Acts 23:6
New International Version
Then Paul, knowing that some of them were Sadducees and the others Pharisees, called out in the Sanhedrin, "My brothers, I am a Pharisee, descended from Pharisees. I stand on trial because of the hope of the resurrection of the dead."

New Living Translation
Paul realized that some members of the high council were Sadducees and some were Pharisees, so he shouted, "Brothers, I am a Pharisee, as were my ancestors! And I am on trial because my hope is in the resurrection of the dead!"

English Standard Version
Now when Paul perceived that one part were Sadducees and the other Pharisees, he cried out in the council, “Brothers, I am a Pharisee, a son of Pharisees. It is with respect to the hope and the resurrection of the dead that I am on trial.”

Berean Study Bible
Then Paul, knowing that some of them were Sadducees and others Pharisees, called out in the Sanhedrin, “Brothers, I am a Pharisee, the son of a Pharisee. It is because of my hope in the resurrection of the dead that I am on trial.”

New American Standard Bible
But perceiving that one group were Sadducees and the other Pharisees, Paul began crying out in the Council, "Brethren, I am a Pharisee, a son of Pharisees; I am on trial for the hope and resurrection of the dead!"

King James Bible
But when Paul perceived that the one part were Sadducees, and the other Pharisees, he cried out in the council, Men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee: of the hope and resurrection of the dead I am called in question.

Holman Christian Standard Bible
When Paul realized that one part of them were Sadducees and the other part were Pharisees, he cried out in the Sanhedrin, "Brothers, I am a Pharisee, a son of Pharisees! I am being judged because of the hope of the resurrection of the dead!"

International Standard Version
When Paul saw that some of them were Sadducees and others were Pharisees, he shouted in the Council, "Brothers, I'm a Pharisee and a descendant of Pharisees. I'm on trial concerning the hope that the dead will be resurrected."

NET Bible
Then when Paul noticed that part of them were Sadducees and the others Pharisees, he shouted out in the council, "Brothers, I am a Pharisee, a son of Pharisees. I am on trial concerning the hope of the resurrection of the dead!"

Aramaic Bible in Plain English
And when Paulus knew that some of the people were Sadducees and some Pharisees, he was shouting in The Council, “Men, brothers; I am a Pharisee, son of a Pharisee, and for the hope of the resurrection of the dead I am being judged.”

GOD'S WORD® Translation
When Paul saw that some of them were Sadducees and others were Pharisees, he shouted in the council, "Brothers, I'm a Pharisee and a descendant of Pharisees. I'm on trial because I expect that the dead will come back to life."

Jubilee Bible 2000
But when Paul perceived that the one part were Sadducees and the other Pharisees, he cried out in the council, Men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee, and of the hope and resurrection of the dead I am called in question.

King James 2000 Bible
But when Paul perceived that the one part were Sadducees, and the other Pharisees, he cried out in the council, Men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee: of the hope and resurrection of the dead I am called in question.

American King James Version
But when Paul perceived that the one part were Sadducees, and the other Pharisees, he cried out in the council, Men and brothers, I am a Pharisee, the son of a Pharisee: of the hope and resurrection of the dead I am called in question.

American Standard Version
But when Paul perceived that the one part were Sadducees and the other Pharisees, he cried out in the council, Brethren, I am a Pharisee, a son of Pharisees: touching the hope and resurrection of the dead I am called in question.

Douay-Rheims Bible
And Paul knowing that the one part were Sadducees, and the other Pharisees, cried out in the council: Men, brethren, I am a Pharisee, the son of Pharisees: concerning the hope and resurrection of the dead I am called in question.

Darby Bible Translation
But Paul, knowing that the one part [of them] were of the Sadducees and the other of the Pharisees, cried out in the council, Brethren, *I* am a Pharisee, son of Pharisees: *I* am judged concerning the hope and resurrection of [the] dead.

English Revised Version
But when Paul perceived that the one part were Sadducees, and the other Pharisees, he cried out in the council, Brethren, I am a Pharisee, a son of Pharisees: touching the hope and resurrection of the dead I am called in question.

Webster's Bible Translation
But when Paul perceived that the one part were Sadducees, and the other Pharisees, he cried out in the council, Men, brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee: concerning the hope and resurrection of the dead I am called in question.

