John 5:19
New International Version
Jesus gave them this answer: "Very truly I tell you, the Son can do nothing by himself; he can do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does the Son also does.

New Living Translation
So Jesus explained, "I tell you the truth, the Son can do nothing by himself. He does only what he sees the Father doing. Whatever the Father does, the Son also does.

English Standard Version
So Jesus said to them, “Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of his own accord, but only what he sees the Father doing. For whatever the Father does, that the Son does likewise.

New American Standard Bible
Therefore Jesus answered and was saying to them, "Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of Himself, unless it is something He sees the Father doing; for whatever the Father does, these things the Son also does in like manner.

King James Bible
Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do: for what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise.

Holman Christian Standard Bible
Then Jesus replied, "I assure you: The Son is not able to do anything on His own, but only what He sees the Father doing. For whatever the Father does, the Son also does these things in the same way.

International Standard Version
Jesus told them, "Truly, I tell all of you emphatically, the Son can do nothing on his own accord, but only what he sees the Father doing, What the Father does, the Son does likewise.

NET Bible
So Jesus answered them, "I tell you the solemn truth, the Son can do nothing on his own initiative, but only what he sees the Father doing. For whatever the Father does, the Son does likewise.

Aramaic Bible in Plain English
But Yeshua answered and said to them: “Timeless truth I tell you: The Son cannot do anything of his own will, but the thing that he sees The Father is doing; for those things that The Father does, these also The Son does like him.

GOD'S WORD® Translation
Jesus said to the Jews, "I can guarantee this truth: The Son cannot do anything on his own. He can do only what he sees the Father doing. Indeed, the Son does exactly what the Father does.

Jubilee Bible 2000
Then Jesus answered and said unto them, Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself but what he sees the Father do; for all that he does, this also the Son does together with him.

King James 2000 Bible
Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do: for whatsoever things he does, these also does the Son likewise.

American King James Version
Then answered Jesus and said to them, Truly, truly, I say to you, The Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do: for what things soever he does, these also does the Son likewise.

American Standard Version
Jesus therefore answered and said unto them, Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father doing: for what things soever he doeth, these the Son also doeth in like manner.

Douay-Rheims Bible
Then Jesus answered, and said to them: Amen, amen, I say unto you, the Son cannot do any thing of himself, but what he seeth the Father doing: for what things soever he doth, these the Son also doth in like manner.

Darby Bible Translation
Jesus therefore answered and said to them, Verily, verily, I say to you, The Son can do nothing of himself save whatever he sees the Father doing: for whatever things *he* does, these things also the Son does in like manner.

English Revised Version
Jesus therefore answered and said unto them, Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father doing: for what things soever he doeth, these the Son also doeth in like manner.

Webster's Bible Translation
Then answered Jesus, and said to them, Verily, verily, I say to you, The Son can do nothing by himself, but what he seeth the Father do: for whatever things he doeth, these also doeth the Son likewise.

Weymouth New Testament
"In most solemn truth I tell you," replied Jesus, "that the Son can do nothing of Himself--He can only do what He sees the Father doing; for whatever He does, that the Son does in like manner.

World English Bible
Jesus therefore answered them, "Most certainly, I tell you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father doing. For whatever things he does, these the Son also does likewise.

Young's Literal Translation
Jesus therefore responded and said to them, 'Verily, verily, I say to you, The Son is not able to do anything of himself, if he may not see the Father doing anything; for whatever things He may do, these also the Son in like manner doth;

Johannes 5:19 Afrikaans PWL
Yeshua antwoord en sê vir hulle: “Dit is ’n tydlose waarheid wat Ek vir julle sê: die Seun kan niks uit Sy eie wil doen nie behalwe wat Hy die Vader sien doen, want die dinge wat die Vader doen, dit doen die Seun ook, net soos Hy,

