John 15:4
New International Version
Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself; it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me.

New Living Translation
Remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me.

English Standard Version
Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me.

Berean Study Bible
Remain in Me, and I will remain in you. Just as no branch can bear fruit by itself unless it remains in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in Me.

New American Standard Bible
"Abide in Me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in Me.

King James Bible
Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can ye, except ye abide in me.

Holman Christian Standard Bible
Remain in Me, and I in you. Just as a branch is unable to produce fruit by itself unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in Me.

International Standard Version
"Abide in me, and I will abide in you. Just as the branch cannot produce fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me.

NET Bible
Remain in me, and I will remain in you. Just as the branch cannot bear fruit by itself, unless it remains in the vine, so neither can you unless you remain in me.

Aramaic Bible in Plain English
“Stay with me, and I am in you. Just as the branch cannot yield fruit by itself unless it remains on the vine, so neither do you unless you stay with me.”

GOD'S WORD® Translation
Live in me, and I will live in you. A branch cannot produce any fruit by itself. It has to stay attached to the vine. In the same way, you cannot produce fruit unless you live in me.

Jubilee Bible 2000
Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abides in the vine, no more can ye, except ye abide in me.

King James 2000 Bible
Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can you, except you abide in me.

American King James Version
Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can you, except you abide in me.

American Standard Version
Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; so neither can ye, except ye abide in me.

Douay-Rheims Bible
Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, unless it abide in the vine, so neither can you, unless you abide in me.

Darby Bible Translation
Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abide in the vine, thus neither [can] ye unless ye abide in me.

English Revised Version
Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; so neither can ye, except ye abide in me.

Webster's Bible Translation
Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine: no more can ye, except ye abide in me.

Weymouth New Testament
Continue in me, and let me continue in you. Just as the branch cannot bear fruit of itself--that is, if it does not continue in the vine--so neither can you if you do not continue in me.

World English Bible
Remain in me, and I in you. As the branch can't bear fruit by itself, unless it remains in the vine, so neither can you, unless you remain in me.

Young's Literal Translation
remain in me, and I in you, as the branch is not able to bear fruit of itself, if it may not remain in the vine, so neither ye, if ye may not remain in me.

Johannes 15:4 Afrikaans PWL
Bly voortdurend in My, soos Ek in julle. Net soos die tak geen vrugte kan dra uit homself, as dit nie in die wingerdstok bly nie, net so julle ook, as julle nie voortdurend in My bly nie.

Gjoni 15:4 Albanian
Qëndroni në mua dhe unë do të qëndroj në ju; sikurse shermendi nuk mund të japë fryt nga vetja, po qe se nuk qëndron në hardhi, ashtu as ju, nëse nuk qëndroni në mua.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 15:4 Arabic: Smith & Van Dyke
اثبتوا فيّ وانا فيكم. كما ان الغصن لا يقدر ان يأتي بثمر من ذاته ان لم يثبت في الكرمة كذلك انتم ايضا ان لم تثبتوا فيّ.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 15:4 Armenian (Western): NT
Ի՛մ մէջս մնացէք, ու ես՝ ձեր մէջ. ինչպէս ճիւղը չի կրնար ինքնիրմէ պտուղ բերել՝ եթէ որթատունկին վրայ չմնայ, նոյնպէս ալ դուք չէք կրնար՝ եթէ իմ մէջս չմնաք:

Euangelioa S. Ioannen araura.  15:4 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Çaudete nitan eta ni çuetan: chirmenduac berac fructuric bereganic ecin ekar deçaqueen beçala, baldin aihenean ezpadago: ezeta çuec-ere baldin nitan ezpaçaudete.

Dyr Johanns 15:4 Bavarian
Bleibtß in mir, dann bleib aau i in enk! Wie dyr Reb grad tragn kan, wenn yr an n Weinstok bleibt, netty yso künntß aau ös kain Frucht tragn, wenntß nit in mir bleibtß.

