שמואל ב 8
Hebrew Bible OT and NT

1ויהי אחרי כן ויך דוד את פלשתים ויכניעם ויקח דוד את מתג האמה מיד פלשתים׃

2ויך את מואב וימדדם בחבל השכב אותם ארצה וימדד שני חבלים להמית ומלא החבל להחיות ותהי מואב לדוד לעבדים נשאי מנחה׃

3ויך דוד את הדדעזר בן רחב מלך צובה בלכתו להשיב ידו בנהר׃ 4וילכד דוד ממנו אלף ושבע מאות פרשים ועשרים אלף איש רגלי ויעקר דוד את כל הרכב ויותר ממנו מאה רכב׃ 5ותבא ארם דמשק לעזר להדדעזר מלך צובה ויך דוד בארם עשרים ושנים אלף איש׃ 6וישם דוד נצבים בארם דמשק ותהי ארם לדוד לעבדים נושאי מנחה וישע יהוה את דוד בכל אשר הלך׃ 7ויקח דוד את שלטי הזהב אשר היו אל עבדי הדדעזר ויביאם ירושלם׃ 8ומבטח ומברתי ערי הדדעזר לקח המלך דוד נחשת הרבה מאד׃

9וישמע תעי מלך חמת כי הכה דוד את כל חיל הדדעזר׃ 10וישלח תעי את יורם בנו אל המלך דוד לשאל לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו כי איש מלחמות תעי היה הדדעזר ובידו היו כלי כסף וכלי זהב וכלי נחשת׃ 11גם אתם הקדיש המלך דוד ליהוה עם הכסף והזהב אשר הקדיש מכל הגוים אשר כבש׃ 12מארם וממואב ומבני עמון ומפלשתים ומעמלק ומשלל הדדעזר בן רחב מלך צובה׃

13ויעש דוד שם בשבו מהכותו את ארם בגיא מלח שמונה עשר אלף׃ 14וישם באדום נצבים בכל אדום שם נצבים ויהי כל אדום עבדים לדוד ויושע יהוה את דוד בכל אשר הלך׃

15וימלך דוד על כל ישראל ויהי דוד עשה משפט וצדקה לכל עמו׃ 16ויואב בן צרויה על הצבא ויהושפט בן אחילוד מזכיר׃ 17וצדוק בן אחיטוב ואחימלך בן אביתר כהנים ושריה סופר׃ 18ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי ובני דוד כהנים היו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

2 Samuel 7
Top of Page
Top of Page