PROS KORINTHIOUS A΄ 14
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1diōkete tēn agapēn zēloute de ta pneumatika mallon de ina prophēteuēte 2o gar lalōn glōssē ouk anthrōpois lalei alla theō oudeis gar akouei pneumati de lalei mustēria 3o de prophēteuōn anthrōpois lalei oikodomēn kai paraklēsin kai paramuthian 4o lalōn glōssē eauton oikodomei o de prophēteuōn ekklēsian oikodomei 5thelō de pantas umas lalein glōssais mallon de ina prophēteuēte meizōn de o prophēteuōn ē o lalōn glōssais ektos ei mē diermēneuē ina ē ekklēsia oikodomēn labē

6nun de adelphoi ean elthō pros umas glōssais lalōn ti umas ōphelēsō ean mē umin lalēsō ē en apokalupsei ē en gnōsei ē en prophēteia ē en didachē 7omōs ta apsucha phōnēn didonta eite aulos eite kithara ean diastolēn tois phthongois mē dō pōs gnōsthēsetai to auloumenon ē to kitharizomenon 8kai gar ean adēlon salpigx phōnēn dō tis paraskeuasetai eis polemon 9outōs kai umeis dia tēs glōssēs ean mē eusēmon logon dōte pōs gnōsthēsetai to laloumenon esesthe gar eis aera lalountes 10tosauta ei tuchoi genē phōnōn eisin en kosmō kai ouden aphōnon 11ean oun mē eidō tēn dunamin tēs phōnēs esomai tō lalounti barbaros kai o lalōn en emoi barbaros 12outōs kai umeis epei zēlōtai este pneumatōn pros tēn oikodomēn tēs ekklēsias zēteite ina perisseuēte

13dio o lalōn glōssē proseuchesthō ina diermēneuē 14ean [gar] proseuchōmai glōssē to pneuma mou proseuchetai o de nous mou akarpos estin 15ti oun estin proseuxomai tō pneumati proseuxomai de kai tō noi psalō tō pneumati psalō [de] kai tō noi 16epei ean eulogēs [en] pneumati o anaplērōn ton topon tou idiōtou pōs erei to amēn epi tē sē eucharistia epeidē ti legeis ouk oiden 17su men gar kalōs eucharisteis all o eteros ouk oikodomeitai 18eucharistō tō theō pantōn umōn mallon glōssais lalō 19alla en ekklēsia thelō pente logous tō noi mou lalēsai ina kai allous katēchēsō ē murious logous en glōssē

20adelphoi mē paidia ginesthe tais phresin alla tē kakia nēpiazete tais de phresin teleioi ginesthe 21en tō nomō gegraptai oti en eteroglōssois kai en cheilesin eterōn lalēsō tō laō toutō kai oud outōs eisakousontai mou legei kurios 22ōste ai glōssai eis sēmeion eisin ou tois pisteuousin alla tois apistois ē de prophēteia ou tois apistois alla tois pisteuousin 23ean oun sunelthē ē ekklēsia olē epi to auto kai pantes lalōsin glōssais eiselthōsin de idiōtai ē apistoi ouk erousin oti mainesthe 24ean de pantes prophēteuōsin eiselthē de tis apistos ē idiōtēs elenchetai upo pantōn anakrinetai upo pantōn 25ta krupta tēs kardias autou phanera ginetai kai outōs pesōn epi prosōpon proskunēsei tō theō apangellōn oti ontōs o theos en umin estin

26ti oun estin adelphoi otan sunerchēsthe ekastos psalmon echei didachēn echei apokalupsin echei glōssan echei ermēneian echei panta pros oikodomēn ginesthō 27eite glōssē tis lalei kata duo ē to pleiston treis kai ana meros kai eis diermēneuetō 28ean de mē ē diermēneutēs sigatō en ekklēsia eautō de laleitō kai tō theō 29prophētai de duo ē treis laleitōsan kai oi alloi diakrinetōsan 30ean de allō apokaluphthē kathēmenō o prōtos sigatō 31dunasthe gar kath ena pantes prophēteuein ina pantes manthanōsin kai pantes parakalōntai 32kai pneumata prophētōn prophētais upotassetai 33ou gar estin akatastasias o theos alla eirēnēs ōs en pasais tais ekklēsiais tōn agiōn

34ai gunaikes en tais ekklēsiais sigatōsan ou gar epitrepetai autais lalein alla upotassesthōsan kathōs kai o nomos legei 35ei de ti manthanein thelousin en oikō tous idious andras eperōtatōsan aischron gar estin gunaiki lalein en ekklēsia 36ē aph umōn o logos tou theou exēlthen ē eis umas monous katēntēsen

37ei tis dokei prophētēs einai ē pneumatikos epiginōsketō a graphō umin oti kuriou estin entolē 38ei de tis agnoei agnoeitai

39ōste adelphoi mou zēloute to prophēteuein kai to lalein mē kōluete glōssais 40panta de euschēmonōs kai kata taxin ginesthō

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

1 Corinthians 13
Top of Page
Top of Page