Weymouth New Testament
Noticing, however, that the Sanhedrin consisted partly of Sadducees and partly of Pharisees, he called out loudly among them, "Brethren, I am a Pharisee, the son of Pharisees. It is because of my hope of a resurrection of the dead that I am on my trial."

World English Bible
But when Paul perceived that the one part were Sadducees and the other Pharisees, he cried out in the council, "Men and brothers, I am a Pharisee, a son of Pharisees. Concerning the hope and resurrection of the dead I am being judged!"

Young's Literal Translation
and Paul having known that the one part are Sadducees, and the other Pharisees, cried out in the sanhedrim, 'Men, brethren, I am a Pharisee -- son of a Pharisee -- concerning hope and rising again of dead men I am judged.'

Handelinge 23:6 Afrikaans PWL
Toe Sha’ul besef dat die een deel uit Sadduseërs en die ander uit Fariseërs bestaan, het hy in die Raad uitgeroep: “Broers, ek is ’n Fariseër, die seun van ’n Fariseër en oor die versekerde verwagting van die opstanding van die wat dood is, word ek geoordeel.”

Veprat e Apostujve 23:6 Albanian
Pali, pra, duke ditur se një pjesë ishte nga saducenj dhe tjetra nga farisenj, i thirri sinedrit: ''Vëllezër, unë jam farise, bir farisenjsh; për shkak të shpresës dhe të ringjalljes të së vdekurve unë po gjykohem''.

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ 23:6 Arabic: Smith & Van Dyke
ولما علم بولس ان قسما منهم صدوقيون والآخر فريسيون صرخ في المجمع ايها الرجال الاخوة انا فريسي ابن فريسي. على رجاء قيامة الاموات انا أحاكم‎.

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 23:6 Armenian (Western): NT
Երբ Պօղոս գիտցաւ թէ մէկ մասը Սադուկեցիներ էին, ու միւսը՝ Փարիսեցիներ, աղաղակեց ատեանին մէջ. «Մարդի՛կ եղբայրներ, ես Փարիսեցի եմ, Փարիսեցիի որդի. կը դատուիմ մեռելներու յարութեան յոյսի՛ն համար»:

Apostoluén Acteac. 23:6 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta iaquin çuenean Paulec ecen partida bata cela Sadduceuetaric, eta bercea Phariseuetaric, oihuz iar cedin conseilluan, Guiçon anayeác, ni Phariseu naiz, Phariseu seme: hilén sperançáz eta resurrectioneaz ni accusatzen naiz.

De Zwölfbotngetaat 23:6 Bavarian
Yn n Paulsn war bekannt, däß bei n Hoohraat halbig Sautzn und halbig Mauchn dyrbei warnd. Drum rief yr aus: "Brüeder, i bin ayn Mauch, und i stamm von Mauchn ab. Weil i an d Urstöndd von de Tootn glaaub, stee i ietz vor n Gricht."

Деяния 23:6 Bulgarian
А когато Павел позна, че една част са садукеи, а другите фарисеи извика в синедриона: Братя, аз съм фарисей, син на фарисеи; съдят ме поради надеждата и [учението] за възкресението на мъртвите.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
保羅知道有一部分人是撒都該人,另一部分是法利賽人,就在議會中喊著:「各位兄弟,我是法利賽人,也是法利賽人的兒子。我現在受審,是與死人復活的盼望有關。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
保罗知道有一部分人是撒都该人,另一部分是法利赛人,就在议会中喊着:“各位兄弟,我是法利赛人,也是法利赛人的儿子。我现在受审,是与死人复活的盼望有关。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
保羅看出大眾一半是撒都該人,一半是法利賽人,就在公會中大聲說:「弟兄們,我是法利賽人,也是法利賽人的子孫。我現在受審問,是為盼望死人復活。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
保罗看出大众一半是撒都该人,一半是法利赛人,就在公会中大声说:“弟兄们,我是法利赛人,也是法利赛人的子孙。我现在受审问,是为盼望死人复活。”

使 徒 行 傳 23:6 Chinese Bible: Union (Traditional)
保 羅 看 出 大 眾 一 半 是 撒 都 該 人 , 一 半 是 法 利 賽 人 , 就 在 公 會 中 大 聲 說 : 弟 兄 們 , 我 是 法 利 賽 人 , 也 是 法 利 賽 人 的 子 孫 。 我 現 在 受 審 問 , 是 為 盼 望 死 人 復 活 。

