איוב 40
Hebrew Bible OT and NT

1ויען יהוה את איוב ויאמר׃

2הרב עם שדי יסור מוכיח אלוה יעננה׃

3ויען איוב את יהוה ויאמר׃

4הן קלתי מה אשיבך ידי שמתי למו פי׃

5אחת דברתי ולא אענה ושתים ולא אוסיף׃

6ויען יהוה את איוב מן סערה ויאמר׃

7אזר נא כגבר חלציך אשאלך והודיעני׃

8האף תפר משפטי תרשיעני למען תצדק׃

9ואם זרוע כאל לך ובקול כמהו תרעם׃

10עדה נא גאון וגבה והוד והדר תלבש׃

11הפץ עברות אפך וראה כל גאה והשפילהו׃

12ראה כל גאה הכניעהו והדך רשעים תחתם׃

13טמנם בעפר יחד פניהם חבש בטמון׃

14וגם אני אודך כי תושע לך ימינך׃

15הנה נא בהמות אשר עשיתי עמך חציר כבקר יאכל׃

16הנה נא כחו במתניו ואנו בשרירי בטנו׃

17יחפץ זנבו כמו ארז גידי פחדו ישרגו׃

18עצמיו אפיקי נחושה גרמיו כמטיל ברזל׃

19הוא ראשית דרכי אל העשו יגש חרבו׃

20כי בול הרים ישאו לו וכל חית השדה ישחקו שם׃

21תחת צאלים ישכב בסתר קנה ובצה׃

22יסכהו צאלים צללו יסבוהו ערבי נחל׃

23הן יעשק נהר לא יחפוז יבטח כי יגיח ירדן אל פיהו׃

24בעיניו יקחנו במוקשים ינקב אף׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Job 39
Top of Page
Top of Page