1 Corinthians 14:31
New International Version
For you can all prophesy in turn so that everyone may be instructed and encouraged.

New Living Translation
In this way, all who prophesy will have a turn to speak, one after the other, so that everyone will learn and be encouraged.

English Standard Version
For you can all prophesy one by one, so that all may learn and all be encouraged,

New American Standard Bible
For you can all prophesy one by one, so that all may learn and all may be exhorted;

King James Bible
For ye may all prophesy one by one, that all may learn, and all may be comforted.

Holman Christian Standard Bible
For you can all prophesy one by one, so that everyone may learn and everyone may be encouraged.

International Standard Version
For everyone can prophesy in turn, so that everyone can be instructed and everyone can be encouraged.

NET Bible
For you can all prophesy one after another, so all can learn and be encouraged.

Aramaic Bible in Plain English
For you can all prophesy one by one, that each person may teach and everyone may be comforted.

GOD'S WORD® Translation
All of you can take your turns speaking what God has revealed. In that way, everyone will learn and be encouraged.

Jubilee Bible 2000
For ye may all prophesy one by one, that all may learn, and all may be exhorted.

King James 2000 Bible
For you may all prophesy one by one, that all may learn, and all may be comforted.

American King James Version
For you may all prophesy one by one, that all may learn, and all may be comforted.

American Standard Version
For ye all can prophesy one by one, that all may learn, and all may be exhorted;

Douay-Rheims Bible
For you may all prophesy one by one; that all may learn, and all may be exhorted:

Darby Bible Translation
For ye can all prophesy one by one, that all may learn and all be encouraged.

English Revised Version
For ye all can prophesy one by one, that all may learn, and all may be comforted;

Webster's Bible Translation
For ye may all prophesy one by one, that all may learn, and all may be comforted.

Weymouth New Testament
For you can all prophesy one by one, so that all may learn and all be encouraged:

World English Bible
For you all can prophesy one by one, that all may learn, and all may be exhorted.

Young's Literal Translation
for ye are able, one by one, all to prophesy, that all may learn, and all may be exhorted,

1 Korinthiërs 14:31 Afrikaans PWL
want julle kan almal een vir een profeteer sodat almal kan leer en almal versterk word,

1 e Korintasve 14:31 Albanian
Sepse të gjithë, njeri pas tjetrit, mund të profetizojnë, që të mësojnë të gjithë dhe të inkurajohen të gjithë.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 14:31 Arabic: Smith & Van Dyke
لانكم تقدرون جميعكم ان تتنبأوا واحدا واحدا ليتعلّم الجميع ويتعزى الجميع.

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 14:31 Armenian (Western): NT
Որովհետեւ բոլորդ ալ կրնաք մէկ առ մէկ մարգարէանալ, որպէսզի բոլորն ալ սորվին, եւ բոլորն ալ մխիթարուին:

1 Corinthianoetara. 14:31 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen guciéc bata bercearen ondoan prophetiza ahal deçaqueçue, guciéc ikas deçatençát, eta guciac consola ditecençát.

De Krenter A 14:31 Bavarian
Ös künntß allsand weissagn, aber ainer naach n Andern, yso däß alle draus öbbs lernend und ermuetigt werdnd.

1 Коринтяни 14:31 Bulgarian
Защото един след друг всички можете да пророкувате, за да се поучават всички и всички да се насърчават;

中文標準譯本 (CSB Traditional)
因為你們都可以一個一個地做先知傳道,好讓大家都能學,都得到鼓勵。

中文标准译本 (CSB Simplified)
因为你们都可以一个一个地做先知传道,好让大家都能学,都得到鼓励。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
因為你們都可以一個一個地做先知講道,叫眾人學道理,叫眾人得勸勉。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
因为你们都可以一个一个地做先知讲道,叫众人学道理,叫众人得劝勉。

歌 林 多 前 書 14:31 Chinese Bible: Union (Traditional)
因 為 你 們 都 可 以 一 個 一 個 的 作 先 知 講 道 , 叫 眾 人 學 道 理 , 叫 眾 人 得 勸 勉 。

歌 林 多 前 書 14:31 Chinese Bible: Union (Simplified)
因 为 你 们 都 可 以 一 个 一 个 的 作 先 知 讲 道 , 叫 众 人 学 道 理 , 叫 众 人 得 劝 勉 。

Prva poslanica Korinæanima 14:31 Croatian Bible
A možete jedan po jedan svi prorokovati da svi budu poučeni i svi ohrabreni.

První Korintským 14:31 Czech BKR
Nebo můžete všickni, jeden po druhém, prorokovati, aby se všickni učili a všickni se potěšovali.

1 Korinterne 14:31 Danish
Thi I kunne alle profetere, den ene efter den anden, for at alle kunne lære, og alle blive formanede,

1 Corinthiërs 14:31 Dutch Staten Vertaling
Want gij kunt allen, de een na den ander profeteren, opdat zij allen leren, en allen getroost worden.

