John 19:24
New International Version
"Let's not tear it," they said to one another. "Let's decide by lot who will get it." This happened that the scripture might be fulfilled that said, "They divided my clothes among them and cast lots for my garment." So this is what the soldiers did.

New Living Translation
So they said, "Rather than tearing it apart, let's throw dice for it." This fulfilled the Scripture that says, "They divided my garments among themselves and threw dice for my clothing." So that is what they did.

English Standard Version
so they said to one another, “Let us not tear it, but cast lots for it to see whose it shall be.” This was to fulfill the Scripture which says, “They divided my garments among them, and for my clothing they cast lots.” So the soldiers did these things,

Berean Study Bible
So they said to one another, “Let us not tear it. Instead, let us cast lots to see who will get it.” This was to fulfill the Scripture: “They divided My garments among them, and cast lots for My clothing.” So that is what the soldiers did.

New American Standard Bible
So they said to one another, "Let us not tear it, but cast lots for it, to decide whose it shall be"; this was to fulfill the Scripture: "THEY DIVIDED MY OUTER GARMENTS AMONG THEM, AND FOR MY CLOTHING THEY CAST LOTS."

King James Bible
They said therefore among themselves, Let us not rend it, but cast lots for it, whose it shall be: that the scripture might be fulfilled, which saith, They parted my raiment among them, and for my vesture they did cast lots. These things therefore the soldiers did.

Holman Christian Standard Bible
So they said to one another, "Let's not tear it, but cast lots for it, to see who gets it." They did this to fulfill the Scripture that says: They divided My clothes among themselves, and they cast lots for My clothing. And this is what the soldiers did.

International Standard Version
So they told each other, "Let's not tear it. Instead, let's throw dice to see who gets it." This was to fulfill the Scripture that says, "They divided my clothes among themselves, and for my clothing they threw dice." So that is what the soldiers did.

NET Bible
So the soldiers said to one another, "Let's not tear it, but throw dice to see who will get it." This took place to fulfill the scripture that says, "They divided my garments among them, and for my clothing they threw dice." So the soldiers did these things.

Aramaic Bible in Plain English
And they said to one another, “Let us not tear it, but let us cast lots for it, who will be allowed to have it.” And the scripture was fulfilled that says, “They divided my garment among them and for my clothing they cast lots.” The soldiers therefore did these things.

GOD'S WORD® Translation
The soldiers said to each other, "Let's not rip it apart. Let's throw dice to see who will get it." In this way the Scripture came true: "They divided my clothes among themselves. They threw dice for my clothing." So that's what the soldiers did.

Jubilee Bible 2000
They said therefore among themselves, Let us not rend it, but cast lots for it, whose it shall be; that the scripture might be fulfilled, which says, They parted my garments among them, and for my raiment they did cast lots. These things therefore the soldiers did.

King James 2000 Bible
They said therefore among themselves, Let us not tear it, but cast lots for it, whose it shall be: that the scripture might be fulfilled, which said, They parted my garments among them, and for my clothing they did cast lots. These things therefore the soldiers did.

American King James Version
They said therefore among themselves, Let us not rend it, but cast lots for it, whose it shall be: that the scripture might be fulfilled, which said, They parted my raiment among them, and for my clothing they did cast lots. These things therefore the soldiers did.

American Standard Version
They said therefore one to another, Let us not rend it, but cast lots for it, whose it shall be: that the scripture might be fulfilled, which saith, They parted my garments among them, And upon my vesture did they cast lots.

Douay-Rheims Bible
They said then one to another: Let us not cut it, but let us cast lots for it, whose it shall be; that the scripture might be fulfilled, saying: They have parted my garments among them, and upon my vesture they have cast lot. And the soldiers indeed did these things.

Darby Bible Translation
They said therefore to one another, Let us not rend it, but let us cast lots for it, whose it shall be; that the scripture might be fulfilled which says, They parted my garments among themselves, and on my vesture they cast lots. The soldiers therefore did these things.

English Revised Version
They said therefore one to another, Let us not rend it, but cast lots for it, whose it shall be: that the scripture might be fulfilled, which saith, They parted my garments among them, And upon my vesture did they cast lots. These things therefore the soldiers did.

Webster's Bible Translation
They said therefore among themselves, Let us not rend it, but cast lots for it whose it shall be: that the scripture might be fulfilled, which saith, They parted my raiment among them, and for my vesture they cast lots. These things therefore the soldiers did.

