5606. saphaq
Strong's Concordance
saphaq: to slap, clap
Original Word: סָפַק
Part of Speech: Verb
Transliteration: saphaq
Phonetic Spelling: (saw-fak')
Definition: to slap, clap
NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
a prim. root
Definition
to slap, clap
NASB Translation
clap (2), claps (1), smote (1), strike (2), strikes (1), struck together (1), wallow (1).

Brown-Driver-Briggs
II. [שָׂפַק] verb suffice (Late Hebrew סָפַק suffice, abound, so Ecclus 15:18 +; ᵑ7 סְפֵיק, סְפַק, Syriac ; Arabic is be niggardly, scanty, Lane1573); —

Qal Imperfect3masculine singular יִשְׂמֹּק 1 Kings 20:10, subject dust, with לְ of thing.

Strong's Exhaustive Concordance
clap, smite, strike, suffice, wallow

Or saphaq (1 Kings 20:10; Job 27:23; Isaiah 2:6) {saw-fak'}; a primitive root; to clap the hands (in token of compact, derision, grief, indignation, or punishment); by implication of satisfaction, to be enough; by implication of excess, to vomit -- clap, smite, strike, suffice, wallow.

Forms and Transliterations
וְסָפַ֤ק וַיִּסְפֹּ֖ק ויספק וספק יִסְפּ֑וֹק יִשְׂפֹּ֣ק יִשְׂפֹּק֙ יַשְׂפִּֽיקוּ׃ יספוק ישפיקו׃ ישפק סְפָקָ֗ם סְפֹ֥ק סָֽפְק֨וּ סָפַ֖קְתִּי ספק ספקו ספקם ספקתי sā·p̄aq·tî sā·p̄ə·qū saFakti safeKu sāp̄aqtî sāp̄əqū sə·p̄ā·qām sə·p̄ōq sefaKam seFok səp̄āqām səp̄ōq vaiyisPok vesaFak way·yis·pōq wayyispōq wə·sā·p̄aq wəsāp̄aq yaś·pî·qū yasPiku yaśpîqū yis·pō·wq yiś·pōq yisPok yiśpōq yispōwq
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Numbers 24:10
HEB: אֶל־ בִּלְעָ֔ם וַיִּסְפֹּ֖ק אֶת־ כַּפָּ֑יו
NAS: Balaam, and he struck his hands
KJV: his hands together: and Balak
INT: against Balaam struck his hands said

1 Kings 20:10
HEB: יוֹסִ֑פוּ אִם־ יִשְׂפֹּק֙ עֲפַ֣ר שֹׁמְר֔וֹן
KJV: of Samaria shall suffice for handfuls
INT: and more if shall suffice the dust of Samaria

Job 27:23
HEB: יִשְׂפֹּ֣ק עָלֵ֣ימוֹ כַפֵּ֑ימוֹ
NAS: [Men] will clap their hands
KJV: [Men] shall clap their hands
INT: will clap and their hands

Job 34:26
HEB: תַּֽחַת־ רְשָׁעִ֥ים סְפָקָ֗ם בִּמְק֥וֹם רֹאִֽים׃
NAS: He strikes them like the wicked
KJV: He striketh them as wicked men
INT: like the wicked strikes place A public

Job 34:37
HEB: פֶ֭שַׁע בֵּינֵ֣ינוּ יִסְפּ֑וֹק וְיֶ֖רֶב אֲמָרָ֣יו
NAS: to his sin; He claps his hands among
KJV: unto his sin, he clappeth [his hands] among us, and multiplieth
INT: rebellion among claps and multiplies his words

Isaiah 2:6
HEB: וּבְיַלְדֵ֥י נָכְרִ֖ים יַשְׂפִּֽיקוּ׃
NAS: like the Philistines, And they strike [bargains] with the children
KJV: like the Philistines, and they please themselves in the children
INT: the children of foreigners strike

Jeremiah 31:19
HEB: וְאַֽחֲרֵי֙ הִוָּ֣דְעִ֔י סָפַ֖קְתִּי עַל־ יָרֵ֑ךְ
NAS: I was instructed, I smote on [my] thigh;
KJV: that I was instructed, I smote upon [my] thigh:
INT: and after was instructed smote on thigh

Jeremiah 48:26
HEB: יְהוָ֖ה הִגְדִּ֑יל וְסָפַ֤ק מוֹאָב֙ בְּקִיא֔וֹ
NAS: so Moab will wallow in his vomit,
KJV: Moab also shall wallow in his vomit,
INT: the LORD has become will wallow Moab his vomit

Lamentations 2:15
HEB: סָֽפְק֨וּ עָלַ֤יִךְ כַּפַּ֙יִם֙
NAS: the way Clap their hands
KJV: All that pass by clap [their] hands
INT: Clap and their hands

Ezekiel 21:12
HEB: עַמִּ֔י לָכֵ֖ן סְפֹ֥ק אֶל־ יָרֵֽךְ׃
NAS: therefore strike [your] thigh.
KJV: shall be upon my people: smite therefore upon [thy] thigh.
INT: my people therefore strike about thigh

10 Occurrences

Strong's Hebrew 5606
10 Occurrences


sā·p̄aq·tî — 1 Occ.
sā·p̄ə·qū — 1 Occ.
sə·p̄ā·qām — 1 Occ.
sə·p̄ōq — 1 Occ.
way·yis·pōq — 1 Occ.
wə·sā·p̄aq — 1 Occ.
yaś·pî·qū — 1 Occ.
yiś·pōq — 3 Occ.
5605
Top of Page
Top of Page