wə·yiš·ta·ḥă·wū
Englishman's Concordance
(wə·yiš·ta·ḥă·wū — 5 Occurrences

Genesis 27:29
HEB: [וְיִשְׁתַּחוּ כ] (וְיִֽשְׁתַּחֲו֤וּ ק) לְךָ֙
NAS: you, And nations bow down
KJV: sons bow down to thee: cursed
INT: serve may peoples bow and nations be

Psalm 22:27
HEB: אַפְסֵי־ אָ֑רֶץ וְיִֽשְׁתַּחֲו֥וּ לְ֝פָנֶ֗יךָ כָּֽל־
NAS: of the nations will worship before
KJV: of the nations shall worship before
INT: the ends of the earth will worship before and all

Psalm 72:11
HEB: וְיִשְׁתַּחֲווּ־ ל֥וֹ כָל־
NAS: kings bow down before him, All
KJV: Yea, all kings shall fall down before him: all nations
INT: bow all kings

Psalm 86:9
HEB: עָשִׂ֗יתָ יָב֤וֹאוּ ׀ וְיִשְׁתַּחֲו֣וּ לְפָנֶ֣יךָ אֲדֹנָ֑י
NAS: shall come and worship before
KJV: shall come and worship before
INT: have made shall come and worship before Lord

Zephaniah 2:11
HEB: אֱלֹהֵ֣י הָאָ֑רֶץ וְיִשְׁתַּֽחֲווּ־ לוֹ֙ אִ֣ישׁ
NAS: of the nations will bow down to Him, everyone
KJV: of the earth; and [men] shall worship him, every one
INT: the gods of the earth will bow everyone his place

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7812
172 Occurrences


bə·hiš·ta·ḥă·wā·yā·ṯî — 1 Occ.
’eš·ta·ḥă·weh — 2 Occ.
ham·miš·ta·ḥă·wîm — 2 Occ.
hiš·ta·ḥă·wê·ṯî — 1 Occ.
hiš·ta·ḥă·wū — 5 Occ.
lə·hiš·ta·ḥă·wōṯ — 14 Occ.
miš·ta·ḥă·weh — 2 Occ.
miš·ta·ḥă·wîm — 3 Occ.
miš·ta·ḥă·wî·ṯem — 1 Occ.
niš·ta·ḥă·weh — 2 Occ.
šə·ḥî — 1 Occ.
ṯiš·ta·ḥă·weh — 5 Occ.
ṯiš·ta·ḥă·wū — 6 Occ.
ṯiš·taḥ·weh — 1 Occ.
ū·lə·hiš·ta·ḥă·wōṯ — 3 Occ.
ū·miš·ta·ḥă·weh — 1 Occ.
ū·miš·ta·ḥă·wîm — 2 Occ.
wā·’eš·ta·ḥă·weh — 1 Occ.
way·yiš·ta·ḥă·weh — 1 Occ.
way·yiš·ta·ḥă·wū — 23 Occ.
way·yiš·ta·ḥăw·wū — 6 Occ.
way·yiš·ta·ḥū — 40 Occ.
wat·tiš·ta·ḥă·we·nā — 2 Occ.
wat·tiš·ta·ḥū — 7 Occ.
wə·’eš·ta·ḥă·weh — 1 Occ.
wə·hiš·ta·ḥă·wāh — 1 Occ.
wə·hiš·ta·ḥă·wê·ṯî — 2 Occ.
wə·hiš·ta·ḥă·wî- — 1 Occ.
wə·hiš·ta·ḥă·wî·ṯā — 4 Occ.
wə·hiš·ta·ḥă·wî·ṯem — 5 Occ.
wə·hiš·ta·ḥă·wū — 5 Occ.
wə·hiš·ta·ḥăw·wū- — 2 Occ.
wə·niš·ta·ḥă·weh — 1 Occ.
wə·yiš·ta·ḥă·wū — 5 Occ.
wə·yiš·ta·ḥăw·wū — 2 Occ.
wə·yiš·ta·ḥū — 1 Occ.
yaš·ḥen·nāh — 1 Occ.
yiš·ta·ḥă·weh — 3 Occ.
yiš·ta·ḥă·wū — 3 Occ.
yiš·ta·ḥăw·wū — 3 Occ.
Additional Entries
wat·tiš·ta·ḥū — 7 Occ.
wə·’eš·ta·ḥă·weh — 1 Occ.
wə·hiš·ta·ḥă·wāh — 1 Occ.
wə·hiš·ta·ḥă·wê·ṯî — 2 Occ.
wə·hiš·ta·ḥă·wî- — 1 Occ.
wə·hiš·ta·ḥă·wî·ṯā — 4 Occ.
wə·hiš·ta·ḥă·wî·ṯem — 5 Occ.
wə·hiš·ta·ḥă·wū — 5 Occ.
wə·hiš·ta·ḥăw·wū- — 2 Occ.
wə·niš·ta·ḥă·weh — 1 Occ.
wə·yiš·ta·ḥăw·wū — 2 Occ.
wə·yiš·ta·ḥū — 1 Occ.
yaš·ḥen·nāh — 1 Occ.
yiš·ta·ḥă·weh — 3 Occ.
yiš·ta·ḥă·wū — 3 Occ.
yiš·ta·ḥăw·wū — 3 Occ.
śā·ḥū — 1 Occ.
biś·ḥō·wq — 1 Occ.
ḥō·wq — 1 Occ.
haś·śə·ḥōq — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page