Weymouth New Testament
So they said to one another, "Do not let us tear it. Let us draw lots for it." This happened that the Scripture might be fulfilled which says, "They shared my garments among them, and drew lots for my clothing." That was just what the soldiers did.

World English Bible
Then they said to one another, "Let's not tear it, but cast lots for it to decide whose it will be," that the Scripture might be fulfilled, which says, "They parted my garments among them. For my cloak they cast lots." Therefore the soldiers did these things.

Young's Literal Translation
they said, therefore, to one another, 'We may not rend it, but cast a lot for it, whose it shall be;' that the Writing might be fulfilled, that is saying, 'They divided my garments to themselves, and upon my raiment they did cast a lot;' the soldiers, therefore, indeed, did these things.

Johannes 19:24 Afrikaans PWL
Hieroor het hulle vir mekaar gesê: “Laat ons dit nie skeur nie, maar laat ons die lot daaroor werp, wie s’n dit sal wees” sodat die Skrif vervul sou word wat sê: “Hulle het My klere onder mekaar verdeel en oor My gewaad het hulle die lot gewerp.”

Gjoni 19:24 Albanian
Prandaj ata i thanë njëri-tjetrit: ''Nuk e grisim, por hedhim short kujt t'i bjerë''; që të përmbushej Shkrimi, që thotë: ''I ndanë midis tyre rrobat e mia, dhe hodhën short për tunikën time''. Ushtarët, pra, i bënë këto gjëra.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 19:24 Arabic: Smith & Van Dyke
فقال بعضهم لبعض لا نشقه بل نقترع عليه لمن يكون. ليتّم الكتاب القائل اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. هذا فعله العسكر

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 19:24 Armenian (Western): NT
Ուստի ըսին իրարու. «Չպատռե՛նք զայն, հապա վիճա՛կ ձգենք անոր վրայ՝ թէ որո՛ւ պիտի ըլլայ». որպէսզի իրագործուի այն գրուածը՝ որ կ՚ըսէ. «Իմ հանդերձներս բաժնեցին իրենց մէջ, եւ իմ պատմուճանիս վրայ վիճակ ձգեցին»: Ուրեմն զինուորնե՛րը ըրին այս բաները:

Euangelioa S. Ioannen araura.  19:24 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Erran ceçaten bada bere artean, Ezteçagula hura erdira, baina daguigun harçaz çorthe ceinen içanen den: eta haur, Scriptura compli ledinçát, dioela, Ene abillamenduac partitu vkan dituzté bere artean, eta ene abillamenduaren gainean çorthe egotzi vkan duté. Bada gendarmeséc gauça hauc eguin citzaten.

Dyr Johanns 19:24 Bavarian
Daa gmainend s ganaynand: "Dönn zschneidn myr aber +nit; dönn looss myr aus!" Yso gsollt si dös Schriftwort erfülln: "Sö gvertailnd meine Klaider unter sir und gloossnd um mein Gwand." Und gnaun dös taatnd die Harstner.

Йоан 19:24 Bulgarian
затова те рекоха помежду си: Да не я раздираме, а да хвърлим жребие за нея чия да бъде; за да се изпълни написаното, което казва:- "Разделиха си дрехите Ми, И за облеклото Ми хвърлиха жребие". Войниците, прочее, сториха това.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
他們彼此說:「不要把它撕開,讓我們抽籤,看它是誰的。」這是為要應驗經上的話:「他們分了我的衣服,又為我的衣裳抽籤。」士兵們果然做了這些事。

中文标准译本 (CSB Simplified)
他们彼此说:“不要把它撕开,让我们抽签,看它是谁的。”这是为要应验经上的话:“他们分了我的衣服,又为我的衣裳抽签。”士兵们果然做了这些事。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
他們就彼此說:「我們不要撕開,只要拈鬮,看誰得著。」這要應驗經上的話說:「他們分了我的外衣,為我的裡衣拈鬮。」兵丁果然做了這事。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
他们就彼此说:“我们不要撕开,只要拈阄,看谁得着。”这要应验经上的话说:“他们分了我的外衣,为我的里衣拈阄。”兵丁果然做了这事。

