bə·ṣōn
Englishman's Concordance
bə·ṣōn — 2 Occurrences

Genesis 30:40
HEB: וְכָל־ ח֖וּם בְּצֹ֣אן לָבָ֑ן וַיָּֽשֶׁת־
NAS: the black in the flock of Laban;
KJV: and all the brown in the flock of Laban;
INT: and all the black the flock of Laban put

Psalm 74:1
HEB: יֶעְשַׁ֥ן אַ֝פְּךָ֗ בְּצֹ֣אן מַרְעִיתֶֽךָ׃
NAS: smoke against the sheep of Your pasture?
KJV: smoke against the sheep of thy pasture?
INT: smoke anger the sheep flock

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 6629
274 Occurrences


baṣ·ṣōn — 5 Occ.
bə·ṣōn — 2 Occ.
bə·ṣō·nām — 1 Occ.
bə·ṣō·ne·ḵā — 1 Occ.
bə·ṣō·nê·nū — 1 Occ.
ḵaṣ·ṣōn — 2 Occ.
hă·ṣōn — 1 Occ.
haṣ·ṣōn — 78 Occ.
kaṣ·ṣōn — 9 Occ.
kə·ṣōn — 7 Occ.
lā·rōḇ — 1 Occ.
laṣ·ṣōn — 1 Occ.
lə·ṣō·nām — 2 Occ.
lə·ṣō·ne·ḵā — 1 Occ.
lə·ṣō·nî — 1 Occ.
miṣ·ṣōn — 1 Occ.
miṣ·ṣō·nə·ḵā — 1 Occ.
miṣ·ṣō·nōw — 1 Occ.
ṣōn — 72 Occ.
ṣō·nām — 3 Occ.
ṣō·nə·ḵem — 4 Occ.
ṣō·nə·ḵā — 13 Occ.
ṣō·w·nê·nū — 1 Occ.
ṣō·nî — 17 Occ.
ṣō·nōw — 10 Occ.
ū·ḵə·ṣōn — 1 Occ.
ū·miṣ·ṣō·nə·ḵā — 1 Occ.
ū·ḇaṣ·ṣōn — 2 Occ.
ū·ḇə·ṣō·nə·ḵā — 1 Occ.
wā·ṣōn — 4 Occ.
ḇaṣ·ṣōn — 1 Occ.
wə·haṣ·ṣōn — 3 Occ.
wə·ṣōn — 14 Occ.
wə·ṣō·nām — 4 Occ.
wə·ṣō·nə·ḵā — 4 Occ.
wə·ṣō·nə·ḵem — 1 Occ.
wə·ṣō·nê·nū — 1 Occ.
wə·ṣō·nî — 1 Occ.
Additional Entries
piṯ·rō·nōw — 2 Occ.
bə·p̄aṯ·rō·ws — 1 Occ.
paṯ·rō·ws — 3 Occ.
ū·mip·paṯ·rō·ws — 1 Occ.
paṯ·ru·sîm — 2 Occ.
pā·ṯō·wṯ — 1 Occ.
ṣê·’aṯ — 1 Occ.
ṣê·’ā·ṯe·ḵā — 1 Occ.
ṣe·’ĕ·lîm — 2 Occ.
baṣ·ṣōn — 5 Occ.
bə·ṣō·nām — 1 Occ.
bə·ṣō·ne·ḵā — 1 Occ.
bə·ṣō·nê·nū — 1 Occ.
ḵaṣ·ṣōn — 2 Occ.
hă·ṣōn — 1 Occ.
haṣ·ṣōn — 78 Occ.
kaṣ·ṣōn — 9 Occ.
kə·ṣōn — 7 Occ.
lā·rōḇ — 1 Occ.
laṣ·ṣōn — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page