使 徒 行 傳 23:6 Chinese Bible: Union (Simplified)
保 罗 看 出 大 众 一 半 是 撒 都 该 人 , 一 半 是 法 利 赛 人 , 就 在 公 会 中 大 声 说 : 弟 兄 们 , 我 是 法 利 赛 人 , 也 是 法 利 赛 人 的 子 孙 。 我 现 在 受 审 问 , 是 为 盼 望 死 人 复 活 。

Djela apostolska 23:6 Croatian Bible
Pavao je znao da su oni dijelom saduceji, a dijelom farizeji pa povika u Vijeću: Braćo, ja sam farizej, sin farizeja. Sudi mi se zbog nade, uskrsnuća mrtvih.

Skutky apoštolské 23:6 Czech BKR
A věda Pavel, že tu byla jedna strana saduceů a druhá farizeů, zvolal v radě: Muži bratří, já jsem farizeus, syn farizeův; pro naději a z mrtvých vstání já tuto k soudu stojím.

Apostelenes gerninger 23:6 Danish
Men da Paulus vidste, at den ene Del bestod af Saddukæere, men den anden af Farisæere, raabte han i Raadet: »I Mænd, Brødre! jeg er en Farisæer, Søn af Farisæere, for Haab og for dødes Opstandelse er det, jeg dømmes.«

Handelingen 23:6 Dutch Staten Vertaling
En Paulus wetende dat het ene deel was van de Sadduceen, en het andere van de Farizeen, riep in den raad: Mannen broeders, ik ben een Farizeer, eens Farizeers zoon; ik word over de hoop en opstanding der doden geoordeeld.

Nestle Greek New Testament 1904
γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων ἔκραζεν ἐν τῷ συνεδρίῳ Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς Φαρισαίων· περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν κρίνομαι.

Westcott and Hort 1881
Γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων ἔκραζεν ἐν τῷ συνεδρίῳ Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς Φαρισαίων· περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν κρίνομαι.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων ἔκραζεν ἐν τῷ συνεδρίῳ Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς Φαρισαίων· περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν [ἐγὼ] κρίνομαι.

RP Byzantine Majority Text 2005
Γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων, τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων, ἔκραξεν ἐν τῷ συνεδρίῳ, Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς Φαρισαίου· περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι.

Greek Orthodox Church 1904
γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶ Σαδδουκαίων, τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων, ἔκραξεν ἐν τῷ συνεδρίῳ· Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς Φαρισαίου· περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι.

Tischendorf 8th Edition
γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων ἔκραζεν ἐν τῷ συνεδρίῳ, ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς Φαρισαίων· περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι.

Scrivener's Textus Receptus 1894
γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶ Σαδδουκαίων, τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων, ἔκραξεν ἐν τῷ συνεδρίῳ, Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς Φαρισαίου· περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι.

Stephanus Textus Receptus 1550
Γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων ἔκραξεν ἐν τῷ συνεδρίῳ Ἄνδρες ἀδελφοί ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι υἱὸς Φαρισαίου· περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
γνους δε ο παυλος οτι το εν μερος εστιν σαδδουκαιων το δε ετερον φαρισαιων εκραζεν εν τω συνεδριω ανδρες αδελφοι εγω φαρισαιος ειμι υιος φαρισαιων περι ελπιδος και αναστασεως νεκρων κρινομαι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
γνους δε ο παυλος οτι το εν μερος εστιν σαδδουκαιων το δε ετερον φαρισαιων εκραζεν εν τω συνεδριω ανδρες αδελφοι εγω φαρισαιος ειμι υιος φαρισαιων περι ελπιδος και αναστασεως νεκρων εγω κρινομαι