約 翰 福 音 19:24 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 們 就 彼 此 說 : 我 們 不 要 撕 開 , 只 要 拈 鬮 , 看 誰 得 著 。 這 要 應 驗 經 上 的 話 說 : 他 們 分 了 我 的 外 衣 , 為 我 的 裡 衣 拈 鬮 。 兵 丁 果 然 做 了 這 事 。

約 翰 福 音 19:24 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 们 就 彼 此 说 : 我 们 不 要 撕 开 , 只 要 拈 阄 , 看 谁 得 着 。 这 要 应 验 经 上 的 话 说 : 他 们 分 了 我 的 外 衣 , 为 我 的 里 衣 拈 阄 。 兵 丁 果 然 做 了 这 事 。

Evanðelje po Ivanu 19:24 Croatian Bible
Rekoše zato među sobom: Ne derimo je, nego bacimo za nju kocku pa komu dopane - da se ispuni Pismo koje veli: Razdijeliše među se haljine moje, za odjeću moju baciše kocku. I vojnici učiniše tako.

Jan 19:24 Czech BKR
I řekli mezi sebou: Neroztrhujme jí, ale losujme o ni, čí bude. Aby se naplnilo písmo, řkoucí: Rozdělili sobě roucho mé, a o můj oděv metali los. A žoldnéři zajisté tak učinili.

Johannes 19:24 Danish
Da sagde de til hverandre: »Lader os ikke sønderskære den, men kaste Lod om den, hvis den skal være;« for at Skriften skulde opfyldes, som siger: »De delte mine Klæder imellem sig og kastede Lod om mit Klædebon.« Dette gjorde da Stridsmændene.

Johannes 19:24 Dutch Staten Vertaling
Zij dan zeiden tot elkander: Laat ons dien niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal; opdat de Schrift vervuld worde, die zegt: Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en over Mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan.

Nestle Greek New Testament 1904
εἶπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους Μὴ σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται· ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν.

Westcott and Hort 1881
εἶπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους Μὴ σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται· ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
εἶπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους Μὴ σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται· ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ [ἡ λέγουσα] Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν·

RP Byzantine Majority Text 2005
Εἴπον οὖν πρὸς ἀλλήλους, Μὴ σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ, τίνος ἔσται· ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ ἡ λέγουσα, Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν.

Greek Orthodox Church 1904
εἶπον οὖν πρὸς ἀλλήλους· Μὴ σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται· ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ ἡ λέγουσα· Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον.

Tischendorf 8th Edition
εἶπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους· μὴ σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ, τίνος ἔσται. ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ· διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
εἶπον οὖν πρὸς ἀλλήλους, Μὴ σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ, τίνος ἔσται· ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ ἡ λέγουσα, Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν.

Stephanus Textus Receptus 1550
εἶπον οὖν πρὸς ἀλλήλους Μὴ σχίσωμεν αὐτόν ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται· ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ ἡ λέγουσα· Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ειπαν ουν προς αλληλους μη σχισωμεν αυτον αλλα λαχωμεν περι αυτου τινος εσται ινα η γραφη πληρωθη διεμερισαντο τα ιματια μου εαυτοις και επι τον ιματισμον μου εβαλον κληρον οι μεν ουν στρατιωται ταυτα εποιησαν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ειπαν ουν προς αλληλους μη σχισωμεν αυτον αλλα λαχωμεν περι αυτου τινος εσται ινα η γραφη πληρωθη διεμερισαντο τα ιματια μου εαυτοις και επι τον ιματισμον μου εβαλον κληρον οι μεν ουν στρατιωται ταυτα εποιησαν

