עזרא 8
Hebrew Bible OT and NT

1ואלה ראשי אבתיהם והתיחשם העלים עמי במלכות ארתחשסתא המלך מבבל׃ 2מבני פינחס גרשם מבני איתמר דניאל מבני דויד חטוש׃ 3מבני שכניה מבני פרעש זכריה ועמו התיחש לזכרים מאה וחמשים׃ 4מבני פחת מואב אליהועיני בן זרחיה ועמו מאתים הזכרים׃ 5מבני שכניה בן יחזיאל ועמו שלש מאות הזכרים׃ 6ומבני עדין עבד בן יונתן ועמו חמשים הזכרים׃ 7ומבני עילם ישעיה בן עתליה ועמו שבעים הזכרים׃ 8ומבני שפטיה זבדיה בן מיכאל ועמו שמנים הזכרים׃ 9מבני יואב עבדיה בן יחיאל ועמו מאתים ושמנה עשר הזכרים׃ 10ומבני שלומית בן יוספיה ועמו מאה וששים הזכרים׃ 11ומבני בבי זכריה בן בבי ועמו עשרים ושמנה הזכרים׃ 12ומבני עזגד יוחנן בן הקטן ועמו מאה ועשרה הזכרים׃ 13ומבני אדניקם אחרנים ואלה שמותם אליפלט יעיאל ושמעיה ועמהם ששים הזכרים׃ 14ומבני בגוי עותי וזבוד ועמו שבעים הזכרים׃

15ואקבצם אל הנהר הבא אל אהוא ונחנה שם ימים שלשה ואבינה בעם ובכהנים ומבני לוי לא מצאתי שם׃ 16ואשלחה לאליעזר לאריאל לשמעיה ולאלנתן וליריב ולאלנתן ולנתן ולזכריה ולמשלם ראשים וליויריב ולאלנתן מבינים׃ 17ואוצאה אותם על אדו הראש בכספיא המקום ואשימה בפיהם דברים לדבר אל אדו אחיו הנתונים בכספיא המקום להביא לנו משרתים לבית אלהינו׃ 18ויביאו לנו כיד אלהינו הטובה עלינו איש שכל מבני מחלי בן לוי בן ישראל ושרביה ובניו ואחיו שמנה עשר׃ 19ואת חשביה ואתו ישעיה מבני מררי אחיו ובניהם עשרים׃ 20ומן הנתינים שנתן דויד והשרים לעבדת הלוים נתינים מאתים ועשרים כלם נקבו בשמות׃

21ואקרא שם צום על הנהר אהוא להתענות לפני אלהינו לבקש ממנו דרך ישרה לנו ולטפנו ולכל רכושנו׃ 22כי בשתי לשאול מן המלך חיל ופרשים לעזרנו מאויב בדרך כי אמרנו למלך לאמר יד אלהינו על כל מבקשיו לטובה ועזו ואפו על כל עזביו׃ 23ונצומה ונבקשה מאלהינו על זאת ויעתר לנו׃

24ואבדילה משרי הכהנים שנים עשר לשרביה חשביה ועמהם מאחיהם עשרה׃ 25ואשקולה להם את הכסף ואת הזהב ואת הכלים תרומת בית אלהינו ההרימו המלך ויעציו ושריו וכל ישראל הנמצאים׃ 26ואשקלה על ידם כסף ככרים שש מאות וחמשים וכלי כסף מאה לככרים זהב מאה ככר׃ 27וכפרי זהב עשרים לאדרכנים אלף וכלי נחשת מצהב טובה שנים חמודת כזהב׃ 28ואמרה אלהם אתם קדש ליהוה והכלים קדש והכסף והזהב נדבה ליהוה אלהי אבתיכם׃ 29שקדו ושמרו עד תשקלו לפני שרי הכהנים והלוים ושרי האבות לישראל בירושלם הלשכות בית יהוה׃ 30וקבלו הכהנים והלוים משקל הכסף והזהב והכלים להביא לירושלם לבית אלהינו׃

31ונסעה מנהר אהוא בשנים עשר לחדש הראשון ללכת ירושלם ויד אלהינו היתה עלינו ויצילנו מכף אויב ואורב על הדרך׃ 32ונבוא ירושלם ונשב שם ימים שלשה׃

33וביום הרביעי נשקל הכסף והזהב והכלים בבית אלהינו על יד מרמות בן אוריה הכהן ועמו אלעזר בן פינחס ועמהם יוזבד בן ישוע ונועדיה בן בנוי הלוים׃ 34במספר במשקל לכל ויכתב כל המשקל בעת ההיא׃

35הבאים מהשבי בני הגולה הקריבו עלות לאלהי ישראל פרים שנים עשר על כל ישראל אילים תשעים וששה כבשים שבעים ושבעה צפירי חטאת שנים עשר הכל עולה ליהוה׃ 36ויתנו את דתי המלך לאחשדרפני המלך ופחוות עבר הנהר ונשאו את העם ואת בית האלהים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Ezra 7
Top of Page
Top of Page