1 Corinthians 6:13
New International Version
You say, "Food for the stomach and the stomach for food, and God will destroy them both." The body, however, is not meant for sexual immorality but for the Lord, and the Lord for the body.

New Living Translation
You say, "Food was made for the stomach, and the stomach for food." (This is true, though someday God will do away with both of them.) But you can't say that our bodies were made for sexual immorality. They were made for the Lord, and the Lord cares about our bodies.

English Standard Version
“Food is meant for the stomach and the stomach for food”—and God will destroy both one and the other. The body is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body.

Berean Study Bible
“Food for the stomach and the stomach for food,” but God will destroy them both. The body is not intended for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body.

New American Standard Bible
Food is for the stomach and the stomach is for food, but God will do away with both of them. Yet the body is not for immorality, but for the Lord, and the Lord is for the body.

King James Bible
Meats for the belly, and the belly for meats: but God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord; and the Lord for the body.

Holman Christian Standard Bible
Food for the stomach and the stomach for food," but God will do away with both of them. The body is not for sexual immorality but for the Lord, and the Lord for the body.

International Standard Version
Food is for the stomach, and the stomach is for food, but God will make them both unnecessary. The body is not meant for sexual immorality but for the Lord, and the Lord for the body.

NET Bible
"Food is for the stomach and the stomach is for food, but God will do away with both." The body is not for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body.

Aramaic Bible in Plain English
Food for the belly and the belly for food, but God brings both of them to nothing; but the body is not for fornication but for Our Lord, and our Lord for the body.

GOD'S WORD® Translation
Food is for the stomach, and the stomach is for food, but God will put an end to both of them. However, the body is not for sexual sin but for the Lord, and the Lord is for the body.

Jubilee Bible 2000
Foods are for the belly, and the belly for foods; but God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord; and the Lord for the body.

King James 2000 Bible
Foods for the belly, and the belly for foods: but God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord; and the Lord for the body.

American King James Version
Meats for the belly, and the belly for meats: but God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord; and the Lord for the body.

American Standard Version
Meats for the belly, and the belly for meats: but God shall bring to nought both it and them. But the body is not for fornication, but for the Lord; and the Lord for the body:

Douay-Rheims Bible
Meat for the belly, and the belly for the meats; but God shall destroy both it and them: but the body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body.

Darby Bible Translation
Meats for the belly, and the belly for meats; but God will bring to nothing both it and them: but the body [is] not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body.

English Revised Version
Meats for the belly, and the belly for meats: but God shall bring to nought both it and them. But the body is not for fornication, but for the Lord; and the Lord for the body:

Webster's Bible Translation
Meats for the belly, and the belly for meats: but God will destroy both it and them. Now the body is not for lewdness, but for the Lord; and the Lord for the body.

Weymouth New Testament
Food of all kinds is meant for the stomach, and the stomach is meant for food, and God will cause both of them to perish. Yet the body does not exist for the purpose of fornication, but for the Master's service, and the Master exists for the body;

World English Bible
"Foods for the belly, and the belly for foods," but God will bring to nothing both it and them. But the body is not for sexual immorality, but for the Lord; and the Lord for the body.

Young's Literal Translation
the meats are for the belly, and the belly for the meats. And God both this and these shall make useless; and the body is not for whoredom, but for the Lord, and the Lord for the body;

1 Korinthiërs 6:13 Afrikaans PWL
“Die kos is vir die maag en die maag is vir die kos,” maar God sal die een sowel as die ander vernietig en die liggaam is nie vir seksuele immoraliteit nie, maar vir ons Meester en ons Meester vir die liggaam.

1 e Korintasve 6:13 Albanian
Gjellët janë për barkun dhe barku për gjellët; por Perëndia do të shkatërrojë edhe këtë edhe atë; por trupi nuk është për kurvëri, po për Zotin, dhe Zoti për trupin.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 6:13 Arabic: Smith & Van Dyke
الاطعمة للجوف والجوف للاطعمة والله سيبيد هذا وتلك. ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب والرب للجسد.

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 6:13 Armenian (Western): NT
Կերակուրները փորին համար են, փորն ալ՝ կերակուրներուն. բայց Աստուած ասիկա՛ ալ, անո՛նք ալ պիտի ոչնչացնէ: Իսկ մարմինը պոռնկութեան համար չէ, հապա՝ Տէրոջ, ու Տէրը՝ մարմինին համար:

1 Corinthianoetara. 6:13 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Viandác sabelaren, eta sabela viandén: baina Iaincoac haur eta hec deseguinen ditu: baina gorputza ezta paillardiçataco, baina Iaunarendaco, eta Iauna gorputzarendaco.

