Hebrews 7
Hebrew Bible OT and NT

1כי זה מלכי צדק מלך שלם כהן לאל עליון אשר יצא לקראת אברהם בשובו מהכות את המלכים ויברכהו׃ 2ואשר חלק לו אברהם מעשר מכל שמו יפרש מלך הצדק ועוד מלך שלם הוא מלך השלום׃ 3באין אב באין אם באין יחש ולימיו אין תחלה ולחייו אין סוף כי אם נדמה לבן האלהים הוא עומד בכהנתו לנצח׃

4ראו עתה מה גדול הוא אשר גם אברהם אבינו נתן לו מעשר מראשית השלל׃ 5הן אלה מבני לוי אשר נחלי את הכהנה יש להם חק על פי התורה לקחת את המעשרות מן העם מן אחיהם אשר אף הם יצאי ירך אברהם׃ 6ואשר איננו מתיחש למשפחתם הוא לקח את המעשר מן אברהם ויברך את אשר היתה לו ההבטחה׃ 7והנה נכון הדבר כי הקטן יברך על ידי הגדול ממנו׃ 8ופה בני אדם שימותו לקחים את המעשר אבל שם לקחו מי שהועד עליו כי הוא חי׃ 9ויתכן לומר כי גם לוי הלקח את המעשרות היה מעשר בעשר אברהם׃ 10כי עוד בירך האב היה בצאת מלכי צדק לקראתו׃

11על כן אלו היתה שלמות על ידי כהנת בני לוי אשר בה נתנה התורה לעם למה זה צריך לקום עוד כהן אחר על דברתי מלכי צדק ולא יאמר על דברתי אהרן׃ 12כי בהשתנות הכהנה מן הצרך שתשתנה גם התורה׃ 13כי אשר מדבר בו כזאת הוא משבט אחר אשר מעולם לא שרת איש ממנו את המזבח׃ 14כי גלוי לכל אשר אדנינו זרח מיהודה מן השבט אשר משה לא דבר אליו דבר על הכהנה׃ 15ועוד יותר ברור הוא אם יוקם על דמיון מלכי צדק כהן אחר׃ 16אשר איננו על פי חקת בשר ודם אלא על פי כח חיים בלתי נפסקים׃

17כי העיד עליו אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק׃

18בעבור כי המצוה הקדמת הוסרה בהיותה חלושה וקצרת יד מהועיל׃ 19כי התורה לא השלימה דבר והנה נכנסה במקומה תקוה טובה ממנה אשר נקרב על ידה לאלהים׃ 20וכפי אשר לא היתה זאת בלי שבועה׃

21כי המה נתכהנו בלי שבועה וזה בשבועה על ידי האמר לו נשבע יהוה ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק׃

22גם הברית טובה ויתרה היא אשר ישוע ערב אותה׃

23ושם נתכהנו רבים מפני אשר המות לא הניחם להותר בארץ׃ 24אבל זה בעמדו לעולם יש לו כהנה אשר לא תעבר ממנו׃ 25אשר על כן יוכל גם להושיע בכל וכל את הנגשים על ידו לאלהים כי חי הוא תמיד להפגיע בעדם׃

26כי נאוה לנו כהן כזה שהוא חסיד ותמים וטהור ונבדל מן החטאים ונשא מהשמים׃ 27אשר איננו צריך יום יום ככהנים הגדולים ההם להקריב בראשונה על חטאתיו ואחרי כן על חטאת העם כי זאת עשה בפעם אחת בהקריבו את נפשו׃ 28כי התורה העמידה לכהנים גדולים בני אדם חלשים אבל דבר השבועה הבאה אחרי התורה העמיד את הבן המשלם לעולם׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Hebrews 6
Top of Page
Top of Page