Йоан 15:4 Bulgarian
Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
你們當住在我裡面,我就住在你們裡面。枝條如果不留在葡萄樹上,就不能由自己結出果子;照樣,你們如果不住在我裡面,你們也是如此。

中文标准译本 (CSB Simplified)
你们当住在我里面,我就住在你们里面。枝条如果不留在葡萄树上,就不能由自己结出果子;照样,你们如果不住在我里面,你们也是如此。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你們要常在我裡面,我也常在你們裡面。枝子若不常在葡萄樹上,自己就不能結果子;你們若不常在我裡面,也是這樣。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你们要常在我里面,我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上,自己就不能结果子;你们若不常在我里面,也是这样。

約 翰 福 音 15:4 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 要 常 在 我 裡 面 , 我 也 常 在 你 們 裡 面 。 枝 子 若 不 常 在 葡 萄 樹 上 , 自 己 就 不 能 結 果 子 ; 你 們 若 不 常 在 我 裡 面 , 也 是 這 樣 。

約 翰 福 音 15:4 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 要 常 在 我 里 面 , 我 也 常 在 你 们 里 面 。 枝 子 若 不 常 在 葡 萄 树 上 , 自 己 就 不 能 结 果 子 ; 你 们 若 不 常 在 我 里 面 , 也 是 这 样 。

Evanðelje po Ivanu 15:4 Croatian Bible
Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni.

Jan 15:4 Czech BKR
Zůstaňtež ve mně, a já v vás. Jakož ratolest nemůže nésti ovoce sama od sebe, nezůstala-li by při kmenu, takž ani vy, leč zůstanete ve mně.

Johannes 15:4 Danish
Bliver i mig, da bliver ogsaa jeg i eder. Ligesom Grenen ikke kan bære Frugt af sig selv, uden den bliver paa Vintræet, saaledes kunne I ikke heller, uden I blive i mig.

Johannes 15:4 Dutch Staten Vertaling
Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft.

Nestle Greek New Testament 1904
μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε.

Westcott and Hort 1881
μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ' ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ' ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε.

RP Byzantine Majority Text 2005
Μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. Καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.

Greek Orthodox Church 1904
μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε.

Tischendorf 8th Edition
μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε.

Scrivener's Textus Receptus 1894
μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε

Stephanus Textus Receptus 1550
μείνατε ἐν ἐμοί κἀγὼ ἐν ὑμῖν καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ' ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
μεινατε εν εμοι καγω εν υμιν καθως το κλημα ου δυναται καρπον φερειν αφ εαυτου εαν μη μενη εν τη αμπελω ουτως ουδε υμεις εαν μη εν εμοι μενητε

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
μεινατε εν εμοι καγω εν υμιν καθως το κλημα ου δυναται καρπον φερειν αφ εαυτου εαν μη μενη εν τη αμπελω ουτως ουδε υμεις εαν μη εν εμοι μενητε

Stephanus Textus Receptus 1550
μεινατε εν εμοι καγω εν υμιν καθως το κλημα ου δυναται καρπον φερειν αφ εαυτου εαν μη μεινη εν τη αμπελω ουτως ουδε υμεις εαν μη εν εμοι μεινητε

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
μεινατε εν εμοι, καγω εν υμιν. καθως το κλημα ου δυναται καρπον φερειν αφ εαυτου, εαν μη μεινη εν τη αμπελω, ουτως ουδε υμεις, εαν μη εν εμοι μεινητε

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
μεινατε εν εμοι καγω εν υμιν καθως το κλημα ου δυναται καρπον φερειν αφ εαυτου εαν μη μεινη εν τη αμπελω ουτως ουδε υμεις εαν μη εν εμοι μεινητε

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
μεινατε εν εμοι καγω εν υμιν καθως το κλημα ου δυναται καρπον φερειν αφ εαυτου εαν μη μενη εν τη αμπελω ουτως ουδε υμεις εαν μη εν εμοι μενητε

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
meinate en emoi, kagō en hymin. kathōs to klēma ou dynatai karpon pherein aph’ heautou ean mē menē en tē ampelō, houtōs oude hymeis ean mē en emoi menēte.

meinate en emoi, kago en hymin. kathos to klema ou dynatai karpon pherein aph’ heautou ean me mene en te ampelo, houtos oude hymeis ean me en emoi menete.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
meinate en emoi, kagō en hymin. kathōs to klēma ou dynatai karpon pherein aph' heautou ean mē menē en tē ampelō, houtōs oude hymeis ean mē en emoi menēte.

meinate en emoi, kago en hymin. kathos to klema ou dynatai karpon pherein aph' heautou ean me mene en te ampelo, houtos oude hymeis ean me en emoi menete.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 15:4 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
meinate en emoi kagō en umin kathōs to klēma ou dunatai karpon pherein aph eautou ean mē menē en tē ampelō outōs oude umeis ean mē en emoi menēte

meinate en emoi kagO en umin kathOs to klEma ou dunatai karpon pherein aph eautou ean mE menE en tE ampelO outOs oude umeis ean mE en emoi menEte