De Krenter A 6:13 Bavarian
D Speisn seind für n Bauch daa und dyr Bauch für d Speisn; dyr Herrgot aber macht dös Aine wie dös Ander znicht. Dyr Leib ist aber nit für d Unzucht daa, sundern für n Herrn, und dyr Herr für n Leib.

1 Коринтяни 6:13 Bulgarian
Храната е за стомаха, и стомахът е за храната; но Бог ще унищожи и него и нея. А тялото не е за блудодеяние, но за Господа, и Господ е за тялото,

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「食物是為了肚子,肚子是為了食物」,但神將要把這兩樣都廢除。身體不是為了淫亂,而是為了主;主也是為了身體。

中文标准译本 (CSB Simplified)
“食物是为了肚子,肚子是为了食物”,但神将要把这两样都废除。身体不是为了淫乱,而是为了主;主也是为了身体。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
食物是為肚腹,肚腹是為食物;但神要叫這兩樣都廢壞。身子不是為淫亂,乃是為主,主也是為身子;

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
食物是为肚腹,肚腹是为食物;但神要叫这两样都废坏。身子不是为淫乱,乃是为主,主也是为身子;

歌 林 多 前 書 6:13 Chinese Bible: Union (Traditional)
食 物 是 為 肚 腹 , 肚 腹 是 為 食 物 ; 但 神 要 叫 這 兩 樣 都 廢 壞 。 身 子 不 是 為 淫 亂 , 乃 是 為 主 ; 主 也 是 為 身 子 。

歌 林 多 前 書 6:13 Chinese Bible: Union (Simplified)
食 物 是 为 肚 腹 , 肚 腹 是 为 食 物 ; 但 神 要 叫 这 两 样 都 废 坏 。 身 子 不 是 为 淫 乱 , 乃 是 为 主 ; 主 也 是 为 身 子 。

Prva poslanica Korinæanima 6:13 Croatian Bible
Jela trbuhu, a trbuh jelima; Bog će i jedno i drugo uništiti. Ali ne tijelo bludnosti, nego Gospodinu, i Gospodin tijelu!

První Korintským 6:13 Czech BKR
Pokrmové břichu náležejí, a břicho pokrmům; Bůh pak i pokrmy i břicho zkazí. Ale tělo ne smilstvu oddáno býti má, ale Pánu, a Pán tělu.

1 Korinterne 6:13 Danish
Maden er for Bugen og Bugen for Maden; men Gud skal tilintetgøre baade denne og hin. Legemet derimod er ikke for Utugt, men for Herren, og Herren for Legemet;

1 Corinthiërs 6:13 Dutch Staten Vertaling
De spijzen zijn voor de buik, en de buik is voor de spijzen; maar God zal beide dezen en die te niet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor den Heere en de Heere voor het lichaam.

Nestle Greek New Testament 1904
τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι·

Westcott and Hort 1881
τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ ἀλλὰ τῷ κυρίῳ, καὶ ὁ κύριος τῷ σώματι·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ ἀλλὰ τῷ κυρίῳ, καὶ ὁ κύριος τῷ σώματι·

RP Byzantine Majority Text 2005
Tὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. Tὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ κυρίῳ, καὶ ὁ κύριος τῷ σώματι·

Greek Orthodox Church 1904
τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι·

Tischendorf 8th Edition
τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ ἀλλὰ τῷ κυρίῳ, καὶ ὁ κύριος τῷ σώματι·

Scrivener's Textus Receptus 1894
τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι·

Stephanus Textus Receptus 1550
τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν ὁ δὲ θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ ἀλλὰ τῷ κυρίῳ καὶ ὁ κύριος τῷ σώματι·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
τα βρωματα τη κοιλια και η κοιλια τοις βρωμασιν ο δε θεος και ταυτην και ταυτα καταργησει το δε σωμα ου τη πορνεια αλλα τω κυριω και ο κυριος τω σωματι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
τα βρωματα τη κοιλια και η κοιλια τοις βρωμασιν ο δε θεος και ταυτην και ταυτα καταργησει το δε σωμα ου τη πορνεια αλλα τω κυριω και ο κυριος τω σωματι

