yiś·rə·p̄ū
Englishman's Concordance
yiś·rə·p̄ū — 4 Occurrences

Leviticus 20:14
HEB: הִ֑וא בָּאֵ֞שׁ יִשְׂרְפ֤וּ אֹתוֹ֙ וְאֶתְהֶ֔ן
NAS: it is immorality; both he and they shall be burned with fire,
KJV: it [is] wickedness: they shall be burnt with fire,
INT: he fire shall be burned will be no become

Deuteronomy 12:31
HEB: וְאֶת־ בְּנֹ֣תֵיהֶ֔ם יִשְׂרְפ֥וּ בָאֵ֖שׁ לֵֽאלֹהֵיהֶֽם׃
NAS: for they even burn their sons
KJV: and their daughters they have burnt in the fire
INT: their sons and daughters burn the fire to their gods

1 Kings 13:2
HEB: וְעַצְמ֥וֹת אָדָ֖ם יִשְׂרְפ֥וּ עָלֶֽיךָ׃
NAS: bones shall be burned on you.'
KJV: bones shall be burnt upon thee.
INT: bones and human shall be burned against

Jeremiah 34:5
HEB: לְפָנֶ֗יךָ כֵּ֚ן יִשְׂרְפוּ־ לָ֔ךְ וְה֥וֹי
NAS: you, so they will burn [spices] for you; and they will lament
KJV: which were before thee, so shall they burn [odours] for thee; and they will lament
INT: were before so will burn Alas lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 8313
117 Occurrences


haś·śə·ru·p̄îm — 1 Occ.
lə·śā·rə·p̄ōw — 1 Occ.
liś·rōp̄ — 2 Occ.
niś·rōp̄ — 2 Occ.
śā·rap̄ — 14 Occ.
śā·rap̄·nū — 1 Occ.
śā·rap̄·tā — 1 Occ.
śā·rap̄·tî — 1 Occ.
śā·rə·p̄ōw — 1 Occ.
śā·rə·p̄ū — 7 Occ.
śā·rō·wp̄ — 1 Occ.
śə·rā·p̄ām — 1 Occ.
śə·rā·p̄ā·ṯam — 1 Occ.
śə·rōp̄ — 2 Occ.
śə·rū·p̄āh — 2 Occ.
śə·rū·p̄ō·wṯ — 2 Occ.
śō·rāp̄ — 1 Occ.
śō·rə·p̄îm — 1 Occ.
tiś·rə·p̄en·nū — 2 Occ.
tiś·rə·p̄ūn — 3 Occ.
tiś·rōp̄ — 3 Occ.
tiś·rō·p̄ū — 2 Occ.
ṯiś·śā·rap̄·nāh — 1 Occ.
tiś·śā·rêp̄ — 4 Occ.
ū·śə·rā·p̄āh — 2 Occ.
ū·śə·rā·p̄ām — 1 Occ.
ū·śə·rā·p̄ōw — 1 Occ.
ū·śə·rā·p̄ū·hā — 4 Occ.
wā·’eś·rōp̄ — 1 Occ.
way·yiś·rə·p̄āh — 1 Occ.
way·yiś·rə·p̄êm — 1 Occ.
way·yiś·rə·p̄ū — 6 Occ.
way·yiś·rə·p̄ū·hā — 1 Occ.
way·yiś·rōp̄ — 11 Occ.
way·yiś·śā·rə·p̄ū — 1 Occ.
wə·haś·śō·rêp̄ — 2 Occ.
wə·niś·rə·p̄āh — 1 Occ.
wə·śā·rap̄ — 5 Occ.
wə·śā·rap̄·tā — 3 Occ.
wə·śā·rə·p̄ū — 3 Occ.
wə·ṯiś·śā·rêp̄ — 1 Occ.
yiś·rə·p̄ū — 4 Occ.
yiś·rōp̄ — 3 Occ.
yiś·rō·p̄ū — 1 Occ.
yiś·śā·rêp̄ — 5 Occ.
yiś·śā·rə·p̄ū — 2 Occ.
Additional Entries
way·yiś·rə·p̄ū — 6 Occ.
way·yiś·rə·p̄ū·hā — 1 Occ.
way·yiś·rōp̄ — 11 Occ.
way·yiś·śā·rə·p̄ū — 1 Occ.
wə·haś·śō·rêp̄ — 2 Occ.
wə·niś·rə·p̄āh — 1 Occ.
wə·śā·rap̄ — 5 Occ.
wə·śā·rap̄·tā — 3 Occ.
wə·śā·rə·p̄ū — 3 Occ.
wə·ṯiś·śā·rêp̄ — 1 Occ.
yiś·rōp̄ — 3 Occ.
yiś·rō·p̄ū — 1 Occ.
yiś·śā·rêp̄ — 5 Occ.
yiś·śā·rə·p̄ū — 2 Occ.
haś·śə·rā·p̄îm — 2 Occ.
śā·rāp̄ — 3 Occ.
śə·rā·p̄îm — 1 Occ.
wə·śā·rāp̄ — 1 Occ.
wə·śā·rāp̄ — 1 Occ.
haś·śə·rê·p̄āh — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page