Stephanus Textus Receptus 1550
ειπον ουν προς αλληλους μη σχισωμεν αυτον αλλα λαχωμεν περι αυτου τινος εσται ινα η γραφη πληρωθη η λεγουσα διεμερισαντο τα ιματια μου εαυτοις και επι τον ιματισμον μου εβαλον κληρον οι μεν ουν στρατιωται ταυτα εποιησαν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ειπον ουν προς αλληλους, Μη σχισωμεν αυτον, αλλα λαχωμεν περι αυτου, τινος εσται· ινα η γραφη πληρωθη η λεγουσα, Διεμερισαντο τα ιματια μου εαυτοις, και επι τον ιματισμον μου εβαλον κληρον. οι μεν ουν στρατιωται ταυτα εποιησαν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ειπον ουν προς αλληλους μη σχισωμεν αυτον αλλα λαχωμεν περι αυτου τινος εσται ινα η γραφη πληρωθη η λεγουσα διεμερισαντο τα ιματια μου εαυτοις και επι τον ιματισμον μου εβαλον κληρον οι μεν ουν στρατιωται ταυτα εποιησαν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ειπαν ουν προς αλληλους μη σχισωμεν αυτον αλλα λαχωμεν περι αυτου τινος εσται ινα η γραφη πληρωθη {VAR2: [η λεγουσα] } διεμερισαντο τα ιματια μου εαυτοις και επι τον ιματισμον μου εβαλον κληρον οι μεν ουν στρατιωται ταυτα εποιησαν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
eipan oun pros allēlous Mē schisōmen auton, alla lachōmen peri autou tinos estai; hina hē graphē plērōthē Diemerisanto ta himatia mou heautois kai epi ton himatismon mou ebalon klēron. Hoi men oun stratiōtai tauta epoiēsan.

eipan oun pros allelous Me schisomen auton, alla lachomen peri autou tinos estai; hina he graphe plerothe Diemerisanto ta himatia mou heautois kai epi ton himatismon mou ebalon kleron. Hoi men oun stratiotai tauta epoiesan.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
eipan oun pros allēlous Mē schisōmen auton, alla lachōmen peri autou tinos estai; hina hē graphē plērōthē Diemerisanto ta himatia mou heautois kai epi ton himatismon mou ebalon klēron. Hoi men oun stratiōtai tauta epoiēsan;

eipan oun pros allelous Me schisomen auton, alla lachomen peri autou tinos estai; hina he graphe plerothe Diemerisanto ta himatia mou heautois kai epi ton himatismon mou ebalon kleron. Hoi men oun stratiotai tauta epoiesan;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:24 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
eipan oun pros allēlous mē schisōmen auton alla lachōmen peri autou tinos estai ina ē graphē plērōthē diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon klēron oi men oun stratiōtai tauta epoiēsan

eipan oun pros allElous mE schisOmen auton alla lachOmen peri autou tinos estai ina E graphE plErOthE diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon klEron oi men oun stratiOtai tauta epoiEsan

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:24 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
eipon oun pros allēlous mē schisōmen auton alla lachōmen peri autou tinos estai ina ē graphē plērōthē ē legousa diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon klēron oi men oun stratiōtai tauta epoiēsan

eipon oun pros allElous mE schisOmen auton alla lachOmen peri autou tinos estai ina E graphE plErOthE E legousa diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon klEron oi men oun stratiOtai tauta epoiEsan

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:24 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
eipon oun pros allēlous mē schisōmen auton alla lachōmen peri autou tinos estai ina ē graphē plērōthē ē legousa diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon klēron oi men oun stratiōtai tauta epoiēsan

eipon oun pros allElous mE schisOmen auton alla lachOmen peri autou tinos estai ina E graphE plErOthE E legousa diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon klEron oi men oun stratiOtai tauta epoiEsan

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:24 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
eipon oun pros allēlous mē schisōmen auton alla lachōmen peri autou tinos estai ina ē graphē plērōthē ē legousa diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon klēron oi men oun stratiōtai tauta epoiēsan

eipon oun pros allElous mE schisOmen auton alla lachOmen peri autou tinos estai ina E graphE plErOthE E legousa diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon klEron oi men oun stratiOtai tauta epoiEsan

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:24 Westcott/Hort - Transliterated
eipan oun pros allēlous mē schisōmen auton alla lachōmen peri autou tinos estai ina ē graphē plērōthē diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon klēron oi men oun stratiōtai tauta epoiēsan

eipan oun pros allElous mE schisOmen auton alla lachOmen peri autou tinos estai ina E graphE plErOthE diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon klEron oi men oun stratiOtai tauta epoiEsan

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:24 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
eipan oun pros allēlous mē schisōmen auton alla lachōmen peri autou tinos estai ina ē graphē plērōthē {UBS4: [ē legousa] } diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon klēron oi men oun stratiōtai tauta epoiēsan

eipan oun pros allElous mE schisOmen auton alla lachOmen peri autou tinos estai ina E graphE plErOthE {UBS4: [E legousa]} diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon klEron oi men oun stratiOtai tauta epoiEsan

János 19:24 Hungarian: Karoli
Mondának azért egymásnak: Ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk sorsot reá, kié legyen. Hogy beteljesedjék az írás, a mely ezt mondja: Megosztoztak ruháimon, és a köntösömre sorsot vetettek. A vitézek tehát ezeket mûvelék.

