ויקרא 22
Hebrew Bible OT and NT

1וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 2דבר אל אהרן ואל בניו וינזרו מקדשי בני ישראל ולא יחללו את שם קדשי אשר הם מקדשים לי אני יהוה׃ 3אמר אלהם לדרתיכם כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקדשים אשר יקדישו בני ישראל ליהוה וטמאתו עליו ונכרתה הנפש ההוא מלפני אני יהוה׃ 4איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל עד אשר יטהר והנגע בכל טמא נפש או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע׃ 5או איש אשר יגע בכל שרץ אשר יטמא לו או באדם אשר יטמא לו לכל טמאתו׃

6נפש אשר תגע בו וטמאה עד הערב ולא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים׃ 7ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים כי לחמו הוא׃ 8נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה בה אני יהוה׃ 9ושמרו את משמרתי ולא ישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללהו אני יהוה מקדשם׃

10וכל זר לא יאכל קדש תושב כהן ושכיר לא יאכל קדש׃ 11וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו׃ 12ובת כהן כי תהיה לאיש זר הוא בתרומת הקדשים לא תאכל׃ 13ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל וכל זר לא יאכל בו׃ 14ואיש כי יאכל קדש בשגגה ויסף חמשיתו עליו ונתן לכהן את הקדש׃ 15ולא יחללו את קדשי בני ישראל את אשר ירימו ליהוה׃ 16והשיאו אותם עון אשמה באכלם את קדשיהם כי אני יהוה מקדשם׃

17וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 18דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת אלהם איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו ליהוה לעלה׃ 19לרצנכם תמים זכר בבקר בכשבים ובעזים׃ 20כל אשר בו מום לא תקריבו כי לא לרצון יהיה לכם׃ 21ואיש כי יקריב זבח שלמים ליהוה לפלא נדר או לנדבה בבקר או בצאן תמים יהיה לרצון כל מום לא יהיה בו׃ 22עורת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת לא תקריבו אלה ליהוה ואשה לא תתנו מהם על המזבח ליהוה׃ 23ושור ושה שרוע וקלוט נדבה תעשה אתו ולנדר לא ירצה׃ 24ומעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו ליהוה ובארצכם לא תעשו׃ 25ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלהיכם מכל אלה כי משחתם בהם מום בם לא ירצו לכם׃

26וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 27שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה ליהוה׃ 28ושור או שה אתו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד׃ 29וכי תזבחו זבח תודה ליהוה לרצנכם תזבחו׃ 30ביום ההוא יאכל לא תותירו ממנו עד בקר אני יהוה׃ 31ושמרתם מצותי ועשיתם אתם אני יהוה׃

32ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני יהוה מקדשכם׃ 33המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Leviticus 21
Top of Page
Top of Page