ויקרא 24
Hebrew Bible OT and NT

1וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 2צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד׃ 3מחוץ לפרכת העדת באהל מועד יערך אתו אהרן מערב עד בקר לפני יהוה תמיד חקת עולם לדרתיכם׃ 4על המנרה הטהרה יערך את הנרות לפני יהוה תמיד׃

5ולקחת סלת ואפית אתה שתים עשרה חלות שני עשרנים יהיה החלה האחת׃ 6ושמת אותם שתים מערכות שש המערכת על השלחן הטהר לפני יהוה׃ 7ונתת על המערכת לבנה זכה והיתה ללחם לאזכרה אשה ליהוה׃ 8ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני יהוה תמיד מאת בני ישראל ברית עולם׃ 9והיתה לאהרן ולבניו ואכלהו במקום קדש כי קדש קדשים הוא לו מאשי יהוה חק עולם׃

10ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי׃ 11ויקב בן האשה הישראלית את השם ויקלל ויביאו אתו אל משה ושם אמו שלמית בת דברי למטה דן׃ 12ויניחהו במשמר לפרש להם על פי יהוה׃

13וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 14הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה וסמכו כל השמעים את ידיהם על ראשו ורגמו אתו כל העדה׃ 15ואל בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו׃ 16ונקב שם יהוה מות יומת רגום ירגמו בו כל העדה כגר כאזרח בנקבו שם יומת׃

17ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת׃ 18ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש׃ 19ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו׃ 20שבר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו׃ 21ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת׃ 22משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה כי אני יהוה אלהיכם׃ 23וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה וירגמו אתו אבן ובני ישראל עשו כאשר צוה יהוה את משה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Leviticus 23
Top of Page
Top of Page