin e të korrës që të çojë punëtorë në të korrën e vet.

ﻟﻮﻗﺎ 10:2 Arabic: Smith & Van Dyke
فقال لهم ان الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون. فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاده.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 10:2 Armenian (Western): NT
Եւ ըսաւ անոնց. «Հունձքը ի՛րապէս շատ է, բայց գործաւորները՝ քիչ. ուրեմն հունձքին Տէրո՛ջ աղերսեցէք, որ գործաւորներ ուղարկէ իր հունձքին:

Euangelioa S. Luc-en araura.  10:2 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta erraiten cerauen, Vztá handi da, baina languile guti: othoitz eguioçue bada vzta Iabeari, irion ditzan languileac bere vztara.

Dyr Laux 10:2 Bavarian
Er wis s ein: "D Ärn ist wol grooß, afer d Ärnterleut seind weeng. Also bittß dönn groossn Bauern obn, däß yr Ärntzuedinger ausschickt!

Лука 10:2 Bulgarian
И каза им: Жетвата е изобилна, а работниците малко; затова молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници в жетвата Си.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌對他們說:「收割的工作多,而工人少。所以你們要祈求收割的主催促工人參與他的收割工作。

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣对他们说:“收割的工作多,而工人少。所以你们要祈求收割的主催促工人参与他的收割工作。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
就對他們說:「要收的莊稼多,做工的人少。所以,你們當求莊稼的主,打發工人出去收他的莊稼。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
就对他们说:“要收的庄稼多,做工的人少。所以,你们当求庄稼的主,打发工人出去收他的庄稼。

路 加 福 音 10:2 Chinese Bible: Union (Traditional)
就 對 他 們 說 : 要 收 的 莊 稼 多 , 作 工 的 人 少 。 所 以 , 你 們 當 求 莊 稼 的 主 打 發 工 人 出 去 收 他 的 莊 稼 。

路 加 福 音 10:2 Chinese Bible: Union (Simplified)
就 对 他 们 说 : 要 收 的 庄 稼 多 , 作 工 的 人 少 。 所 以 , 你 们 当 求 庄 稼 的 主 打 发 工 人 出 去 收 他 的 庄 稼 。

Evanðelje po Luki 10:2 Croatian Bible
Govorio im je: Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju.

Lukáš 10:2 Czech BKR
A pravil jim: Žeň zajisté jest mnohá, ale dělníků málo. Protož proste Pána žni, ať vypudí dělníky na žeň svou.

Lukas 10:2 Danish
Og han sagde til dem: »Høsten er stor, men Arbejderne ere faa; beder derfor Høstens Herre om, at han vil sende Arbejdere ud til sin Høst.

Lukas 10:2 Dutch Staten Vertaling
Hij zeide dan tot hen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; daarom, bidt den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.

Nestle Greek New Testament 1904
ἔλεγεν δὲ πρὸς αὐτούς Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ Κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.

Westcott and Hort 1881
ἔλεγεν δὲ πρὸς αὐτούς Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἔλεγεν δὲ πρὸς αὐτούς Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἔλεγεν οὖν πρὸς αὐτούς, Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. Δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ, ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.

Greek Orthodox Church 1904
ἔλεγεν οὖν πρὸς αὐτούς· Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.

Tischendorf 8th Edition
ἔλεγεν δὲ πρὸς αὐτούς· ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἔλεγεν οὖν πρὸς αὐτούς, Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. δεήθητε οὖν τοῦ Κυρίου τοῦ θερισμοῦ, ὅπως ἐκβάλλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἔλεγεν οὖν πρὸς αὐτούς Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ελεγεν δε προς αυτους ο μεν θερισμος πολυς οι δε εργαται ολιγοι δεηθητε ουν του κυριου του θερισμου οπως εργατας εκβαλη εις τον θερισμον αυτου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ελεγεν δε προς αυτους ο μεν θερισμος πολυς οι δε εργαται ολιγοι δεηθητε ουν του κυριου του θερισμου οπως εργατας εκβαλη εις τον θερισμον αυτου

Stephanus Textus Receptus 1550
ελεγεν ουν προς αυτους ο μεν θερισμος πολυς οι δε εργαται ολιγοι δεηθητε ουν του κυριου του θερισμου οπως εκβαλλη εργατας εις τον θερισμον αυτου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ελεγεν ουν προς αυτους, Ο μεν θερισμος πολυς, οι δε εργαται ολιγοι. δεηθητε ουν του Κυριου του θερισμου, οπως εκβαλλη εργατας εις τον θερισμον αυτου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ελεγεν ουν προς αυτους ο μεν θερισμος πολυς οι δε εργαται ολιγοι δεηθητε ουν του κυριου του θερισμου οπως εκβαλη εργατας εις τον θερισμον αυτου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ελεγεν δε προς αυτους ο μεν θερισμος πολυς οι δε εργαται ολιγοι δεηθητε ουν του κυριου του θερισμου οπως εργατας εκβαλη εις τον θερισμον αυτου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
elegen de pros autous HO men therismos polys, hoi de ergatai oligoi; deēthēte oun tou Kyriou tou therismou hopōs ergatas ekbalē eis ton therismon autou.