Gjoni 5:19 Albanian
Atëherë Jezusi u përgjgj dhe u tha atyre: ''Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them se Biri nuk mund të bëjë asgjë prej vetvetes, përveç asaj që sheh se bën Ati; gjërat në fakt që bën Ati, i bën po ashtu dhe Biri.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 5:19 Arabic: Smith & Van Dyke
فاجاب يسوع وقال لهم الحق الحق اقول لكم لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا الا ما ينظر الآب يعمل. لان مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 5:19 Armenian (Western): NT
Իսկ Յիսուս ըսաւ անոնց. «Ճշմա՛րտապէս, ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի. “Որդին ինքնիրմէ ոչինչ կրնայ ընել, հապա միայն ինչ որ տեսնէ՝ որ Հայրը կ՚ընէ. որովհետեւ ինչ որ ա՛ն կ՚ընէ, նմանապէս Որդի՛ն ալ կ՚ընէ այդ բաները”:

Euangelioa S. Ioannen araura.  5:19 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ihardets ceçan bada Iesusec, eta erran ciecén, Eguiaz eguiaz erraiten drauçuet, ecin daidi Semeac bere buruz deus, erran nahi da, baldin ikussi ezpadu Aitá obratzen: ecen cer-ere harc eguiten baitu, hura Semeac-ere halaber eguiten du.

Dyr Johanns 5:19 Bavarian
Dyr Iesen aber gverwart si: "Dös Aine sag i enk: Dyr Sun kan nix von sir aus tuen, sundern grad, was yr önn Vatern tuen seght. Was dyrwöll dyr Vater tuet, dös tuet grad yso dyr Sun.

Йоан 5:19 Bulgarian
Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, не може Синът да върши от само Себе Си нищо, освен това, което вижда да върши Отец; понеже каквото върши Той, подобно и Синът го върши.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌對他們說:「我確確實實地告訴你們:子憑著自己什麼也不能做,只有看見父所做的,子才能做,因為父所做的事,子也同樣地做。

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣对他们说:“我确确实实地告诉你们:子凭着自己什么也不能做,只有看见父所做的,子才能做,因为父所做的事,子也同样地做。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌對他們說:「我實實在在地告訴你們:子憑著自己不能做什麼,唯有看見父所做的,子才能做;父所做的事,子也照樣做。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣对他们说:“我实实在在地告诉你们:子凭着自己不能做什么,唯有看见父所做的,子才能做;父所做的事,子也照样做。

約 翰 福 音 5:19 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 對 他 們 說 : 我 實 實 在 在 的 告 訴 你 們 , 子 憑 著 自 己 不 能 做 甚 麼 , 惟 有 看 見 父 所 做 的 , 子 才 能 做 ; 父 所 做 的 事 , 子 也 照 樣 做 。

約 翰 福 音 5:19 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 对 他 们 说 : 我 实 实 在 在 的 告 诉 你 们 , 子 凭 着 自 己 不 能 做 甚 麽 , 惟 有 看 见 父 所 做 的 , 子 才 能 做 ; 父 所 做 的 事 , 子 也 照 样 做 。

Evanðelje po Ivanu 5:19 Croatian Bible
Isus nato odvrati: Zaista, zaista, kažem vam: Sin ne može sam od sebe činiti ništa, doli što vidi da čini Otac; što on čini, to jednako i Sin čini.

Jan 5:19 Czech BKR
I odpověděl Ježíš a řekl jim: Amen, amen pravím vám: Nemůžeť Syn sám od sebe nic činiti, jediné což vidí, an Otec činí. Nebo cožkoli on činí, toť i Syn též podobně činí.

Johannes 5:19 Danish
Saa svarede Jesus og sagde til dem: »Sandelig, sandelig, siger jeg eder, Sønnen kan slet intet gøre af sig selv, uden hvad han ser Faderen gøre; thi hvad han gør, det gør ogsaa Sønnen ligesaa.

Johannes 5:19 Dutch Staten Vertaling
Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De Zoon kan niets van Zichzelven doen, tenzij Hij den Vader dat ziet doen; want zo wat Die doet, hetzelve doet ook de Zoon desgelijks.