La evangelio laŭ Johano 19:24 Esperanto
Ili do diris unu al alia:Ni ne dissxiru gxin, sed lotu pri gxi, kies gxi estos; por ke plenumigxu la Skribo, kiu diras: Ili dividis miajn vestojn inter si, Pri mia tuniko ili lotis. Tion la soldatoj faris.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 19:24 Finnish: Bible (1776)
Niin he sanoivat keskenänsä: älkäämme tätä rikkoko, vaan heittäkäämme tästä arpaa, kenenkä se pitää oleman: että Raamattu täytettäisiin, joka sanoo: he ovat minun vaatteeni itsellensä jakaneet ja ovat heittäneet minun hameestani arpaa. Ja sotamiehet tosin näin tekivät.

Jean 19:24 French: Darby
Ils dirent donc entre eux: Ne la dechirons pas, mais jetons-la au sort, à qui elle sera, -afin que l'ecriture fut accomplie, qui dit: Ils ont partage entre eux mes vetements, et ils ont jete le sort sur ma robe. Les soldats donc firent ces choses.

Jean 19:24 French: Louis Segond (1910)
Et ils dirent entre eux: Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplît cette parole de l'Ecriture: Ils se sont partagé mes vêtements, Et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats.

Jean 19:24 French: Martin (1744)
Et ils dirent entre eux : ne la mettons point en pièces, mais jetons-la au sort, [pour savoir] à qui elle sera. Et [cela arriva ainsi], afin que l'Ecriture fût accomplie, disant : ils ont partagé entre eux mes vêtements, et ils ont jeté au sort ma robe; les soldats donc firent ces choses.

Johannes 19:24 German: Modernized
Da sprachen sie untereinander: Lasset uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wes er sein soll (auf daß erfüllet würde die Schrift, die da, sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilet und haben über meinen Rock das Los geworfen). Solches taten die Kriegsknechte.

Johannes 19:24 German: Luther (1912)
Da sprachen sie untereinander: Laßt uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wes er sein soll. (Auf daß erfüllet würde die Schrift, die da sagt: "Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über meinen Rock das Los geworfen.") Solches taten die Kriegsknechte.

Johannes 19:24 German: Textbibel (1899)
Da sagten sie zu einander: wir wollen ihn nicht zerreißen, sondern darüber losen, wem er gehören soll. Damit die Schrift erfüllet würde: Sie haben meine Kleider unter sich verteilt, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen.

Giovanni 19:24 Italian: Riveduta Bible (1927)
Dissero dunque tra loro: Non la stracciamo, ma tiriamo a sorte a chi tocchi; affinché si adempisse la Scrittura che dice: Hanno spartito fra loro le mie vesti, e han tirato la sorte sulla mia tunica. Questo dunque fecero i soldati.

Giovanni 19:24 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Or la tonica era senza cucitura, tessuta tutta al di lungo fin da capo; laonde dissero gli uni agli altri: Non la stracciamo, ma tiriamone le sorti, a cui ella ha da essere, acciocchè si adempiesse la scrittura, che dice: Hanno spartiti fra loro i miei panni, ed hanno tratta la sorte sopra la mia vesta. I soldati adunque fecero queste cose.

YOHANES 19:24 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka berkatalah mereka itu sama sendiri, "Janganlah kita mengoyak dia, tetapi baiklah kita membuang undi atasnya akan mengetahui siapa yang mendapat dia," supaya sampailah kata Alkitab itu yang mengatakan: Mereka itu sudah berbahagi-bahagi pakaian-Ku sama sendiri, dan atas jubah-Ku mereka itu sudah membuang undi. Demikianlah juga diperbuat oleh segala laskar itu.

John 19:24 Kabyle: NT
Heddṛen wway gar-asen, nnan : Acuɣeṛ ara t-ncerreg, eyyaw axiṛ a nger tasɣaṛt fell-as a nẓer anwa ara t-yawin. S wakka i gennekmal wayen yuran di tira iqedsen : Feṛqen lqecc-iw, gren tasɣaṛt ɣef wubeṛnus-iw.» Akka i xedmen iɛsekṛiyen-nni.

