ויקרא 2
Hebrew Bible OT and NT

1ונפש כי תקריב קרבן מנחה ליהוה סלת יהיה קרבנו ויצק עליה שמן ונתן עליה לבנה׃ 2והביאה אל בני אהרן הכהנים וקמץ משם מלא קמצו מסלתה ומשמנה על כל לבנתה והקטיר הכהן את אזכרתה המזבחה אשה ריח ניחח ליהוה׃ 3והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קדשים מאשי יהוה׃

4וכי תקרב קרבן מנחה מאפה תנור סלת חלות מצת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן׃ 5ואם מנחה על המחבת קרבנך סלת בלולה בשמן מצה תהיה׃ 6פתות אתה פתים ויצקת עליה שמן מנחה הוא׃ 7ואם מנחת מרחשת קרבנך סלת בשמן תעשה׃ 8והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה ליהוה והקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח׃ 9והרים הכהן מן המנחה את אזכרתה והקטיר המזבחה אשה ריח ניחח ליהוה׃ 10והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קדשים מאשי יהוה׃

11כל המנחה אשר תקריבו ליהוה לא תעשה חמץ כי כל שאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה ליהוה׃ 12קרבן ראשית תקריבו אתם ליהוה ואל המזבח לא יעלו לריח ניחח׃ 13וכל קרבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך על כל קרבנך תקריב מלח׃

14ואם תקריב מנחת בכורים ליהוה אביב קלוי באש גרש כרמל תקריב את מנחת בכוריך׃ 15ונתת עליה שמן ושמת עליה לבנה מנחה הוא׃ 16והקטיר הכהן את אזכרתה מגרשה ומשמנה על כל לבנתה אשה ליהוה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Leviticus 1
Top of Page
Top of Page