במדבר 10
Hebrew Bible OT and NT

1וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 2עשה לך שתי חצוצרת כסף מקשה תעשה אתם והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות׃ 3ותקעו בהן ונועדו אליך כל העדה אל פתח אהל מועד׃ 4ואם באחת יתקעו ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל׃ 5ותקעתם תרועה ונסעו המחנות החנים קדמה׃ 6ותקעתם תרועה שנית ונסעו המחנות החנים תימנה תרועה יתקעו למסעיהם׃ 7ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו׃ 8ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצצרות והיו לכם לחקת עולם לדרתיכם׃ 9וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר הצרר אתכם והרעתם בחצצרות ונזכרתם לפני יהוה אלהיכם ונושעתם מאיביכם׃ 10וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם אני יהוה אלהיכם׃

11ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן העדת׃ 12ויסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני וישכן הענן במדבר פארן׃ 13ויסעו בראשנה על פי יהוה ביד משה׃ 14ויסע דגל מחנה בני יהודה בראשנה לצבאתם ועל צבאו נחשון בן עמינדב׃ 15ועל צבא מטה בני יששכר נתנאל בן צוער׃ 16ועל צבא מטה בני זבולן אליאב בן חלון׃

17והורד המשכן ונסעו בני גרשון ובני מררי נשאי המשכן׃ 18ונסע דגל מחנה ראובן לצבאתם ועל צבאו אליצור בן שדיאור׃ 19ועל צבא מטה בני שמעון שלמיאל בן צורי שדי׃ 20ועל צבא מטה בני גד אליסף בן דעואל׃

21ונסעו הקהתים נשאי המקדש והקימו את המשכן עד באם׃ 22ונסע דגל מחנה בני אפרים לצבאתם ועל צבאו אלישמע בן עמיהוד׃ 23ועל צבא מטה בני מנשה גמליאל בן פדהצור׃ 24ועל צבא מטה בני בנימן אבידן בן גדעוני׃

25ונסע דגל מחנה בני דן מאסף לכל המחנת לצבאתם ועל צבאו אחיעזר בן עמישדי׃ 26ועל צבא מטה בני אשר פגעיאל בן עכרן׃ 27ועל צבא מטה בני נפתלי אחירע בן עינן׃ 28אלה מסעי בני ישראל לצבאתם ויסעו׃

29ויאמר משה לחבב בן רעואל המדיני חתן משה נסעים אנחנו אל המקום אשר אמר יהוה אתו אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי יהוה דבר טוב על ישראל׃ 30ויאמר אליו לא אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך׃ 31ויאמר אל נא תעזב אתנו כי על כן ידעת חנתנו במדבר והיית לנו לעינים׃ 32והיה כי תלך עמנו והיה הטוב ההוא אשר ייטיב יהוה עמנו והטבנו לך׃

33ויסעו מהר יהוה דרך שלשת ימים וארון ברית יהוה נסע לפניהם דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה׃ 34וענן יהוה עליהם יומם בנסעם מן המחנה׃

35ויהי בנסע הארן ויאמר משה קומה יהוה ויפצו איביך וינסו משנאיך מפניך׃

36ובנחה יאמר שובה יהוה רבבות אלפי ישראל׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Numbers 9
Top of Page
Top of Page