요한복음 19:24 Korean
군병들이 서로 말하되 이것을 찢지 말고 누가 얻나 제비 뽑자 하니 이는 성경에 저희가 내 옷을 나누고 내 옷을 제비 뽑나이다 한 것을 응하게 하려 함이러라 군병들은 이런 일을 하고

Ioannes 19:24 Latin: Vulgata Clementina
Dixerunt ergo ad invicem : Non scindamus eam, sed sortiamur de illa cujus sit. Ut Scriptura impleretur, dicens : Partiti sunt vestimenta mea sibi : et in vestem meam miserunt sortem. Et milites quidem hæc fecerunt.

Sv. Jānis 19:24 Latvian New Testament
Tad tie viens otram sacīja: Nedalīsim tos, bet metīsim kauliņus, kam tie būs. Tā piepildījās, kas teikts Rakstos: viņi sadalīja savā starpā manas drēbes, bet par maniem svārkiem meta kauliņus. Tā kareivji to padarīja. (Ps.21,19)

Evangelija pagal Jonà 19:24 Lithuanian
Todėl jie tarėsi: “Neplėšykime jos, bet meskime burtą, kuriam ji atiteks”,­kad išsipildytų Raštas: “Jie pasidalijo mano drabužius tarp savęs ir dėl mano apdaro metė burtą”. Šitaip kareiviai ir padarė.

John 19:24 Maori
Na ka mea ratou tetahi ki tetahi, Kaua e haea e tatou, engari me maka ki te rota kia kitea ai, mo wai ranei: na ka rite te karaipiture e mea nei, I wehewehea oku kakahu mo ratou, i maka rota hoki mo toku weruweru. Ko ta nga hoia tenei i mea ai.

Johannes 19:24 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
De sa da til hverandre: La oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha den! - forat Skriften skulde opfylles, som sier: De delte mine klær mellem sig, og kastet lodd om min kjortel. Dette gjorde da stridsmennene.

Juan 19:24 Spanish: La Biblia de las Américas
Por tanto, se dijeron unos a otros: No la rompamos; sino echemos suertes sobre ella, para ver de quién será; para que se cumpliera la Escritura: REPARTIERON ENTRE SI MIS VESTIDOS, Y SOBRE MI ROPA ECHARON SUERTES.

Juan 19:24 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Por tanto, se dijeron unos a otros: "No la rompamos; sino echemos suertes sobre ella, para ver de quién será;" para que se cumpliera la Escritura: "REPARTIERON ENTRE SI MIS VESTIDOS, Y SOBRE MI ROPA ECHARON SUERTES."

Juan 19:24 Spanish: Reina Valera Gómez
Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será; para que se cumpliese la Escritura que dice: Repartieron entre sí mis vestiduras, y sobre mi ropa echaron suertes. Esto, pues, hicieron los soldados.

Juan 19:24 Spanish: Reina Valera 1909
Y dijeron entre ellos: No la partamos, sino echemos suertes sobre ella, de quién será; para que se cumpliese la Escritura, que dice: Partieron para sí mis vestidos, Y sobre mi vestidura echaron suertes. Y los soldados hicieron esto.

Juan 19:24 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y dijeron entre ellos: No la partamos, sino echemos suertes sobre ella, de quién será; para que se cumpliese la Escritura, que dice: Partieron para sí mis vestidos, Y sobre mi vestidura echaron suertes. Y los soldados ciertamente hicieron esto.

João 19:24 Bíblia King James Atualizada Português
Comentaram, assim, uns com os outros: “Não convém rasgá-la, mas vamos decidir, por sorteio, quem ficará com ela.” Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura ao declarar: “Dividiram as minhas vestes entre si, e tiraram sortes pela minha túnica.” E assim procederam os soldados. A mãe e os amigos junto à cruz

João 19:24 Portugese Bible
Pelo que disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será (para que se cumprisse a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes, e lançaram sortes). E, de fato, os soldados assim fizeram.   

Ioan 19:24 Romanian: Cornilescu
Şi au zis între ei: ,,Să n'o sfîşiem, ci să tragem la sorţi a cui să fie.`` Aceasta s'a întîmplat ca să se împlinească Scriptura, care zice: ,,Şi-au împărţit hainele Mele între ei, şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi.`` Iată ce au făcut ostaşii.

