מיכה 6
Hebrew Bible OT and NT

1שמעו נא את אשר יהוה אמר קום ריב את ההרים ותשמענה הגבעות קולך׃

2שמעו הרים את ריב יהוה והאתנים מסדי ארץ כי ריב ליהוה עם עמו ועם ישראל יתוכח׃

3עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי׃

4כי העלתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים׃

5עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אתו בלעם בן בעור מן השטים עד הגלגל למען דעת צדקות יהוה׃

6במה אקדם יהוה אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה׃

7הירצה יהוה באלפי אילים ברבבות נחלי שמן האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי׃

8הגיד לך אדם מה טוב ומה יהוה דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך׃

9קול יהוה לעיר יקרא ותושיה יראה שמך שמעו מטה ומי יעדה׃

10עוד האש בית רשע אצרות רשע ואיפת רזון זעומה׃

11האזכה במאזני רשע ובכיס אבני מרמה׃

12אשר עשיריה מלאו חמס וישביה דברו שקר ולשונם רמיה בפיהם׃

13וגם אני החליתי הכותך השמם על חטאתך׃

14אתה תאכל ולא תשבע וישחך בקרבך ותסג ולא תפליט ואשר תפלט לחרב אתן׃

15אתה תזרע ולא תקצור אתה תדרך זית ולא תסוך שמן ותירוש ולא תשתה יין׃

16וישתמר חקות עמרי וכל מעשה בית אחאב ותלכו במעצותם למען תתי אתך לשמה וישביה לשרקה וחרפת עמי תשאו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Micah 5
Top of Page
Top of Page