Stephanus Textus Receptus 1550
τα βρωματα τη κοιλια και η κοιλια τοις βρωμασιν ο δε θεος και ταυτην και ταυτα καταργησει το δε σωμα ου τη πορνεια αλλα τω κυριω και ο κυριος τω σωματι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
τα βρωματα τη κοιλια, και η κοιλια τοις βρωμασιν· ο δε Θεος και ταυτην και ταυτα καταργησει. το δε σωμα ου τη πορνεια, αλλα τω Κυριω, και ο Κυριος τω σωματι·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
τα βρωματα τη κοιλια και η κοιλια τοις βρωμασιν ο δε θεος και ταυτην και ταυτα καταργησει το δε σωμα ου τη πορνεια αλλα τω κυριω και ο κυριος τω σωματι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
τα βρωματα τη κοιλια και η κοιλια τοις βρωμασιν ο δε θεος και ταυτην και ταυτα καταργησει το δε σωμα ου τη πορνεια αλλα τω κυριω και ο κυριος τω σωματι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ta brōmata tē koilia, kai hē koilia tois brōmasin; ho de Theos kai tautēn kai tauta katargēsei. to de sōma ou tē porneia alla tō Kyriō, kai ho Kyrios tō sōmati;

ta bromata te koilia, kai he koilia tois bromasin; ho de Theos kai tauten kai tauta katargesei. to de soma ou te porneia alla to Kyrio, kai ho Kyrios to somati;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ta brōmata tē koilia, kai hē koilia tois brōmasin; ho de theos kai tautēn kai tauta katargēsei. to de sōma ou tē porneia alla tō kyriō, kai ho kyrios tō sōmati;

ta bromata te koilia, kai he koilia tois bromasin; ho de theos kai tauten kai tauta katargesei. to de soma ou te porneia alla to kyrio, kai ho kyrios to somati;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 6:13 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ta brōmata tē koilia kai ē koilia tois brōmasin o de theos kai tautēn kai tauta katargēsei to de sōma ou tē porneia alla tō kuriō kai o kurios tō sōmati

ta brOmata tE koilia kai E koilia tois brOmasin o de theos kai tautEn kai tauta katargEsei to de sOma ou tE porneia alla tO kuriO kai o kurios tO sOmati

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 6:13 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ta brōmata tē koilia kai ē koilia tois brōmasin o de theos kai tautēn kai tauta katargēsei to de sōma ou tē porneia alla tō kuriō kai o kurios tō sōmati

ta brOmata tE koilia kai E koilia tois brOmasin o de theos kai tautEn kai tauta katargEsei to de sOma ou tE porneia alla tO kuriO kai o kurios tO sOmati

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 6:13 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ta brōmata tē koilia kai ē koilia tois brōmasin o de theos kai tautēn kai tauta katargēsei to de sōma ou tē porneia alla tō kuriō kai o kurios tō sōmati

ta brOmata tE koilia kai E koilia tois brOmasin o de theos kai tautEn kai tauta katargEsei to de sOma ou tE porneia alla tO kuriO kai o kurios tO sOmati

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 6:13 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ta brōmata tē koilia kai ē koilia tois brōmasin o de theos kai tautēn kai tauta katargēsei to de sōma ou tē porneia alla tō kuriō kai o kurios tō sōmati

ta brOmata tE koilia kai E koilia tois brOmasin o de theos kai tautEn kai tauta katargEsei to de sOma ou tE porneia alla tO kuriO kai o kurios tO sOmati

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 6:13 Westcott/Hort - Transliterated
ta brōmata tē koilia kai ē koilia tois brōmasin o de theos kai tautēn kai tauta katargēsei to de sōma ou tē porneia alla tō kuriō kai o kurios tō sōmati

ta brOmata tE koilia kai E koilia tois brOmasin o de theos kai tautEn kai tauta katargEsei to de sOma ou tE porneia alla tO kuriO kai o kurios tO sOmati

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 6:13 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ta brōmata tē koilia kai ē koilia tois brōmasin o de theos kai tautēn kai tauta katargēsei to de sōma ou tē porneia alla tō kuriō kai o kurios tō sōmati

ta brOmata tE koilia kai E koilia tois brOmasin o de theos kai tautEn kai tauta katargEsei to de sOma ou tE porneia alla tO kuriO kai o kurios tO sOmati

1 Korintusi 6:13 Hungarian: Karoli
Az eledelek a hasnak és a has az eledeleknek [rendeltetett.] Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak [rendeltetett,] hanem az Úrnak, és az Úr a testnek.

Al la korintanoj 1 6:13 Esperanto
Mangxajxoj por la ventro, kaj la ventro por mangxajxoj; sed Dio neniigos kune gxin kaj ilin. Sed la korpo estas ne por malcxasteco, sed por la Sinjoro; kaj la Sinjoro por la korpo;

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 6:13 Finnish: Bible (1776)
Ruoka on vatsalle säätty ja vatsa rualle; mutta Jumala on tämän ja sen hukuttava. Ei ruumis ole säätty huoruuteen, vaan Herralle, ja Herra ruumiille.