От Иоанна 19:24 Russian: Synodal Translation (1876)
Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, – да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий. Так поступили воины.

От Иоанна 19:24 Russian koi8r
Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, --да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий. Так поступили воины.

John 19:24 Shuar New Testament
Tuma asamtai suntar tiarmiayi "Juka Jßakchatai. Antsu nakurakrin Yßnak ati nu jukiti." N·jainkia yaunchu Yus-Chichamnum aarma nu uminkiamiayi: "Winia entsarmarun akantrarmiayi tura nakurusar awakmakua nuna winia pushirun S·sarmiayi" aarmaiti.

Johannes 19:24 Swedish (1917)
Därför sade de till varandra: »Låt oss icke skära sönder den, utan kasta lott om vilken den skall tillhöra.» Ty skriftens ord skulle fullbordas: »De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad.» Så gjorde nu krigsmännen.

Yohana 19:24 Swahili NT
Basi, hao askari wakashauriana: "Tusiipasue, ila tuipigie kura itakuwa ya nani." Jambo hilo lilifanyika ili yatimie Maandiko Matakatifu yasemayo: "Waligawana mavazi yangu, na nguo yangu wakaipigia kura." Basi, ndivyo walivyofanya hao askari.

Juan 19:24 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Nangagsangusapan nga sila, Huwag natin itong punitin, kundi ating pagsapalaranan, kung mapapakanino: upang matupad ang kasulatan, na nagsasabi, Binahagi nila sa kanila ang aking mga kasuutan, At ang aking balabal ay kanilang pinagsapalaran.

Ǝlinjil wa n Yaxya 19:24 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝnnan gar-essan: «Ad wǝr nǝzǝzzǝrrǝt tǝkadkat ta, ofa ad nagu šišaɣeren fǝl ad nǝssǝn wa tat-z-ilen.» Arat wa ǝnnân-tu fǝl ad tandu batu tǝhât Ǝlkǝttaban ta tǝnnat: «Ǝzunan tabdoq-in, tǝzzar ǝgan šišaɣeren fǝl tǝkadkat-in.»

Arat wen ǝnta iman-net a ǝgan sojitan win den.

ยอห์น 19:24 Thai: from KJV
เหตุฉะนั้นเขาจึงพูดกันว่า "เราอย่าฉีกแบ่งกันเลย แต่ให้เราจับสลากกันจะได้รู้ว่าใครจะได้" ทั้งนี้เพื่อพระคัมภีร์จะสำเร็จที่ว่า `เสื้อผ้าของข้าพระองค์ เขาแบ่งปันกัน ส่วนเสื้อของข้าพระองค์นั้น เขาก็จับสลากกัน' พวกทหารจึงได้กระทำดังนี้

Yuhanna 19:24 Turkish
Birbirlerine, ‹‹Bunu yırtmayalım›› dediler, ‹‹Kime düşecek diye kura çekelim.›› Bu olay, şu Kutsal Yazı yerine gelsin diye oldu: ‹‹Giysilerimi aralarında paylaştılar, Elbisem üzerine kura çektiler.›› Bunları askerler yaptı.

Йоан 19:24 Ukrainian: NT
Сказали тодї між собою: Не дерімо його, а киньмо жереб на него, чий буде. Щоб справдилось писаннє, що глаголе: Поділили одежу мою собі, і на мов платтв кидали жереб. То воїни се й зробили.

John 19:24 Uma New Testament
Toe pai' mohawa' -ramo tantara, ra'uli': "Neo' raheu' baju toi. Agina ntene' undi-ta, ba hema-ta to mporata." Tohe'i majadi' bona madupa' napa to te'uki' owi hi rala Buku Tomoroli', to mpo'uli': Ra'ala' pohea-ku rabagi-bagi, pai' baju-ku rapompenoai'."

Giaêng 19:24 Vietnamese (1934)
Vậy, họ nói với nhau rằng: Ðừng xé áo nầy ra, song chúng ta hãy bắt thăm, ai trúng nấy được. Ấy để cho được ứng nghiệm lời Kinh Thánh nầy: Chúng đã chia nhau áo xống của ta, Lại bắt thăm lấy áo dài ta. Ðó là việc quân lính làm.

John 19:23
Top of Page
Top of Page