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 15:4 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
meinate en emoi kagō en umin kathōs to klēma ou dunatai karpon pherein aph eautou ean mē meinē en tē ampelō outōs oude umeis ean mē en emoi meinēte

meinate en emoi kagO en umin kathOs to klEma ou dunatai karpon pherein aph eautou ean mE meinE en tE ampelO outOs oude umeis ean mE en emoi meinEte

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 15:4 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
meinate en emoi kagō en umin kathōs to klēma ou dunatai karpon pherein aph eautou ean mē meinē en tē ampelō outōs oude umeis ean mē en emoi meinēte

meinate en emoi kagO en umin kathOs to klEma ou dunatai karpon pherein aph eautou ean mE meinE en tE ampelO outOs oude umeis ean mE en emoi meinEte

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 15:4 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
meinate en emoi kagō en umin kathōs to klēma ou dunatai karpon pherein aph eautou ean mē meinē en tē ampelō outōs oude umeis ean mē en emoi meinēte

meinate en emoi kagO en umin kathOs to klEma ou dunatai karpon pherein aph eautou ean mE meinE en tE ampelO outOs oude umeis ean mE en emoi meinEte

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 15:4 Westcott/Hort - Transliterated
meinate en emoi kagō en umin kathōs to klēma ou dunatai karpon pherein aph eautou ean mē menē en tē ampelō outōs oude umeis ean mē en emoi menēte

meinate en emoi kagO en umin kathOs to klEma ou dunatai karpon pherein aph eautou ean mE menE en tE ampelO outOs oude umeis ean mE en emoi menEte

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 15:4 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
meinate en emoi kagō en umin kathōs to klēma ou dunatai karpon pherein aph eautou ean mē menē en tē ampelō outōs oude umeis ean mē en emoi menēte

meinate en emoi kagO en umin kathOs to klEma ou dunatai karpon pherein aph eautou ean mE menE en tE ampelO outOs oude umeis ean mE en emoi menEte

János 15:4 Hungarian: Karoli
Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szõlõvesszõ nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szõlõtõkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok.

La evangelio laŭ Johano 15:4 Esperanto
Restadu en mi, kaj mi en vi. Kiel la brancxo ne povas de si mem doni frukton, se gxi ne restas en la vinberarbo, tiel ankaux vi ne povas, se vi ne restas en mi.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 15:4 Finnish: Bible (1776)
Pysykäät te minussa, ja minä teissä. Niinkuin ei oksa taida itsestänsä hedelmää kantaa, ellei hän viinapuussa kiinni ole, niin ette tekään, jollette minussa pysy.

Jean 15:4 French: Darby
Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruit de lui-meme, à moins qu'il ne demeure dans le cep, de meme vous non plus vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi.

Jean 15:4 French: Louis Segond (1910)
Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi.

Jean 15:4 French: Martin (1744)
Demeurez en moi, et moi en vous; comme le sarment ne peut point de lui-même porter de fruit, s'il ne demeure au cep; vous [ne le pouvez point] aussi, si vous ne demeurez en moi.

Johannes 15:4 German: Modernized
Bleibt in mir und ich in euch. Gleichwie die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selber, sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet denn an mir.

Johannes 15:4 German: Luther (1912)
Bleibet in mir und ich in euch. Gleichwie die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selber, sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir.

Johannes 15:4 German: Textbibel (1899)
Wie die Ranke nicht Frucht bringen kann von sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibet.

Giovanni 15:4 Italian: Riveduta Bible (1927)
Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppur voi, se non dimorate in me.

Giovanni 15:4 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Dimorate in me, ed io dimorerò in voi; siccome il tralcio non può portar frutto da sè stesso, se non dimora nella vite, così nè anche voi, se non dimorate in me.

YOHANES 15:4 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Hendaklah kamu tetap di dalam Aku, dan Aku juga di dalam kamu. Sama seperti carang tiada dapat berbuah dengan kuasa dirinya sendiri, jikalau tiada tetap pada pokok anggur, demikian juga kamu pun tiada dapat, jikalau tiada kamu tetap di dalam Aku.

John 15:4 Kabyle: NT
Ilit deg-i, nekk ad iliɣ deg-wen. Isegmi ur yezmir ara a d-yefk lfakya weḥd-es m'ur yeṭṭif ara ɣer tara. Akken daɣen kunwi, m'ur teṭṭifem ara deg-i ur tețțizmirem ara a d-tefkem lfakya.

