Antroji Samuelio knyga 23
Lithuanian
1Tai yra paskutiniai Dovydo žodžiai. Dovydas, Jesės sūnus, vyras aukštai iškeltas, pateptas Jokūbo Dievo, geriausias giesmininkas Izraelyje, sakė:

2“Viešpaties Dvasia kalbėjo per mane, Jo žodžius aš tariau.

3Izraelio Dievas pasakė, Izraelio uola man kalbėjo: ‘Kas valdo žmones teisingai, bijodamas Dievo,

4yra lyg giedro ryto šviesa, saulei tekant, ir po lietaus dygstanti švelni žolė iš žemės’.

5Tokie yra mano namai su Dievu. Jis su manimi sudarė amžiną sandorą, tvirtą ir nekintamą. Mano išgelbėjimas ir mano troškimai kyla iš Jo.

6Belialo vaikai yra lyg išmėtyti erškėčiai, niekas jų neima į rankas.

7O kas juos nori paliesti, turi apsiginkluoti. Jie bus visi sudeginti”.

8Šitie yra Dovydo karžygių vardai. Tachemonitas, žymiausias iš visų, kuris išžudė ietimi aštuonis šimtus vienu metu. 9Po jo buvo Dodojo sūnus Eleazaras, ahohitas, vienas iš trijų karžygių, kurie buvo su Dovydu, kai jie plūdo filistinus, susirinkusius mūšiui; Izraelio vyrai atsitraukė, 10o jis mušė filistinus, kol jo ranka pavargo ir prilipo prie kardo. Viešpats tą dieną suteikė didelę pergalę, ir žmonės ėjo paskui jį tik plėšti užmuštųjų.

11Trečiasis yra Agės sūnus Šama, hararitas. Kartą filistinai susirinko prie lęšių lauko. Žmonės pabėgo nuo filistinų, 12bet Šama, atsistojęs lauko viduryje, gynė jį ir žudė filistinus. Taip Viešpats suteikė didelę pergalę.

13Tie trys vyrai iš trisdešimties vyresniųjų atėjo pjūčiai prasidėjus pas Dovydą į Adulamo olą; filistinų kariai buvo Rafaimų slėnyje. 14Dovydas tada buvo olos tvirtovėje, o filistinų būrys buvo Betliejuje. 15Kartą Dovydas tarė: “Kas man atneš vandens iš Betliejaus šulinio, esančio prie vartų?” 16Tuomet tie trys karžygiai prasilaužė pro filistinų stovyklą, pasėmė vandens iš Betliejaus šulinio ir atnešė Dovydui. Tačiau jis jo negėrė, bet išliejo Viešpačiui, 17sakydamas: “Tebūna tai toli nuo manęs, Viešpatie, kad tai daryčiau ir gerčiau kraują vyrų, kurie statė savo gyvybes pavojun”. Jis atsisakė gerti tą vandenį. Tai padarė tie trys karžygiai.

18Abišajas, Joabo brolis, Cerujos sūnus, buvo žymiausias tarp trijų. Jis pakėlė ietį prieš tris šimtus, nukovė juos ir pagarsėjo tarp trijų. 19Tarp trijų jis buvo žymiausias ir tapo jų vadu, tačiau aniems trims neprilygo.

20Jehojados sūnus Benajas, narsus vyras iš Kabceelio, įvykdė daug žygdarbių. Jis nukovė du žymius Moabo karžygius. Kartą pasnigus nuėjęs užmušė liūtą duobėje. 21Jis nužudė egiptietį, augalotą vyrą. Egiptietis laikė rankoje ietį, o Benajas, nuėjęs prie jo su lazda, išplėšė ietį iš egiptiečio rankų ir jį nukovė jo paties ietimi. 22Tuo Jehojados sūnus Benajas pagarsėjo tarp trijų karžygių. 23Tarp trisdešimties jis buvo žymiausias, tačiau pirmiems trims neprilygo. Dovydas jį paskyrė savo sargybos viršininku.

24Prie tų trisdešimties priklausė Joabo brolis Asaelis, Dodojo sūnus Elhananas iš Betliejaus, 25harodietis Šama, harodietis Elika, 26peletietis Helecas, tekojiečio Ikešo sūnus Ira, 27anatotietis Abiezeras, hušietis Mebunajas, 28ahohitas Calmonas, netofietis Mahrajas, 29netofietis Helebas, Baanos sūnus, Ribajo sūnus Itajas iš benjaminų Gibėjos, 30piratonietis Benajas, Hidajas iš Gaašo klonių, 31arabietis Abi Albonas, bahurimietis Azmavetas, 32šaalbonietis Eljachba, Jašeno sūnus Jehonatanas, 33hararitas Šama, hararito Šararo sūnus Ahiamas, 34Ahasbajo sūnus Elifeletas iš Maako, Ahitofelio sūnus gilojietis Eliamas, 35karmelietis Hecrajas, arabietis Paarajas, 36Natano sūnus Igalas iš Cobos, gadas Banis, 37amonitas Celekas, beerotietis Nacharajas, Cerujos sūnaus Joabo ginklanešys, 38itras Garebas, itritas Ira, 39hetitas Ūrija; iš viso trisdešimt septyni.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

2 Samuel 22
Top of Page
Top of Page