elegen de pros autous HO men therismos polys, hoi de ergatai oligoi; deethete oun tou Kyriou tou therismou hopos ergatas ekbale eis ton therismon autou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
elegen de pros autous HO men therismos polys, hoi de ergatai oligoi; deēthēte oun tou kyriou tou therismou hopōs ergatas ekbalē eis ton therismon autou.

elegen de pros autous HO men therismos polys, hoi de ergatai oligoi; deethete oun tou kyriou tou therismou hopos ergatas ekbale eis ton therismon autou.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:2 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
elegen de pros autous o men therismos polus oi de ergatai oligoi deēthēte oun tou kuriou tou therismou opōs ergatas ekbalē eis ton therismon autou

elegen de pros autous o men therismos polus oi de ergatai oligoi deEthEte oun tou kuriou tou therismou opOs ergatas ekbalE eis ton therismon autou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:2 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
elegen oun pros autous o men therismos polus oi de ergatai oligoi deēthēte oun tou kuriou tou therismou opōs ekbalē ergatas eis ton therismon autou

elegen oun pros autous o men therismos polus oi de ergatai oligoi deEthEte oun tou kuriou tou therismou opOs ekbalE ergatas eis ton therismon autou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:2 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
elegen oun pros autous o men therismos polus oi de ergatai oligoi deēthēte oun tou kuriou tou therismou opōs ekballē ergatas eis ton therismon autou

elegen oun pros autous o men therismos polus oi de ergatai oligoi deEthEte oun tou kuriou tou therismou opOs ekballE ergatas eis ton therismon autou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:2 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
elegen oun pros autous o men therismos polus oi de ergatai oligoi deēthēte oun tou kuriou tou therismou opōs ekballē ergatas eis ton therismon autou

elegen oun pros autous o men therismos polus oi de ergatai oligoi deEthEte oun tou kuriou tou therismou opOs ekballE ergatas eis ton therismon autou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:2 Westcott/Hort - Transliterated
elegen de pros autous o men therismos polus oi de ergatai oligoi deēthēte oun tou kuriou tou therismou opōs ergatas ekbalē eis ton therismon autou

elegen de pros autous o men therismos polus oi de ergatai oligoi deEthEte oun tou kuriou tou therismou opOs ergatas ekbalE eis ton therismon autou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:2 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
elegen de pros autous o men therismos polus oi de ergatai oligoi deēthēte oun tou kuriou tou therismou opōs ergatas ekbalē eis ton therismon autou

elegen de pros autous o men therismos polus oi de ergatai oligoi deEthEte oun tou kuriou tou therismou opOs ergatas ekbalE eis ton therismon autou

Lukács 10:2 Hungarian: Karoli
Monda azért nékik: Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az õ aratásába.

La evangelio laŭ Luko 10:2 Esperanto
Kaj li diris al ili:La rikolto estas granda, sed la laborantoj estas malmultaj; petu do la Estron de la rikolto, ke Li sendu laborantojn en Sian rikolton.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 10:2 Finnish: Bible (1776)
Niin hän sanoi heille: eloa tosin on paljo, vaan työväkeä on vähä: rukoilkaat siis elon Herraa, työväkeä lähettämään eloonsa.

Luc 10:2 French: Darby
Il leur disait donc: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers: suppliez donc le Seigneur de la moisson, en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson.

Luc 10:2 French: Louis Segond (1910)
Il leur dit: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.

Luc 10:2 French: Martin (1744)
Et il leur disait : La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers; priez donc le Seigneur de la moisson, qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson.

Lukas 10:2 German: Modernized
Und sprach zu ihnen: Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber ist wenig; bittet den HERRN der Ernte, daß er Arbeiter aussende in seine Ernte!

Lukas 10:2 German: Luther (1912)
und sprach zu ihnen: Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet den HERRN der Ernte, daß er Arbeiter aussende in seine Ernte.

Lukas 10:2 German: Textbibel (1899)
Er sagte aber zu ihnen: die Ernte ist reich, der Arbeiter aber sind wenige. So bittet denn den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter ausschicke zu seiner Ernte.

Luca 10:2 Italian: Riveduta Bible (1927)
E diceva loro: Ben è la mèsse grande, ma gli operai son pochi; pregate dunque il Signor della mèsse che spinga degli operai nella sua mèsse.

Luca 10:2 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Diceva loro adunque: Bene è la ricolta grande, ma gli operai son pochi; pregate adunque il Signor della ricolta che spinga degli operai nella sua ricolta.

LUKAS 10:2 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka kata-Nya kepada mereka itu, "Sungguhpun tuaiannya banyak, tetapi orang yang menuai itu sedikit sahaja; sebab itu pintalah kepada Tuhan yang empunya tuaiannya itu, supaya Ia menyuruh orang menuai ke tempat tuaiannya.