Stephanus Textus Receptus 1550
γνους δε ο παυλος οτι το εν μερος εστιν σαδδουκαιων το δε ετερον φαρισαιων εκραξεν εν τω συνεδριω ανδρες αδελφοι εγω φαρισαιος ειμι υιος φαρισαιου περι ελπιδος και αναστασεως νεκρων εγω κρινομαι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
γνους δε ο Παυλος οτι το εν μερος εστι Σαδδουκαιων, το δε ετερον Φαρισαιων, εκραξεν εν τω συνεδριω, Ανδρες αδελφοι, εγω Φαρισαιος ειμι, υιος Φαρισαιου· περι ελπιδος και αναστασεως νεκρων εγω κρινομαι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
γνους δε ο παυλος οτι το εν μερος εστιν σαδδουκαιων το δε ετερον φαρισαιων εκραξεν εν τω συνεδριω ανδρες αδελφοι εγω φαρισαιος ειμι υιος φαρισαιου περι ελπιδος και αναστασεως νεκρων εγω κρινομαι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
γνους δε ο παυλος οτι το εν μερος εστιν σαδδουκαιων το δε ετερον φαρισαιων εκραζεν εν τω συνεδριω ανδρες αδελφοι εγω φαρισαιος ειμι υιος φαρισαιων περι ελπιδος και αναστασεως νεκρων {VAR2: [εγω] } κρινομαι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
gnous de ho Paulos hoti to hen meros estin Saddoukaiōn to de heteron Pharisaiōn ekrazen en tō synedriō Andres adelphoi, egō Pharisaios eimi, huios Pharisaiōn; peri elpidos kai anastaseōs nekrōn krinomai.

gnous de ho Paulos hoti to hen meros estin Saddoukaion to de heteron Pharisaion ekrazen en to synedrio Andres adelphoi, ego Pharisaios eimi, huios Pharisaion; peri elpidos kai anastaseos nekron krinomai.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Gnous de ho Paulos hoti to hen meros estin Saddoukaiōn to de heteron Pharisaiōn ekrazen en tō synedriō Andres adelphoi, egō Pharisaios eimi, huios Pharisaiōn; peri elpidos kai anastaseōs nekrōn krinomai.

Gnous de ho Paulos hoti to hen meros estin Saddoukaion to de heteron Pharisaion ekrazen en to synedrio Andres adelphoi, ego Pharisaios eimi, huios Pharisaion; peri elpidos kai anastaseos nekron krinomai.

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:6 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
gnous de o paulos oti to en meros estin saddoukaiōn to de eteron pharisaiōn ekrazen en tō sunedriō andres adelphoi egō pharisaios eimi uios pharisaiōn peri elpidos kai anastaseōs nekrōn egō krinomai

gnous de o paulos oti to en meros estin saddoukaiOn to de eteron pharisaiOn ekrazen en tO sunedriO andres adelphoi egO pharisaios eimi uios pharisaiOn peri elpidos kai anastaseOs nekrOn egO krinomai

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:6 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
gnous de o paulos oti to en meros estin saddoukaiōn to de eteron pharisaiōn ekraxen en tō sunedriō andres adelphoi egō pharisaios eimi uios pharisaiou peri elpidos kai anastaseōs nekrōn egō krinomai

gnous de o paulos oti to en meros estin saddoukaiOn to de eteron pharisaiOn ekraxen en tO sunedriO andres adelphoi egO pharisaios eimi uios pharisaiou peri elpidos kai anastaseOs nekrOn egO krinomai

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:6 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
gnous de o paulos oti to en meros estin saddoukaiōn to de eteron pharisaiōn ekraxen en tō sunedriō andres adelphoi egō pharisaios eimi uios pharisaiou peri elpidos kai anastaseōs nekrōn egō krinomai

gnous de o paulos oti to en meros estin saddoukaiOn to de eteron pharisaiOn ekraxen en tO sunedriO andres adelphoi egO pharisaios eimi uios pharisaiou peri elpidos kai anastaseOs nekrOn egO krinomai

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:6 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
gnous de o paulos oti to en meros estin saddoukaiōn to de eteron pharisaiōn ekraxen en tō sunedriō andres adelphoi egō pharisaios eimi uios pharisaiou peri elpidos kai anastaseōs nekrōn egō krinomai

gnous de o paulos oti to en meros estin saddoukaiOn to de eteron pharisaiOn ekraxen en tO sunedriO andres adelphoi egO pharisaios eimi uios pharisaiou peri elpidos kai anastaseOs nekrOn egO krinomai

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:6 Westcott/Hort - Transliterated
gnous de o paulos oti to en meros estin saddoukaiōn to de eteron pharisaiōn ekrazen en tō sunedriō andres adelphoi egō pharisaios eimi uios pharisaiōn peri elpidos kai anastaseōs nekrōn krinomai

gnous de o paulos oti to en meros estin saddoukaiOn to de eteron pharisaiOn ekrazen en tO sunedriO andres adelphoi egO pharisaios eimi uios pharisaiOn peri elpidos kai anastaseOs nekrOn krinomai