Nestle Greek New Testament 1904
Ἀπεκρίνατο οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται ὁ Υἱὸς ποιεῖν ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐδὲν, ἂν μή τι βλέπῃ τὸν Πατέρα ποιοῦντα· ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ Υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ.

Westcott and Hort 1881
Ἀπεκρίνατο οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ' ἑαυτοῦ οὐδὲν ἂν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ἀπεκρίνατο οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ' ἑαυτοῦ οὐδὲν ἂν / ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπεκρίνατο οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ εἴπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐδέν, ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ.

Greek Orthodox Church 1904
ἀπεκρίνατο οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐδὲν, ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ.

Tischendorf 8th Edition
Ἀπεκρίνατο οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐδέν, ἂν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς ποιεῖ ὁμοίως.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἀπεκρίνατο οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐδέν, ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ

Stephanus Textus Receptus 1550
Ἀπεκρίνατο οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ' ἑαυτοῦ οὐδὲν ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
απεκρινατο ουν [ο ιησους] και ελεγεν αυτοις αμην αμην λεγω υμιν ου δυναται ο υιος ποιειν αφ εαυτου ουδεν εαν μη τι βλεπη τον πατερα ποιουντα α γαρ αν εκεινος ποιη ταυτα και ο υιος ομοιως ποιει

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
απεκρινατο ουν ο ιησους και ελεγεν αυτοις αμην αμην λεγω υμιν ου δυναται ο υιος ποιειν αφ εαυτου ουδεν αν μη τι βλεπη τον πατερα ποιουντα α γαρ αν εκεινος ποιη ταυτα και ο υιος ποιει ομοιως

Stephanus Textus Receptus 1550
απεκρινατο ουν ο ιησους και ειπεν αυτοις αμην αμην λεγω υμιν ου δυναται ο υιος ποιειν αφ εαυτου ουδεν εαν μη τι βλεπη τον πατερα ποιουντα α γαρ αν εκεινος ποιη ταυτα και ο υιος ομοιως ποιει

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Απεκρινατο ουν ο Ιησους και ειπεν αυτοις, Αμην αμην λεγω υμιν, ου δυναται ο υιος ποιειν αφ εαυτου ουδεν, εαν μη τι βλεπη τον πατερα ποιουντα· α γαρ αν εκεινος ποιη, ταυτα και ο υιος ομοιως ποιει

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
απεκρινατο ουν ο ιησους και ειπεν αυτοις αμην αμην λεγω υμιν ου δυναται ο υιος ποιειν αφ εαυτου ουδεν εαν μη τι βλεπη τον πατερα ποιουντα α γαρ αν εκεινος ποιη ταυτα και ο υιος ομοιως ποιει

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
απεκρινατο ουν {VAR1: [ο ιησους] } {VAR2: ο ιησους } και ελεγεν αυτοις αμην αμην λεγω υμιν ου δυναται ο υιος ποιειν αφ εαυτου ουδεν εαν μη τι βλεπη τον πατερα ποιουντα α γαρ αν εκεινος ποιη ταυτα και ο υιος ομοιως ποιει

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Apekrinato oun ho Iēsous kai elegen autois Amēn amēn legō hymin, ou dynatai ho Huios poiein aph’ heautou ouden, an mē ti blepē ton Patera poiounta; ha gar an ekeinos poiē, tauta kai ho Huios homoiōs poiei.

Apekrinato oun ho Iesous kai elegen autois Amen amen lego hymin, ou dynatai ho Huios poiein aph’ heautou ouden, an me ti blepe ton Patera poiounta; ha gar an ekeinos poie, tauta kai ho Huios homoios poiei.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Apekrinato oun ho Iēsous kai elegen autois Amēn amēn legō hymin, ou dynatai ho huios poiein aph' heautou ouden an mē ti blepē ton patera poiounta; ha gar an ekeinos poiē, tauta kai ho huios homoiōs poiei.

