יהושע 21
Hebrew Bible OT and NT

1ויגשו ראשי אבות הלוים אל אלעזר הכהן ואל יהושע בן נון ואל ראשי אבות המטות לבני ישראל׃ 2וידברו אליהם בשלה בארץ כנען לאמר יהוה צוה ביד משה לתת לנו ערים לשבת ומגרשיהן לבהמתנו׃ 3ויתנו בני ישראל ללוים מנחלתם אל פי יהוה את הערים האלה ואת מגרשיהן׃ 4ויצא הגורל למשפחת הקהתי ויהי לבני אהרן הכהן מן הלוים ממטה יהודה וממטה השמעני וממטה בנימן בגורל ערים שלש עשרה׃

5ולבני קהת הנותרים ממשפחת מטה אפרים וממטה דן ומחצי מטה מנשה בגורל ערים עשר׃

6ולבני גרשון ממשפחות מטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי ומחצי מטה מנשה בבשן בגורל ערים שלש עשרה׃

7לבני מררי למשפחתם ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבולן ערים שתים עשרה׃

8ויתנו בני ישראל ללוים את הערים האלה ואת מגרשיהן כאשר צוה יהוה ביד משה בגורל׃

9ויתנו ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון את הערים האלה אשר יקרא אתהן בשם׃ 10ויהי לבני אהרן ממשפחות הקהתי מבני לוי כי להם היה הגורל ראישנה׃ 11ויתנו להם את קרית ארבע אבי הענוק היא חברון בהר יהודה ואת מגרשה סביבתיה׃ 12ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפנה באחזתו׃

13ולבני אהרן הכהן נתנו את עיר מקלט הרצח את חברון ואת מגרשה ואת לבנה ואת מגרשה׃ 14ואת יתר ואת מגרשה ואת אשתמע ואת מגרשה׃ 15ואת חלן ואת מגרשה ואת דבר ואת מגרשה׃ 16ואת עין ואת מגרשה ואת יטה ואת מגרשה את בית שמש ואת מגרשה ערים תשע מאת שני השבטים האלה׃ 17וממטה בנימן את גבעון ואת מגרשה את גבע ואת מגרשה׃ 18את ענתות ואת מגרשה ואת עלמון ואת מגרשה ערים ארבע׃ 19כל ערי בני אהרן הכהנים שלש עשרה ערים ומגרשיהן׃

20ולמשפחות בני קהת הלוים הנותרים מבני קהת ויהי ערי גורלם ממטה אפרים׃ 21ויתנו להם את עיר מקלט הרצח את שכם ואת מגרשה בהר אפרים ואת גזר ואת מגרשה׃ 22ואת קבצים ואת מגרשה ואת בית חורן ואת מגרשה ערים ארבע׃ 23וממטה דן את אלתקא ואת מגרשה את גבתון ואת מגרשה׃ 24את אילון ואת מגרשה את גת רמון ואת מגרשה ערים ארבע׃ 25וממחצית מטה מנשה את תענך ואת מגרשה ואת גת רמון ואת מגרשה ערים שתים׃ 26כל ערים עשר ומגרשיהן למשפחות בני קהת הנותרים׃

27ולבני גרשון ממשפחת הלוים מחצי מטה מנשה את עיר מקלט הרצח את גלון בבשן ואת מגרשה ואת בעשתרה ואת מגרשה ערים שתים׃ 28וממטה יששכר את קשיון ואת מגרשה את דברת ואת מגרשה׃ 29את ירמות ואת מגרשה את עין גנים ואת מגרשה ערים ארבע׃ 30וממטה אשר את משאל ואת מגרשה את עבדון ואת מגרשה׃ 31את חלקת ואת מגרשה ואת רחב ואת מגרשה ערים ארבע׃ 32וממטה נפתלי את עיר מקלט הרצח את קדש בגליל ואת מגרשה ואת חמת דאר ואת מגרשה ואת קרתן ואת מגרשה ערים שלש׃ 33כל ערי הגרשני למשפחתם שלש עשרה עיר ומגרשיהן׃

34ולמשפחות בני מררי הלוים הנותרים מאת מטה זבולן את יקנעם ואת מגרשה את קרתה ואת מגרשה׃ 35את דמנה ואת מגרשה את נהלל ואת מגרשה ערים ארבע׃ 36וממטה ראובן את בצר ואת מגרשה ואת יהצה ואת מגרשה׃ 37את קדמות ואת מגרשה ואת מיפעת ואת מגרשה ערים ארבע׃ 38וממטה גד את עיר מקלט הרצח את רמת בגלעד ואת מגרשה ואת מחנים ואת מגרשה׃ 39את חשבון ואת מגרשה את יעזר ואת מגרשה כל ערים ארבע׃ 40כל הערים לבני מררי למשפחתם הנותרים ממשפחות הלוים ויהי גורלם ערים שתים עשרה׃

41כל ערי הלוים בתוך אחזת בני ישראל ערים ארבעים ושמנה ומגרשיהן׃ 42תהיינה הערים האלה עיר עיר ומגרשיה סביבתיה כן לכל הערים האלה׃

43ויתן יהוה לישראל את כל הארץ אשר נשבע לתת לאבותם וירשוה וישבו בה׃ 44וינח יהוה להם מסביב ככל אשר נשבע לאבותם ולא עמד איש בפניהם מכל איביהם את כל איביהם נתן יהוה בידם׃ 45לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דבר יהוה אל בית ישראל הכל בא׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Joshua 20
Top of Page
Top of Page