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:6 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
gnous de o paulos oti to en meros estin saddoukaiōn to de eteron pharisaiōn ekrazen en tō sunedriō andres adelphoi egō pharisaios eimi uios pharisaiōn peri elpidos kai anastaseōs nekrōn {UBS4: [egō] } krinomai

gnous de o paulos oti to en meros estin saddoukaiOn to de eteron pharisaiOn ekrazen en tO sunedriO andres adelphoi egO pharisaios eimi uios pharisaiOn peri elpidos kai anastaseOs nekrOn {UBS4: [egO]} krinomai

Apostolok 23:6 Hungarian: Karoli
Mikor pedig Pál eszébe vette, hogy az egyik részök a sadduczeusok, a másik pedig a farizeusok közül való, felkiálta a tanács elõtt: Atyámfiai, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia, a halottak reménysége és feltámadása miatt vádoltatom én.

La agoj de la apostoloj 23:6 Esperanto
Sed kiam Pauxlo eksciis, ke unu parto konsistas el Sadukeoj, kaj la alia el Fariseoj, li ekkriis en la sinedrio:Fratoj, mi estas Fariseo, filo de Fariseo; pri la espero kaj la relevigxo de la mortintoj mi estas jugxata.

Apostolien teot 23:6 Finnish: Bible (1776)
Kuin Paavali tiesi, että heitä oli yksi osa Saddukealaisia ja toinen osa Pharisealaisia, huusi hän raadin edessä: miehet, rakkaat veljet! minä olen Pharisealainen ja Pharisealaisen poika. Minun päälleni kannetaan toivon ja kuolleiden ylösnousemisen tähden.

Actes 23:6 French: Darby
Paul, sachant qu'une partie d'entre eux etaient des sadduceens et l'autre des pharisiens, s'ecria dans le sanhedrin: Hommes freres, je suis pharisien, fils de pharisien; je suis mis en jugement pour l'esperance et la resurrection des morts.

Actes 23:6 French: Louis Segond (1910)
Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le sanhédrin: Hommes frères, je suis pharisien, fils de pharisiens; c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement.

Actes 23:6 French: Martin (1744)
Et Paul sachant qu'une partie [d'entre eux] était des Sadducéens, et l'autre des Pharisiens, il s'écria dans le conseil : hommes frères! je suis Pharisien, fils de Pharisien, je suis tiré en cause pour l'espérance, et pour la résurrection des morts.

Apostelgeschichte 23:6 German: Modernized
Als aber Paulus wußte, daß ein Teil Sadduzäer war und der andere Teil Pharisäer, rief er im Rat: Ihr Männer, liebe Brüder ich bin ein Pharisäer und eines Pharisäers Sohn; ich werde angeklagt um der Hoffnung und Auferstehung willen der Toten.

Apostelgeschichte 23:6 German: Luther (1912)
Da aber Paulus wußte, daß ein Teil Sadduzäer war und der andere Teil Pharisäer, rief er im Rat: Ihr Männer, liebe Brüder, ich bin ein Pharisäer und eines Pharisäers Sohn; ich werde angeklagt um der Hoffnung und Auferstehung willen der Toten.

Apostelgeschichte 23:6 German: Textbibel (1899)
Da aber Paulus wußte, daß ein Teil Sadducäer da seien, der andere Pharisäer, so rief er im Synedrium: Männer und Brüder, ich bin ein Pharisäer, ein Pharisäersohn; wegen der Zukunftshoffnung und der Auferstehung der Toten bin ich beschuldigt.

Atti 23:6 Italian: Riveduta Bible (1927)
Or Paolo, sapendo che una parte eran Sadducei e l’altra Farisei, esclamò nel Sinedrio: Fratelli, io son Fariseo, figliuol di Farisei; ed è a motivo della speranza e della risurrezione dei morti, che son chiamato in giudizio.

Atti 23:6 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Or Paolo, sapendo che l’una parte era di Sadducei, e l’altra di Farisei, sclamò nel concistoro: Uomini fratelli, io son Fariseo, figliuol di Fariseo; io son giudicato per la speranza, e per la risurrezione de’ morti.

KISAH PARA RASUL 23:6 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi apabila Paulus nampak yang sebahagian itu orang Saduki, dan yang lain itu orang Parisi, lalu berserulah ia, katanya, "Hai Tuan-tuan dan Saudara-saudara aku ini orang Parisi dan anak orang Parisi. Maka sebab pengharapan kebangkitan orang mati aku didakwa."