Apekrinato oun ho Iesous kai elegen autois Amen amen lego hymin, ou dynatai ho huios poiein aph' heautou ouden an me ti blepe ton patera poiounta; ha gar an ekeinos poie, tauta kai ho huios homoios poiei.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:19 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
apekrinato oun o iēsous kai elegen autois amēn amēn legō umin ou dunatai o uios poiein aph eautou ouden an mē ti blepē ton patera poiounta a gar an ekeinos poiē tauta kai o uios poiei omoiōs

apekrinato oun o iEsous kai elegen autois amEn amEn legO umin ou dunatai o uios poiein aph eautou ouden an mE ti blepE ton patera poiounta a gar an ekeinos poiE tauta kai o uios poiei omoiOs

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:19 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
apekrinato oun o iēsous kai eipen autois amēn amēn legō umin ou dunatai o uios poiein aph eautou ouden ean mē ti blepē ton patera poiounta a gar an ekeinos poiē tauta kai o uios omoiōs poiei

apekrinato oun o iEsous kai eipen autois amEn amEn legO umin ou dunatai o uios poiein aph eautou ouden ean mE ti blepE ton patera poiounta a gar an ekeinos poiE tauta kai o uios omoiOs poiei

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:19 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
apekrinato oun o iēsous kai eipen autois amēn amēn legō umin ou dunatai o uios poiein aph eautou ouden ean mē ti blepē ton patera poiounta a gar an ekeinos poiē tauta kai o uios omoiōs poiei

apekrinato oun o iEsous kai eipen autois amEn amEn legO umin ou dunatai o uios poiein aph eautou ouden ean mE ti blepE ton patera poiounta a gar an ekeinos poiE tauta kai o uios omoiOs poiei

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:19 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
apekrinato oun o iēsous kai eipen autois amēn amēn legō umin ou dunatai o uios poiein aph eautou ouden ean mē ti blepē ton patera poiounta a gar an ekeinos poiē tauta kai o uios omoiōs poiei

apekrinato oun o iEsous kai eipen autois amEn amEn legO umin ou dunatai o uios poiein aph eautou ouden ean mE ti blepE ton patera poiounta a gar an ekeinos poiE tauta kai o uios omoiOs poiei

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:19 Westcott/Hort - Transliterated
apekrinato oun [o iēsous] kai elegen autois amēn amēn legō umin ou dunatai o uios poiein aph eautou ouden ean mē ti blepē ton patera poiounta a gar an ekeinos poiē tauta kai o uios omoiōs poiei

apekrinato oun [o iEsous] kai elegen autois amEn amEn legO umin ou dunatai o uios poiein aph eautou ouden ean mE ti blepE ton patera poiounta a gar an ekeinos poiE tauta kai o uios omoiOs poiei

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:19 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
apekrinato oun {WH: [o iēsous] } {UBS4: o iēsous } kai elegen autois amēn amēn legō umin ou dunatai o uios poiein aph eautou ouden ean mē ti blepē ton patera poiounta a gar an ekeinos poiē tauta kai o uios omoiōs poiei

apekrinato oun {WH: [o iEsous]} {UBS4: o iEsous} kai elegen autois amEn amEn legO umin ou dunatai o uios poiein aph eautou ouden ean mE ti blepE ton patera poiounta a gar an ekeinos poiE tauta kai o uios omoiOs poiei

János 5:19 Hungarian: Karoli
Felele azért Jézus, és monda nékik: Bizony, bizony mondom néktek: a Fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az Atyát, mert a miket az cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképen a Fiú is cselekszi.