1 Corinthiens 6:13 French: Darby
Les viandes pour l'estomac, et l'estomac pour les viandes; mais Dieu mettra à neant et celui-ci et celles-là. Or le corps n'est pas pour la fornication, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps.

1 Corinthiens 6:13 French: Louis Segond (1910)
Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments; et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps.

1 Corinthiens 6:13 French: Martin (1744)
Les viandes sont pour l'estomac, et l'estomac est pour les viandes : mais Dieu détruira l'un et l'autre. Or le corps n'est point pour la fornication, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps.

1 Korinther 6:13 German: Modernized
Die Speise dem Bauche und der Bauch der Speise; aber Gott wird diesen und jene hinrichten. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem HERRN und der HERR dem Leibe.

1 Korinther 6:13 German: Luther (1912)
Die Speise dem Bauche und der Bauch der Speise; aber Gott wird diesen und jene zunichte machen. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem HERRN, und der HERR dem Leibe.

1 Korinther 6:13 German: Textbibel (1899)
Die Speisen dem Magen, und der Magen den Speisen. Gott wird jenem und diesen ein Ende machen. Der Leib aber nicht der Unzucht, sondern dem Herrn, und der Herr dem Leibe!

1 Corinzi 6:13 Italian: Riveduta Bible (1927)
Le vivande son per il ventre, e il ventre è per le vivande; ma Iddio distruggerà e queste e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore, e il Signore è per il corpo;

1 Corinzi 6:13 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Le vivande son per il ventre, ed il ventre per le vivande; e Iddio distruggerà e quello, e queste; ma il corpo non è per la fornicazione, anzi per lo Signore, e il Signore per lo corpo.

1 KOR 6:13 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Adapun makanan itu bagi perut, dan perut itu bagi makanan, tetapi kedua-duanya itu akan dilenyapkan Allah. Tetapi tubuh itu bukannya untuk persundalan, melainkan bagi Tuhan, dan Tuhan itu bagi tubuh.

1 Corinthians 6:13 Kabyle: NT
Lqut yella-d i wɛebbuḍ, aɛebbuḍ yella-d i lqut ; a d-yas wass i deg ara ten-yessenger Sidi Ṛebbi i sin. Meɛna lǧețța ur d-tețwaxleq ara i yir tikli, tețwaxleq-ed iwakken aț-țqeddec ɣef Sidi Ṛebbi i ț-isedduyen.

고린도전서 6:13 Korean
식물은 배를 위하고 배는 식물을 위하나 하나님이 이것 저것 다 폐하시리라 몸은 음란을 위하지 않고 오직 주를 위하며 주는 몸을 위하시느니라

I Corinthios 6:13 Latin: Vulgata Clementina
Esca ventri, et venter escis : Deus autem et hunc et has destruet : corpus autem non fornicationi, sed Domino : et Dominus corpori.

Korintiešiem 1 6:13 Latvian New Testament
Barība vēderam, un vēders barībai; bet Dievs kā vienu, tā otru iznīcinās. Miesa nav netiklībai, bet Kungam, un Kungs miesai.

Pirmasis laiðkas korintieèiams 6:13 Lithuanian
Valgis yra pilvui ir pilvas­valgiui, bet Dievas sunaikins ir vieną, ir kitą. Tačiau kūnas skirtas ne ištvirkavimui, bet Viešpačiui, o Viešpats­kūnui.

1 Corinthians 6:13 Maori
Ko nga kai mo te kopu, ko te kopu mo nga kai: heoi ka ngaro tenei i te Atua me era hoki. Ehara hoki te tinana i te mea mo te moepuku, engari ma te Ariki, ko te Ariki hoki hei Ariki mo te tinana:

1 Korintierne 6:13 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Maten er for buken, og buken for maten; og Gud skal gjøre ende på dem begge. Men legemet er ikke for hor, men for Herren, og Herren for legemet;

1 Corintios 6:13 Spanish: La Biblia de las Américas
Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo.

1 Corintios 6:13 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo.

1 Corintios 6:13 Spanish: Reina Valera Gómez
Los alimentos son para el vientre, y el vientre para los alimentos; pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; y el Señor para el cuerpo.