Acts 23:6 Kabyle: NT
Bulus, mi gwala deg unejmaɛ-nni azgen deg-sen d isaduqiyen, azgen nniḍen d ifariziyen, iɛeggeḍ gar-asen, yenna : Ay atmaten, nekk d afarizi, d mmi-s n ufarizi ; ɣef ddemma n usirem i nesɛa di ḥeggu n lmegtin i d-beddeɣ ɣer ccṛeɛ ass-agi !

사도행전 23:6 Korean
바울이 그 한 부분은 사두개인이요 한 부분은 바리새인인 줄 알고 공회에서 외쳐 가로되 여러분 형제들아 나는 바리새인이요 또바리새인의 아들이라 죽은 자의 소망 곧 부활을 인하여 내가 심문을 받노라

Actus Apostolorum 23:6 Latin: Vulgata Clementina
Sciens autem Paulus quia una pars esset sadducæorum, et altera pharisæorum, exclamavit in concilio : Viri fratres, ego pharisæus sum, filius pharisæorum, de spe et resurrectione mortuorum ego judicor.

Apustuļu darbi 23:6 Latvian New Testament
Bet Pāvils, zinādams, ka viena daļa ir saduceji un otra - farizeji, sauca augstajā tiesā: Vīri, brāļi! Es esmu farizejs un farizeju dēls; mani tiesā cerības dēļ un mirušo augšāmcelšanās dēļ.

Apaðtalø darbø knyga 23:6 Lithuanian
Supratęs, kad viena dalis buvo sadukiejai, o kita­fariziejai, Paulius sušuko sinedrionui: “Vyrai broliai, aš fariziejus, fariziejaus sūnus, ir esu teisiamas už mirusiųjų prisikėlimo viltį!”

Acts 23:6 Maori
A, no ka kite a Paora no nga Haruki etahi, ko etahi no nga Parihi, ka karanga ia i roto i te runanga, E oku tuakana, he Parihi ahau, he tama na nga Parihi: ko te aranga o te hunga mate e tumanakohia nei te mea e whakawakia nei ahau.

Apostlenes-gjerninge 23:6 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Da nu Paulus visste at den ene del av dem var sadduseere og den andre del fariseere, ropte han i rådet: Brødre! jeg er en fariseer, sønn av fariseere; det er for håp og for de dødes opstandelse at jeg står her for retten.

Hechos 23:6 Spanish: La Biblia de las Américas
Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos; se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos.

Hechos 23:6 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran Saduceos y otra Fariseos, alzó la voz en el Concilio: "Hermanos, yo soy Fariseo, hijo de Fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos."

Hechos 23:6 Spanish: Reina Valera Gómez
Y cuando Pablo percibió que una parte era de saduceos, y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, yo siendo fariseo, hijo de fariseo; de la esperanza y de la resurrección de los muertos soy juzgado.

Hechos 23:6 Spanish: Reina Valera 1909
Entonces Pablo, sabiendo que la una parte era de Saduceos, y la otra de Fariseos, clamó en el concilio: Varones hermanos, yo soy Fariseo, hijo de Fariseo: de la esperanza y de la resurrección de los muertos soy yo juzgado.

Hechos 23:6 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Entonces Pablo, sabiendo que una parte era de saduceos, y la otra de fariseos, clamó en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo: de la esperanza y de la resurrección de los muertos soy yo juzgado.

Atos 23:6 Bíblia King James Atualizada Português
Contudo, sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, bradou diante de todos: “Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Eis que estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos!”

Atos 23:6 Portugese Bible
Sabendo Paulo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no sinédrio: Varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus; é por causa da esperança da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado.   

Faptele Apostolilor 23:6 Romanian: Cornilescu
Pavel, ca unul care ştia că o parte din adunare erau Saduchei, iar alta Farisei, a strigat în plin Sobor: ,,Fraţilor, eu sînt Fariseu, fiu de Fariseu; din pricina nădejdii în învierea morţilor sînt dat în judecată.``

Деяния 23:6 Russian: Synodal Translation (1876)
Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в синедрионе: мужи братия! я фарисей, сын фарисея; за чаяние воскресения мертвых меня судят.