La evangelio laŭ Johano 5:19 Esperanto
Jesuo do respondis kaj diris al ili: Vere, vere, mi diras al vi:La Filo ne povas per si mem fari ion, krom tio, kion li vidas la Patron faranta; cxar kion ajn Li faras, tion la Filo tiel same ankaux faras.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 5:19 Finnish: Bible (1776)
Niin Jesus vastasi ja sanoi heille: totisesti, totisesti sanon minä teille: ei taida Poika itsestänsä mitään tehdä, ellei hän näe Isän tekevän; sillä mitä ikänä hän tekee, sitä myös Poika niin tekee.

Jean 5:19 French: Darby
Jesus donc repondit et leur dit: En verite, en verite, je vous dis: Le Fils ne peut rien faire de lui-meme, à moins qu'il ne voie faire une chose au Pere, car quelque chose que celui-ci fasse, cela, le Fils aussi de meme le fait.

Jean 5:19 French: Louis Segond (1910)
Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.

Jean 5:19 French: Martin (1744)
Mais Jésus répondit, et leur dit : en vérité, en vérité je vous dis, que le Fils ne peut rien faire de soi-même, sinon qu'il le voie faire au Père : car quelque chose que le Père fasse, le Fils aussi le fait de même.

Johannes 5:19 German: Modernized
Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von ihm selber tun, denn was er siehet den Vater tun; denn was derselbige tut, das tut gleich auch der Sohn.

Johannes 5:19 German: Luther (1912)
Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern was er sieht den Vater tun; denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn.

Johannes 5:19 German: Textbibel (1899)
Da antwortete Jesus und sagte zu ihnen: wahrlich, wahrlich, ich sage euch: es kann der Sohn von sich selbst nichts thun, außer er sehe den Vater etwas thun; denn was jener thut, das thut auch der Sohn ähnlich.

Giovanni 5:19 Italian: Riveduta Bible (1927)
Gesù quindi rispose e disse loro: In verità, in verità io vi dico che il Figliuolo non può da se stesso far cosa alcuna, se non la vede fare dal Padre; perché le cose che il Padre fa, anche il Figlio le fa similmente.

Giovanni 5:19 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Laonde Gesù rispose, e disse loro: In verità, in verità, io vi dico, che il Figliuolo non può far nulla da sè stesso, ma fa ciò che vede fare al Padre, perciocchè le cose ch’esso fa, il Figliuolo le fa anch’egli simigliantemente.

YOHANES 5:19 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka jawab Yesus serta berkata kepada mereka itu, "Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu: Anak itu tiada boleh membuat barang sesuatu menurut kehendak-Nya sendiri, melainkan Ia melihat Bapa itu berbuat; karena barang apa yang diperbuat oleh Bapa, itu juga diperbuat oleh Anak itu.

John 5:19 Kabyle: NT
Sidna Ɛisa yerra-yasen : S tideț qqaṛeɣ-awen : Mmi-s n Ṛebbi ur ixeddem acemma s yiman is, ixeddem ala ayen yeẓra ixeddem-it Baba-s. Kra n wayen ixeddem Baba-s ixeddem-it Mmi-s daɣen.

요한복음 5:19 Korean
그러므로 예수께서 저희에게 이르시되 `내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지의 하시는 일을 보지 않고는 아무 것도 스스로 할 수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라

Ioannes 5:19 Latin: Vulgata Clementina
Amen, amen dico vobis : non potest Filius a se facere quidquam, nisi quod viderit Patrem facientem : quæcumque enim ille fecerit, hæc et Filius similiter facit.

Sv. Jānis 5:19 Latvian New Testament
Patiesi, patiesi es jums saku: Dēls no sevis neko nevar darīt, ja neredzēs Tēvu darām; jo, ko Viņš dara, to tāpat dara arī Dēls.

Evangelija pagal Jonà 5:19 Lithuanian
Jėzus jiems atsakė: “Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: Sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tai, ką mato darant Tėvą; nes ką Jisai daro, lygiai daro ir Sūnus.

