Ezdro knyga 10
Lithuanian
1Kai Ezra, klūpodamas ir verkdamas, meldėsi ir išpažino savo ir tautos nuodėmes prie Dievo namų, didelis būrys vyrų, moterų ir vaikų iš Izraelio, susirinkę aplink jį, graudžiai verkė. 2Tada Jehielio sūnus Šechanija iš Elamo palikuonių atsiliepė: “Mes nusikaltome savo Dievui, vesdami svetimtautes moteris, tačiau dar yra vilties Izraeliui. 3Padarykime sandorą su Dievu, kad atleisime visas žmonas ir iš jų gimusius vaikus, klausydami Viešpaties ir tų, kurie dreba prieš mūsų Dievo įsakymus. Darykime, kaip reikalauja įstatymas! 4Kelkis, nes tu turi tai padaryti, o mes būsime su tavimi. Būk drąsus ir veik”.

5Ezra atsikėlęs prisaikdino vyresniuosius kunigus ir levitus ir visą Izraelį, kad jie elgsis pagal tą žodį. Ir jie prisiekė. 6Tada Ezra atėjo nuo Dievo namų į Eljašibo sūnaus Johanano kambarį, nieko nevalgė ir negėrė, nes liūdėjo dėl grįžusiųjų tremtinių nusikaltimo. 7Jie paskelbė visame Jude ir Jeruzalėje visiems grįžusiems tremtiniams susirinkti į Jeruzalę. 8Jei kas neateis per tris dienas, visas jo turtas kunigaikščių ir vyresniųjų nutarimu bus atimtas ir jis pats bus atskirtas nuo tremtinių.

9Per tris dienas visi Judo ir Benjamino žmonės susirinko Jeruzalėje devinto mėnesio dvidešimtą dieną. Visi žmonės susėdo Dievo namų aikštėje, drebėdami dėl šito reikalo ir nuo smarkaus lietaus. 10Kunigas Ezra atsistojęs tarė: “Jūs nusikaltote, vesdami svetimtautes moteris, ir tuo padidinote Izraelio kaltę. 11Dabar išpažinkite savo kaltę Viešpačiui, savo tėvų Dievui, ir vykdykite Jo valią­atsiskirkite nuo šio krašto tautų ir nuo svetimtaučių moterų”. 12Visi susirinkusieji garsiai atsakė: “Kaip pasakei, taip padarysime. 13Žmonių yra daug, ir dabar lietingas metas, neįmanoma būti lauke. Be to, tas reikalas negali būti sutvarkytas per vieną ar dvi dienas, nes nusikaltusių tarp mūsų yra daug. 14Tegul pasilieka mūsų vyresnieji. Visuose mūsų miestuose gyvenantieji, kurie yra vedę svetimtautes žmonas, tegul ateina paskirtu laiku su tų miestų vyresniaisiais ir teisėjais, kol pasitrauks nuo mūsų Dievo rūstybė dėl šito poelgio”. 15Asaelio sūnus Jehonatanas ir Tikvos sūnus Jachzėja buvo paskirti tam darbui, o levitai Mešulamas ir Šabetajas jiems padėjo.

16Grįžusieji tremtiniai taip ir padarė. Kunigas Ezra su šeimų vyresniaisiais, kurie buvo pašaukti vardais, buvo atskirti ir dešimto mėnesio pirmą dieną jie susėdo ištirti šį reikalą. 17Iki pirmo mėnesio pirmos dienos jie pabaigė bylas su visais, kurie buvo vedę svetimtautes.

18Tarp kunigų sūnų, vedusių svetimtautes, iš Jehocadako sūnaus Jozuės sūnų ir jo brolių­Maasėja, Eliezeras, Jaribas ir Gedolija. 19Jie padavė rankas, kad atleis savo žmonas, ir už kaltę paaukojo po aviną. 20Iš Imero­Hananis ir Zebadija. 21Iš Harimo­Maasėja, Elija, Šemaja, Jehielis ir Uzija. 22Iš Pašhūro­Eljoenajas, Maasėja, Izmaelis, Netanelis, Jehozabadas ir Eleasa.

23Iš levitų palikuonių­Jehozabadas, Šimis, Kelaja, tai yra Kelita, Petahija, Judas ir Eliezeras.

24Iš giedotojų­Eljašibas. Iš vartininkų—Šalumas, Telemas ir Ūris.

25Kitų izraelitų palikuonys: iš Parošo palikuonių­Ramija, Izija, Malkija, Mijaminas, Eleazaras, Malkija ir Benaja; 26iš Elamo­Matanija, Zacharija, Jehielis, Abdis, Jeremotas ir Elija; 27iš Zatuvo­Eljoenajas, Eljašibas, Matanija, Jeremotas, Zabadas ir Aziza; 28iš Bebajo­Johananas, Hananija, Zabajas ir Atlajas; 29iš Banio­Mešulamas, Maluchas, Adaja, Jašubas, Šealas ir Jeramotas; 30iš Pahat Moabo­Adna, Kelalas, Benaja, Maasėja, Matanija, Becalelis, Binujas ir Manasas; 31iš Harimo­Eliezeras, Išija, Malkija, Šemaja, Simeonas, 32Benjaminas, Maluchas ir Šemarija; 33iš Hašumo­Matenajas, Matata, Zabadas, Elifeletas, Jeremajas, Manasas ir Šimis; 34iš Banio­Maadajas, Amramas, Uelis, 35Benaja, Bedija, Keluhis, 36Vanija, Meremotas, Eljašibas, 37Matanija, Matenajas ir Jaasajas, 38Banis, Binujis, Šimis, 39Šelemija, Natanas ir Adaja, 40Machnadbajas, Šašajas, Šarajas, 41Azarelis, Šelemijas, Šemarija, 42Šalumas, Amarija ir Juozapas; 43iš Nebojo­Jejelis, Matitija, Zabadas, Zebina, Jadajas, Joelis ir Benaja. 44Visų šitų žmonos buvo svetimtautės, ir kai kurie iš jų turėjo vaikų su jomis.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Ezra 9
Top of Page
Top of Page