Luke 10:2 Kabyle: NT
Yenna-yasen : Tamegra meqqṛet meɛna drus yixeddamen i gellan. Dɛut ihi ɣer Bab n tmegra iwakken a d-iceggeɛ ixeddamen ɣer yigran-is.

누가복음 10:2 Korean
이르시되 `추수할 것은 많되 일군이 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일군들을 보내어 주소서 하라

Lucas 10:2 Latin: Vulgata Clementina
Et dicebat illis : Messis quidem multa, operarii autem pauci. Rogate ergo dominum messis ut mittat operarios in messem suam.

Sv. Lūkass 10:2 Latvian New Testament
Un Viņš tiem sacīja: Pļaujamā daudz, bet strādnieku maz. Lūdziet tad pļaujas Kungu, lai Viņš sūta strādniekus savā pļaujā!

Evangelija pagal Lukà 10:2 Lithuanian
Jis sakė jiems: “Pjūtis tikrai didelė, o darbininkų maža. Todėl melskite pjūties Viešpatį, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį.

Luke 10:2 Maori
I mea ano ia ki ratou, He nui te kotinga, ko nga kaimahi ia he ruarua: na inoi atu ki te Ariki nana te kotinga, kia tonoa e ia he kaimahi ki tana kotinga.

Lukas 10:2 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få; bed derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!

Lucas 10:2 Spanish: La Biblia de las Américas
Y les decía: La mies es mucha, pero los obreros pocos; rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.

Lucas 10:2 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y les decía: "La cosecha es mucha, pero los obreros pocos; rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a Su cosecha.

Lucas 10:2 Spanish: Reina Valera Gómez
Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.

Lucas 10:2 Spanish: Reina Valera 1909
Y les decía: La mies á la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros á su mies.

Lucas 10:2 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.

Lucas 10:2 Bíblia King James Atualizada Português
E lhes recomendou: “A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita.

Lucas 10:2 Portugese Bible
E dizia-lhes: Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos; rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.   

Luca 10:2 Romanian: Cornilescu
Şi le -a zis: ,,Mare este secerişul, dar puţini sînt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Său.

От Луки 10:2 Russian: Synodal Translation (1876)
и сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.

От Луки 10:2 Russian koi8r
и сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.

Luke 10:2 Shuar New Testament
Akupeak Tφmiayi "Nekas Tßjarme, Yus-Chicham Θtserkum, J·uktinia N·nisan, aents Yus-shuar awajsatin ti awai. Tura ┐yaki J·ukat, aya ishichik takainiasha? Tuma asamtai ni takarniuri akupkat tusarum Nerentin seatarum.

Lukas 10:2 Swedish (1917)
»Skörden är mycken, men arbetarna äro få. Bedjen fördenskull skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.

Luka 10:2 Swahili NT
Akawaambia, "Mavuno ni mengi, lakini wavunaji ni wachache. Kwa hivyo, mwombeni mwenye shamba atume wavunaji shambani mwake.

Lucas 10:2 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sinabi niya sa kanila, Sa katotohana'y marami ang aanihin, datapuwa't kakaunti ang mga manggagawa: kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin, na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang aanihin.

Ǝlinjil wa n Luqa 10:2 Tawallamat Tamajaq NT
Inn-asan: «Ɣarat tǝggǝt, mišan wǝr ǝggǝtan maššaɣalan win tat-z-alǝynen. Daɣ adi ǝttǝrat s esǝm ǝn mǝššis ǝn ɣarat ta, a d-assaglu imaššaɣalan a tat-olaynen.

ลูกา 10:2 Thai: from KJV
พระองค์ตรัสกับเขาว่า "การเก็บเกี่ยวนั้นเป็นการใหญ่นักหนา แต่คนงานยังน้อยอยู่ เหตุฉะนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของการเก็บเกี่ยวนั้น ให้ส่งคนงานมาในการเก็บเกี่ยวของพระองค์

Luka 10:2 Turkish
Onlara, ‹‹Ürün bol, ama işçi az›› dedi, ‹‹Bu nedenle ürünün sahibi Rabbe yalvarın, ürününü kaldıracak işçiler göndersin.

Лука 10:2 Ukrainian: NT
Рече ж до них: Жниво велике, робітника ж мало: просїть же Господа жнива, щоб випровадив робітників на жниво своє.

Luke 10:2 Uma New Testament
Na'uli' mpo'uli' -raka: "Tauna to doko' mpo'epe Kareba Lompe' ma'ala rarapai' -ki pae to taha'. Wori' pae to kana rapepae, aga topepae uma-ra wori'. Toe pai' kana mekakae-koi hi pue' bonea, niperapi' bona nahubui tauna hilou mepae hi bonea-na.

Lu-ca 10:2 Vietnamese (1934)
Ngài phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình.

Luke 10:1
Top of Page
Top of Page