Nestle Greek New Testament 1904
δύνασθε γὰρ καθ’ ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα πάντες μανθάνωσιν καὶ πάντες παρακαλῶνται.

Westcott and Hort 1881
δύνασθε γὰρ καθ' ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα πάντες μανθάνωσιν καὶ πάντες παρακαλῶνται,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
δύνασθε γὰρ καθ' ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα πάντες μανθάνωσιν καὶ πάντες παρακαλῶνται,

RP Byzantine Majority Text 2005
Δύνασθε γὰρ καθ’ ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα πάντες μανθάνωσιν, καὶ πάντες παρακαλῶνται·

Greek Orthodox Church 1904
δύνασθε γὰρ καθ’ ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα πάντες μανθάνωσι καὶ πάντες παρακαλῶνται·

Tischendorf 8th Edition
δύνασθε γὰρ καθ’ ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα πάντες μανθάνωσιν καὶ πάντες παρακαλῶνται,

Scrivener's Textus Receptus 1894
δύνασθε γὰρ καθ’ ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα πάντες μανθάνωσι, καὶ πάντες παρακαλῶνται·

Stephanus Textus Receptus 1550
δύνασθε γὰρ καθ' ἕνα πάντες προφητεύειν ἵνα πάντες μανθάνωσιν καὶ πάντες παρακαλῶνται

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
δυνασθε γαρ καθ ενα παντες προφητευειν ινα παντες μανθανωσιν και παντες παρακαλωνται

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
δυνασθε γαρ καθ ενα παντες προφητευειν ινα παντες μανθανωσιν και παντες παρακαλωνται

Stephanus Textus Receptus 1550
δυνασθε γαρ καθ ενα παντες προφητευειν ινα παντες μανθανωσιν και παντες παρακαλωνται

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
δυνασθε γαρ καθ ενα παντες προφητευειν, ινα παντες μανθανωσι, και παντες παρακαλωνται·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
δυνασθε γαρ καθ ενα παντες προφητευειν ινα παντες μανθανωσιν και παντες παρακαλωνται

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
δυνασθε γαρ καθ ενα παντες προφητευειν ινα παντες μανθανωσιν και παντες παρακαλωνται

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
dynasthe gar kath’ hena pantes prophēteuein, hina pantes manthanōsin kai pantes parakalōntai.

dynasthe gar kath’ hena pantes propheteuein, hina pantes manthanosin kai pantes parakalontai.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
dynasthe gar kath' hena pantes prophēteuein, hina pantes manthanōsin kai pantes parakalōntai,

dynasthe gar kath' hena pantes propheteuein, hina pantes manthanosin kai pantes parakalontai,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:31 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
dunasthe gar kath ena pantes prophēteuein ina pantes manthanōsin kai pantes parakalōntai

dunasthe gar kath ena pantes prophEteuein ina pantes manthanOsin kai pantes parakalOntai

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:31 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
dunasthe gar kath ena pantes prophēteuein ina pantes manthanōsin kai pantes parakalōntai

dunasthe gar kath ena pantes prophEteuein ina pantes manthanOsin kai pantes parakalOntai

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:31 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
dunasthe gar kath ena pantes prophēteuein ina pantes manthanōsin kai pantes parakalōntai

dunasthe gar kath ena pantes prophEteuein ina pantes manthanOsin kai pantes parakalOntai

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:31 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
dunasthe gar kath ena pantes prophēteuein ina pantes manthanōsin kai pantes parakalōntai

dunasthe gar kath ena pantes prophEteuein ina pantes manthanOsin kai pantes parakalOntai

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:31 Westcott/Hort - Transliterated
dunasthe gar kath ena pantes prophēteuein ina pantes manthanōsin kai pantes parakalōntai

dunasthe gar kath ena pantes prophEteuein ina pantes manthanOsin kai pantes parakalOntai

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:31 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
dunasthe gar kath ena pantes prophēteuein ina pantes manthanōsin kai pantes parakalōntai

dunasthe gar kath ena pantes prophEteuein ina pantes manthanOsin kai pantes parakalOntai

1 Korintusi 14:31 Hungarian: Karoli
Mert egyenként mindnyájan prófétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki vígasztalást vegyen;

Al la korintanoj 1 14:31 Esperanto
CXar vi cxiuj povas profeti unuope lauxvice, por ke cxiuj lernu, kaj cxiuj ricevu konsilon;

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 14:31 Finnish: Bible (1776)
Sillä kyllä te kaikki propheteerata taidatte, yksi toisenne perään, että kaikki oppisivat ja tulisivat neuvotuksi.

1 Corinthiens 14:31 French: Darby
Car vous pouvez tous prophetiser un à un, afin que tous apprennent et que tous soient exhortes.

1 Corinthiens 14:31 French: Louis Segond (1910)
Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés.

1 Corinthiens 14:31 French: Martin (1744)
Car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous apprennent, et que tous soient consolés.

