way·yip̄·də·ḵā
Englishman's Concordance
way·yip̄·də·ḵā — 3 Occurrences

Deuteronomy 7:8
HEB: בְּיָ֣ד חֲזָקָ֑ה וַֽיִּפְדְּךָ֙ מִבֵּ֣ית עֲבָדִ֔ים
NAS: hand and redeemed you from the house
KJV: hand, and redeemed you out of the house
INT: hand A mighty and redeemed the house of slavery

Deuteronomy 15:15
HEB: בְּאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם וַֽיִּפְדְּךָ֖ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ
NAS: your God redeemed you; therefore
KJV: thy God redeemed thee: therefore I command
INT: the land of Egypt redeemed and the LORD your God

Deuteronomy 24:18
HEB: הָיִ֙יתָ֙ בְּמִצְרַ֔יִם וַֽיִּפְדְּךָ֛ יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ
NAS: your God redeemed you from there;
KJV: thy God redeemed thee thence: therefore I command
INT: become Egypt redeemed the LORD your God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 6299
59 Occurrences


’ep̄·deh — 1 Occ.
’ep̄·dêm — 2 Occ.
p̄ā·ḏāh — 1 Occ.
p̄ā·ḏōh — 1 Occ.
p̄ə·ḏî·ṯîm — 1 Occ.
lip̄·dō·wṯ- — 2 Occ.
nip̄·dā·ṯāh — 1 Occ.
pā·ḏāh — 5 Occ.
pā·ḏām — 1 Occ.
pā·ḏə·ḵā — 1 Occ.
pā·ḏî·ṯā — 6 Occ.
pā·ḏî·ṯāh — 1 Occ.
pā·ḏōh — 1 Occ.
pə·ḏêh — 1 Occ.
pə·ḏê·nî — 3 Occ.
pə·ḏî·ṯî·ḵā — 1 Occ.
pō·w·ḏeh — 1 Occ.
tip̄·deh — 10 Occ.
tip̄·dū·nî — 1 Occ.
tip·pā·ḏeh — 1 Occ.
ū·p̄ā·ḏāh — 1 Occ.
ū·p̄ə·ḏê·nū — 1 Occ.
ū·p̄ə·ḏi·ṯî·ḵā — 1 Occ.
ū·p̄ə·ḏū·yāw — 1 Occ.
ū·p̄ə·ḏū·yê — 2 Occ.
way·yip̄·də·ḵā — 3 Occ.
way·yip̄·dū — 1 Occ.
wə·hā·p̄ə·dêh — 1 Occ.
wə·hap·pō·ḏə·ḵā — 1 Occ.
wə·hep̄·dāh — 1 Occ.
yip̄·deh — 3 Occ.
yip·pā·ḏeh — 1 Occ.
Additional Entries
pə·ḏî·ṯî·ḵā — 1 Occ.
pō·w·ḏeh — 1 Occ.
tip̄·deh — 10 Occ.
tip̄·dū·nî — 1 Occ.
tip·pā·ḏeh — 1 Occ.
ū·p̄ā·ḏāh — 1 Occ.
ū·p̄ə·ḏê·nū — 1 Occ.
ū·p̄ə·ḏi·ṯî·ḵā — 1 Occ.
ū·p̄ə·ḏū·yāw — 1 Occ.
ū·p̄ə·ḏū·yê — 2 Occ.
way·yip̄·dū — 1 Occ.
wə·hā·p̄ə·dêh — 1 Occ.
wə·hap·pō·ḏə·ḵā — 1 Occ.
wə·hep̄·dāh — 1 Occ.
yip̄·deh — 3 Occ.
yip·pā·ḏeh — 1 Occ.
pə·ḏah·’êl — 1 Occ.
pə·ḏāh- — 1 Occ.
pə·ḏā·h·ṣūr — 2 Occ.
ṣūr — 3 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page