han·nə·hā·rōṯ
Englishman's Concordance
han·nə·hā·rōṯ — 3 Occurrences

Exodus 8:5
HEB: בְּמַטֶּ֔ךָ עַל־ הַ֨נְּהָרֹ֔ת עַל־ הַיְאֹרִ֖ים
NAS: over the rivers, over
KJV: with thy rod over the streams, over the rivers,
INT: your staff over the rivers over the streams

Nahum 1:4
HEB: וַֽיַּבְּשֵׁ֔הוּ וְכָל־ הַנְּהָר֖וֹת הֶֽחֱרִ֑יב אֻמְלַ֤ל
NAS: up all the rivers. Bashan
KJV: and drieth up all the rivers: Bashan
INT: and makes all the rivers dries weak

Nahum 2:6
HEB: שַׁעֲרֵ֥י הַנְּהָר֖וֹת נִפְתָּ֑חוּ וְהַֽהֵיכָ֖ל
NAS: The gates of the rivers are opened
KJV: The gates of the rivers shall be opened,
INT: the gates of the rivers are opened and the palace

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 5104
119 Occurrences


ban·nā·hār — 1 Occ.
ban·nə·hā·rîm — 1 Occ.
bə·na·hă·rō·w·ṯe·ḵā — 1 Occ.
bin·har- — 4 Occ.
ḵan·nā·hār — 2 Occ.
han·nā·hār — 32 Occ.
han·nə·hā·rōṯ — 3 Occ.
hă·ḇin·hā·rîm — 1 Occ.
kan·nə·hā·rō·wṯ — 2 Occ.
kə·nā·hār — 1 Occ.
lan·nā·hār — 1 Occ.
lə·na·hă·rê- — 2 Occ.
min·nə·har — 2 Occ.
nā·hār — 8 Occ.
na·hă·rê — 1 Occ.
na·hă·rō·wṯ — 3 Occ.
na·hă·rō·ṯām — 2 Occ.
na·hă·rō·ṯe·hā — 2 Occ.
nā·hār — 1 Occ.
nə·har- — 17 Occ.
nə·hā·rîm — 3 Occ.
nə·hā·rō·wṯ — 15 Occ.
ū·min·nā·hār — 2 Occ.
ū·nə·har — 1 Occ.
ū·nə·hā·rō·wṯ — 1 Occ.
ū·ḇan·nə·hā·rō·wṯ — 2 Occ.
wə·ḵan·nə·hā·rō·wṯ — 1 Occ.
wə·han·nā·hār — 1 Occ.
wə·nā·hār — 4 Occ.
wə·na·hă·rō·w·ṯām — 1 Occ.
wə·na·hă·rō·ṯa·yiḵ — 1 Occ.
Additional Entries
yin·hă·rū — 1 Occ.
na·hă·rā — 1 Occ.
na·hă·rāh — 13 Occ.
nə·har — 1 Occ.
ban·nā·hār — 1 Occ.
ban·nə·hā·rîm — 1 Occ.
bə·na·hă·rō·w·ṯe·ḵā — 1 Occ.
bin·har- — 4 Occ.
ḵan·nā·hār — 2 Occ.
han·nā·hār — 32 Occ.
hă·ḇin·hā·rîm — 1 Occ.
kan·nə·hā·rō·wṯ — 2 Occ.
kə·nā·hār — 1 Occ.
lan·nā·hār — 1 Occ.
lə·na·hă·rê- — 2 Occ.
min·nə·har — 2 Occ.
nā·hār — 8 Occ.
na·hă·rê — 1 Occ.
na·hă·rō·wṯ — 3 Occ.
na·hă·rō·ṯām — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page