1 Korinther 14:31 German: Modernized
Ihr könnet wohl alle weissagen, einer nach dem andern, auf daß sie alle lernen und alle ermahnet werden.

1 Korinther 14:31 German: Luther (1912)
Ihr könnt wohl alle weissagen, einer nach dem andern, auf daß sie alle lernen und alle ermahnt werden.

1 Korinther 14:31 German: Textbibel (1899)
Denn ihr möget alle nacheinander weissagen, damit alle lernen und ermahnt werden.

1 Corinzi 14:31 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poiché tutti, uno ad uno, potete profetare; affinché tutti imparino e tutti sian consolati;

1 Corinzi 14:31 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Poichè tutti ad uno ad uno potete profetizzare; acciocchè tutti imparino, e tutti sieno consolati.

1 KOR 14:31 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena sekalian kamu boleh bernubuat seorang lepas seorang, supaya sekaliannya boleh paham dan sekaliannya dinasehatkan.

1 Corinthians 14:31 Kabyle: NT
Tzemrem akk a d tețxebbiṛem s ɣuṛ Sidi Ṛebbi, meɛna wa deffir wa, iwakken atmaten meṛṛa ad lemden, ad innerni liman-nsen.

고린도전서 14:31 Korean
너희는 다 모든 사람으로 배우게 하고 모든 사람으로 권면을 받게 하기 위하여 하나씩 하나씩 예언할 수 있느니라

I Corinthios 14:31 Latin: Vulgata Clementina
Potestis enim omnes per singulos prophetare : ut omnes discant, et omnes exhortentur :

Korintiešiem 1 14:31 Latvian New Testament
Jo jūs visi pēc kārtas varat pravietot, lai visiem būtu pamācība un visiem - pamudinājums.

Pirmasis laiðkas korintieèiams 14:31 Lithuanian
Nes jūs visi galite vienas po kito pranašauti, kad visi pasimokytų ir visi būtų paguosti.

1 Corinthians 14:31 Maori
E ahei hoki koutou katoa te poropiti takitahi, kia ako ai te katoa, kia whakamarietia ai te katoa;

1 Korintierne 14:31 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For I kan alle tale profetisk, én ad gangen, så alle kan lære og alle formanes;

1 Corintios 14:31 Spanish: La Biblia de las Américas
Porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados.

1 Corintios 14:31 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados.

1 Corintios 14:31 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean exhortados.

1 Corintios 14:31 Spanish: Reina Valera 1909
Porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean exhortados.

1 Corintios 14:31 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean exhortados.

1 Coríntios 14:31 Bíblia King James Atualizada Português
Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados.

1 Coríntios 14:31 Portugese Bible
Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez; para que todos aprendam e todos sejam cosolados;   

1 Corinteni 14:31 Romanian: Cornilescu
Fiindcă puteţi să proorociţi toţi, dar unul după altul, pentruca toţi să capete învăţătură şi toţi să fie îmbărbătaţi.

1-е Коринфянам 14:31 Russian: Synodal Translation (1876)
Ибо все один за другимможете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение.

1-е Коринфянам 14:31 Russian koi8r
Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение.

1 Corinthians 14:31 Shuar New Testament
N·nisrum Yus-Chicham etserkatin wakerarmena nu chikichik chikichik chichasrum Ashφ jeattarme. N·jaisha Yus-shuar unuimiarar kakarartatui.

1 Korinthierbrevet 14:31 Swedish (1917)
Ty I kunnen alla få profetera, den ene efter den andre, så att alla bliva undervisade och alla förmanade;

1 Wakorintho 14:31 Swahili NT
Maana nyote mwaweza kutangaza ujumbe wa Mungu, mmoja baada ya mwingine, ili nyote mpate kujifunza na kutiwa moyo.

1 Mga Taga-Corinto 14:31 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't kayong lahat ay makapanghuhulang isa-isa, upang ang lahat ay mangatuto, at ang lahat ay maaralan;

1 โครินธ์ 14:31 Thai: from KJV
เพราะว่าท่านทั้งหลายพยากรณ์ได้ทีละคน เพื่อให้ทุกคนได้ความรู้ และได้รับการปลอบประโลมใจ

1 Korintliler 14:31 Turkish
Herkesin öğrenmesi ve cesaret bulması için hepiniz teker teker peygamberlikte bulunabilirsiniz.

1 Коринтяни 14:31 Ukrainian: NT
Можете бо всї один за одним пророкувати, щоб усї навчались і всі утішались.

1 Corinthians 14:31 Uma New Testament
Ane hewa toe-koi, ma'ala mpohowa' lolita Alata'ala omea-koi momesampei, bona hawe'ea-ni mporata tudui' pai' hawe'ea-ni te'apui nono-ni.

1 Coâ-rinh-toâ 14:31 Vietnamese (1934)
Bởi vì anh em đều cứ lần lượt mà nói tiên tri được cả, để ai nấy đều được dạy bảo, ai nấy đều được khuyên lơn.

1 Corinthians 14:30
Top of Page
Top of Page