1 Corintios 6:13 Spanish: Reina Valera 1909
Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas; empero y á él y á ellas deshará Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; y el Señor para el cuerpo:

1 Corintios 6:13 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Las viandas son para el vientre, y el vientre para las viandas; sin embargo a él y a ellas deshará Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; y el Señor para el cuerpo;

1 Coríntios 6:13 Bíblia King James Atualizada Português
Os alimentos são para o estômago e o estômago, para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor; e o Senhor, para o corpo.

1 Coríntios 6:13 Portugese Bible
Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos; Deus, porém aniquilará, tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo.   

1 Corinteni 6:13 Romanian: Cornilescu
Mîncările sînt pentru pîntece, şi pîntecele este pentru mîncări. Şi Dumnezeu va nimici şi pe unul şi pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie: el este pentru Domnul, şi Domnul este pentru trup.

1-е Коринфянам 6:13 Russian: Synodal Translation (1876)
Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожити то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела.

1-е Коринфянам 6:13 Russian koi8r
Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела.

1 Corinthians 6:13 Shuar New Testament
Junasha tiniu ainiawai: "Apatuk wakejainchu tura wake apatkujainchu mai ßntraiti." Apatkujai wakesha nekas mai metek Enentßimpratin ainiawai tura Yus mai metek amuktatui. N·nisan ii ayashi ii Uuntri Krφstunuiti tura Kristu ii ayashi nΘrenniuiti. Tuma asamtai ii Ayashφjiai tsanirmashtiniaiti.

1 Korinthierbrevet 6:13 Swedish (1917)
Maten är för buken och buken för maten, men bådadera skall Gud göra till intet. Däremot är kroppen icke för otukt, utan för Herren, och Herren för kroppen;

1 Wakorintho 6:13 Swahili NT
Unaweza kusema: "Chakula ni kwa ajili ya tumbo, na tumbo ni kwa ajili ya chakula." Sawa; lakini Mungu ataviharibu vyote viwili. Mwili wa mtu si kwa ajili ya uzinzi bali ni kwa ajili ya kumtumikia Bwana, naye Bwana ni kwa ajili ya mwili.

1 Mga Taga-Corinto 6:13 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ang mga pagkain ay sa tiyan, at ang tiyan ay sa mga pagkain: nguni't kapuwa iwawasak ng Dios yaon at ang mga ito. Datapuwa't ang katawan ay hindi sa pakikiapid, kundi sa Panginoon; at ang Panginoon ay sa katawan:

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 6:13 Tawallamat Tamajaq NT
Tǝgannim deɣ «Isudar, tadist a fǝl d-ǝxlakan, amaran tadist, isudar a fǝl du-tǝxlak.» Dǝr iga awen da za, tadist harkid mensewan ilkâm ad asabu Mǝššina tamayyamayt-nasan. Taɣǝssa n awedan ǝnta wǝr du-tǝxlek fǝl ad tagu ǝzzǝna. Kalar tǝxlâk-du fǝl ad tagu tara n Ǝmǝli, s ǝnta a tat-ilan.

1 โครินธ์ 6:13 Thai: from KJV
อาหารมีไว้สำหรับท้อง และท้องก็สำหรับอาหาร แต่พระเจ้าจะทรงให้ทั้งท้องและอาหารสิ้นสูญไป แล้วร่างกายนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับการล่วงประเวณี แต่มีไว้สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า และองค์พระผู้เป็นเจ้ามีไว้สำหรับร่างกาย

1 Korintliler 6:13 Turkish
‹‹Yemek mide için, mide de yemek içindir›› diyorsunuz, ama Tanrı hem mideyi hem de yemeği ortadan kaldıracaktır. Beden fuhuş için değil, Rab içindir. Rab de beden içindir.

1 Коринтяни 6:13 Ukrainian: NT
їжа про черево, й черево про їжу; Бог же те й те зруйнує. Тїло ж не про перелюб, а про Господа, а Господь про тїло.

1 Corinthians 6:13 Uma New Testament
Ria wo'o-koi to mpo'uli': "Pongkoni' ra'ihii' -ki ta'i-ta, pai' ta'i ratu'u-ki pongkoni'. Pai' hi eo mpeno-na, Alata'ala mpotadi omea." Ha ni'uli' -koina wae, uma moapa ba napa to tababehi hante woto-ta? Ha ni'uli' -koina Alata'ala mpopajadi' woto-ta bona mogau' sala' hante tobine doo ba hante toronaa? Woto-tale tapake' mpobabehi konoa Pue'. Hi'a-mile Pue' -na woto-tae.

1 Coâ-rinh-toâ 6:13 Vietnamese (1934)
Ðồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Ðức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể;

1 Corinthians 6:12
Top of Page
Top of Page