John 5:19 Maori
Na ka whakahoki a Ihu, ka mea ki a ratou, he pono, he pono taku e mea nei ki a koutou, E kore e taea e te Tama te mea tetahi mea e ia anake, engari nga mea e kite ai ia e meatia ana e te Matua: ko tana hoki e mea ai, e meatia ana hoki e a hoki e mea ai, e tama!

Johannes 5:19 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Jesus svarte da og sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Sønnen kan ikke gjøre noget av sig selv, men bare det han ser Faderen gjør; for det han gjør, det gjør Sønnen likeså;

Juan 5:19 Spanish: La Biblia de las Américas
Por eso Jesús, respondiendo, les decía: En verdad, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera.

Juan 5:19 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Por eso Jesús les decía: "En verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera.

Juan 5:19 Spanish: Reina Valera Gómez
Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo igualmente.

Juan 5:19 Spanish: Reina Valera 1909
Respondió entonces Jesús, y díjoles: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre: porque todo lo que él hace, esto también hace el Hijo juntamente.

Juan 5:19 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre; porque todo lo que él hace, esto también hace el Hijo juntamente.

João 5:19 Bíblia King James Atualizada Português
Retomando a palavra, explanou Jesus: “Em verdade, em verdade vos asseguro, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz.

João 5:19 Portugese Bible
Disse-lhes, pois, Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer; porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente.   

Ioan 5:19 Romanian: Cornilescu
Isus a luat din nou cuvîntul, şi le -a zis: ,,Adevărat, adevărat vă spun, că, Fiul nu poate face nimic dela Sine; El nu face decît ce vede pe Tatăl făcînd; şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai.

От Иоанна 5:19 Russian: Synodal Translation (1876)
На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также.

От Иоанна 5:19 Russian koi8r
На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также.

John 5:19 Shuar New Testament
Nuyß Jesus Tφmiayi "Ti nekas Tßjarme, Yusa Uchirφnkia ni Enentßijiain takaatsui. Antsu aya winia Apar takaana nuna iisan mΘtek takaajai. Ashφ winia Apar T·ramun Wisha ni Uchirφ asan mΘtek takaajai.

Johannes 5:19 Swedish (1917)
Då talade Jesus åter och sade till dem: »Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Sonen kan icke göra något av sig själv, utan han gör allenast vad han ser Fadern göra; ty vad han gör, det gör likaledes ock Sonen.

Yohana 5:19 Swahili NT
Yesu akawaambia, "Kweli nawaambieni, Mwana hawezi kufanya kitu peke yake; anaweza tu kufanya kile anachomwona Baba akikifanya. Maana kile anachofanya Baba, Mwana hukifanya vilevile.

Juan 5:19 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi makagagawa ang Anak ng anoman sa kaniyang sarili kundi ang makita niyang gawin ng Ama; sapagka't ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginagawa, ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng Anak sa gayon ding paraan.

ยอห์น 5:19 Thai: from KJV
ดังนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า พระบุตรจะกระทำสิ่งใดตามใจไม่ได้ นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำ เพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำ สิ่งนั้นพระบุตรจึงทรงกระทำด้วย

Yuhanna 5:19 Turkish
İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi: ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim, Oğul, Babanın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa Oğul da aynı şeyi yapar.

Йоан 5:19 Ukrainian: NT
Озвав ся ж Ісус і рече їм: Істино, істино глаголю вам: Не може Син нічого робити від себе, коли не бачить, що Отець те робить: що бо Той робить, те й Син так само робить.

John 5:19 Uma New Testament
Toe pai' na'uli' Yesus mpo'uli' -raka: "Makono mpu'u lolita-ku toi: Aku' Ana' Alata'ala, uma-a bisa mobago ntuku' konoa-ku moto. Muntu' to kuhilo ngkai Tuama-ku, toe-mi to kupobago. Napa-napa bago Tuama-ku, tetu wo'o-kuwo bago-ku.

Giaêng 5:19 Vietnamese (1934)
Vậy, Ðức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy.

John 5:18
Top of Page
Top of Page