מיכה 5
Hebrew Bible OT and NT

1עתה תתגדדי בת גדוד מצור שם עלינו בשבט יכו על הלחי את שפט ישראל׃

2ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאתיו מקדם מימי עולם׃

3לכן יתנם עד עת יולדה ילדה ויתר אחיו ישובון על בני ישראל׃

4ועמד ורעה בעז יהוה בגאון שם יהוה אלהיו וישבו כי עתה יגדל עד אפסי ארץ׃

5והיה זה שלום אשור כי יבוא בארצנו וכי ידרך בארמנתינו והקמנו עליו שבעה רעים ושמנה נסיכי אדם׃

6ורעו את ארץ אשור בחרב ואת ארץ נמרד בפתחיה והציל מאשור כי יבוא בארצנו וכי ידרך בגבולנו׃

7והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת יהוה כרביבים עלי עשב אשר לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם׃

8והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי צאן אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל׃

9תרם ידך על צריך וכל איביך יכרתו׃

10והיה ביום ההוא נאם יהוה והכרתי סוסיך מקרבך והאבדתי מרכבתיך׃

11והכרתי ערי ארצך והרסתי כל מבצריך׃

12והכרתי כשפים מידך ומעוננים לא יהיו לך׃

13והכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך ולא תשתחוה עוד למעשה ידיך׃

14ונתשתי אשיריך מקרבך והשמדתי עריך׃

15ועשיתי באף ובחמה נקם את הגוים אשר לא שמעו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Micah 4
Top of Page
Top of Page