요한복음 15:4 Korean
내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 절로 과실을 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라

Ioannes 15:4 Latin: Vulgata Clementina
Manete in me, et ego in vobis. Sicut palmes non potest fere fructum a semetipso, nisi manserit in vite, sic nec vos, nisi in me manseritis.

Sv. Jānis 15:4 Latvian New Testament
Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja nepaliek pie vīna koka, tā arī jūs ne, ja jūs nepaliksiet manī.

Evangelija pagal Jonà 15:4 Lithuanian
Pasilikite manyje, ir Aš jumyse. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje,­taip ir jūs, jei nepasiliksite manyje.

John 15:4 Maori
Kia u koutou ki roto ki ahau, me ahau hoki ki roto ki a koutou. Ka rite hoki ki te manga e kore e whai hua ko ia anake, ki te kahore e u ki te waina; e kore ano hoki koutou, ki te kore e u ki roto ki ahau.

Johannes 15:4 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
bli i mig, så blir jeg i eder! Likesom grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke I uten at I blir i mig.

Juan 15:4 Spanish: La Biblia de las Américas
Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.

Juan 15:4 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Permanezcan en Mí, y Yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en Mí.

Juan 15:4 Spanish: Reina Valera Gómez
Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.

Juan 15:4 Spanish: Reina Valera 1909
Estad en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviere en la vid; así ni vosotros, si no estuviereis en mí.

Juan 15:4 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no permaneciere en la vid; así vosotros, si no estuviereis en mí.

João 15:4 Bíblia King James Atualizada Português
Permanecei em mim, e Eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim.

João 15:4 Portugese Bible
Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós; como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim.   

Ioan 15:4 Romanian: Cornilescu
Rămîneţi în Mine, şi Eu voi rămînea în voi. Dupăcum mlădiţa nu poate aduce roadă dela sine, dacă nu rămîne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi roadă, dacă nu rămîneţi în Mine.

От Иоанна 15:4 Russian: Synodal Translation (1876)
Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне.

От Иоанна 15:4 Russian koi8r
Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне.

John 15:4 Shuar New Testament
Numφ kanawesha kampuin ßchitkiachkunka ninki nerekchamniaiti. N·nisrumek atumsha Winφ ßchitkiachkurmeka nerekchamniaitrume. Wi atumjai ßchitkiaj N·nisrumek atumsha Winφ tuke ßchitkia atarum' Tφmiayi.

Johannes 15:4 Swedish (1917)
Förbliven i mig, så förbliver ock jag i eder. Såsom grenen icke kan bära frukt av sig själv, utan allenast om den förbliver i vinträdet, så kunnen I det ej heller, om I icke förbliven i mig.

Yohana 15:4 Swahili NT
Kaeni ndani yangu, nami nikae ndani yenu. Tawi haliwezi peke yake kuzaa matunda lisipokaa katika mzabibu hali kadhalika nanyi hamwezi kuzaa matunda msipokaa ndani yangu.

Juan 15:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kaniyang sarili maliban na nakakabit sa puno; gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin.

Ǝlinjil wa n Yaxya 15:4 Tawallamat Tamajaq NT
agiwat dǝr-i tartǝyt šilat ǝn ta dǝr-wan ǝge, aẓǝl wǝr zʼarǝw ɣas-net as d-iqqǝtas daɣ ašǝk; kawanay da ǝlmital di da a tǝham as dǝr-i wǝr tǝrtayam.

ยอห์น 15:4 Thai: from KJV
จงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน กิ่งจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใด ท่านทั้งหลายจะเกิดผลไม่ได้นอกจากท่านจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น

Yuhanna 15:4 Turkish
Bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi, siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz.

Йоан 15:4 Ukrainian: NT
Пробувайте в менї, і я в вас. Яко ж вітка не може овощу родити від себе, коли не пробувати ме на виноградині, так анї ви, коли в мені не будете пробувати.

John 15:4 Uma New Testament
Tida-mokoi hintuwu' hante Aku', pai' Aku' wo'o hante koi'. Ra'a to mohepi' ngkai woto kaju, uma-i mowua'. Ra'a bate kana mentaka' hi woto-na bona mowua' -i. Wae wo'o koi': Sampale-koi mowua' ane tida-koi hintuwu' hante Aku'.

Giaêng 15:4 Vietnamese (1934)
Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được.

John 15:3
Top of Page
Top of Page