Деяния 23:6 Russian koi8r
Узнав же Павел, что [тут] одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в синедрионе: мужи братия! я фарисей, сын фарисея; за чаяние воскресения мертвых меня судят.

Acts 23:6 Shuar New Testament

Apostagärningarna 23:6 Swedish (1917)
Nu hade Paulus märkt att den ena delen av dem utgjordes av sadducéer och den andra av fariséer. Därför sade han med ljudelig röst inför Rådet: »Mina bröder, jag är farisé, en avkomling av fariséer. Det är för vårt hopps skull, för de dödas uppståndelses skull, som jag står här inför rätta.»

Matendo Ya Mitume 23:6 Swahili NT
Wakati huo Paulo alikwisha tambua kwamba sehemu moja ya wanabaraza wale ilikuwa ni Masadukayo na nyingine Mafarisayo. Basi, alipaaza sauti yake mbele ya Baraza: "Ndugu zangu, mimi ni Mfarisayo, mwana wa Mfarisayo. Mimi nimeletwa mahakamani kwa kuwa ninatumaini kwamba wafu watafufuka."

Mga Gawa 23:6 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Datapuwa't nang matalastas ni Pablo na ang isang bahagi ay mga Saduceo at ang iba'y mga Fariseo, ay sumigaw siya sa Sanedrin, Mga kapatid na lalake, ako'y Fariseo, anak ng mga Fariseo: ako'y sinisiyasat tungkol sa pagasa at pagkabuhay na maguli ng mga patay.

Igitan ǝn Nǝmmuzal 23:6 Tawallamat Tamajaq NT
Issân Bulǝs as tǝzunt n Asaggawar en iyyat Sadusaytan a daɣ tǝga, ta hadat Farisaytan; adi a fǝl idkal ǝmǝsli-net wǝllen dat Asaggawar, inna: «Imǝdrayan-in, nak Farisay a ǝmosa, erâwan wiyyad Farisaytan, wǝr d-ǝmmewaya s adag n ǝššǝriɣa wa, ar fǝlas ǝgeɣ attama daɣ as inǝmǝttan ilkâm a d-ǝnkǝran daɣ tamattant.»

กิจการ 23:6 Thai: from KJV
ครั้นเปาโลเห็นว่า ผู้ที่อยู่ในประชุมสภานั้นเป็นพวกสะดูสีส่วนหนึ่งและพวกฟาริสีส่วนหนึ่ง ท่านจึงร้องขึ้นต่อหน้าที่ประชุมว่า "ท่านพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าเป็นพวกฟาริสีและเป็นบุตรชายของพวกฟาริสี ที่ข้าพเจ้าถูกพิจารณาพิพากษานี้ก็เพราะเรื่องความหวังว่า มีการเป็นขึ้นมาจากความตาย"

Elçilerin İşleri 23:6 Turkish
Oradakilerden bir bölümünün Saduki, öbürlerinin de Ferisi mezhebinden olduğunu anlayan Pavlus, Yüksek Kurula şöyle seslendi: ‹‹Kardeşler, ben özbeöz Ferisiyim. Ölülerin dirileceği umudunu beslediğim için yargılanmaktayım.››

Деяния 23:6 Ukrainian: NT
Постерігши ж Павел, що одна часть (людей) Садукейська, а друга. Фарисейська, покликнув у раді: Мужі брати! я Фарисей, син Фарисеїв; за надію воскресення мертвих мене судять.

Acts 23:6 Uma New Testament
Na'inca-hawo Paulus, topohura toera, ria-ra to mpotuku' tudui' to Saduki, ria wo'o-ra to mpotuku' tudui' to Parisi. Toe pai' napesukui mpololitai-ra omea, na'uli': "Ompi' -ompi'! Aku' toi-le to Parisi-a, pai' muli to Parisi wo'o-a. Pai' -a tumai rapohurai tohe'i-e, apa' kuparasaya-kuna, tauna to mate bate tuwu' nculii'."

Coâng-vuï caùc Söù-ñoà 23:6 Vietnamese (1934)
Phao-lô biết trong bọn họ phần thì người Sa-đu-sê, phần thì người Pha-ri-si, bèn kêu lên trước tòa công luận rằng: Hỡi anh em, tôi là người Pha-ri-si, con của dòng Pha-ri-si. Ấy là vì sự trông cậy của chúng ta và sự sống lại của những kẻ chết mà tôi phải chịu xử đoán.

Acts 23:5
Top of Page
Top of Page