5563. χωρίζω (chórizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5563. χωρίζω (chórizó) — 13 Occurrences

Matthew 19:6 V-PMA-3S
GRK: ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω
NAS: let no man separate.
KJV: not man put asunder.
INT: man not let separate

Mark 10:9 V-PMA-3S
GRK: ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω
NAS: let no man separate.
KJV: not man put asunder.
INT: man not let separate

Acts 1:4 V-PNM/P
GRK: Ἰεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι ἀλλὰ περιμένειν
NAS: He commanded them not to leave Jerusalem,
KJV: not depart from
INT: Jerusalem not to depart but to await

Acts 18:1 V-APP-NMS
GRK: Μετὰ ταῦτα χωρισθεὶς ἐκ τῶν
NAS: these things he left Athens
KJV: Paul departed from
INT: And after these things having departed from

Acts 18:2 V-PNM/P
GRK: διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς
NAS: all the Jews to leave Rome. He came
KJV: all Jews to depart from Rome:)
INT: had commanded Claudius to depart all the

Romans 8:35 V-FIA-3S
GRK: τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς
NAS: Who will separate us from the love
KJV: Who shall separate us from
INT: who us will separate from the

Romans 8:39 V-ANA
GRK: δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς
NAS: will be able to separate us from the love
KJV: shall be able to separate us
INT: will be able us to separate from the

1 Corinthians 7:10 V-ANP
GRK: ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι
NAS: that the wife should not leave her husband
KJV: the wife depart from
INT: husband not to be separated

1 Corinthians 7:11 V-AIP-3S
GRK: δὲ καὶ χωρισθῇ μενέτω ἄγαμος
NAS: (but if she does leave, she must remain
KJV: if she depart, let her remain
INT: moreover also she be separated let her remain unmarried

1 Corinthians 7:15 V-PIM-3S
GRK: ὁ ἄπιστος χωρίζεται χωριζέσθω οὐ
NAS: the unbelieving one leaves, let him leave;
KJV: the unbelieving depart, let him depart.
INT: the unbeliever separates himself let him separate himself not

1 Corinthians 7:15 V-PMM/P-3S
GRK: ἄπιστος χωρίζεται χωριζέσθω οὐ δεδούλωται
NAS: leaves, let him leave; the brother
KJV: depart, let him depart. A brother
INT: unbeliever separates himself let him separate himself not is under bondage

Philemon 1:15 V-AIP-3S
GRK: διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν
NAS: reason separated [from you] for a while,
KJV: he therefore departed for a season,
INT: because of this he was separated [from you] for a time

Hebrews 7:26 V-RPM/P-NMS
GRK: ἄκακος ἀμίαντος κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν
NAS: undefiled, separated from sinners
KJV: undefiled, separate from
INT: innocent undefiled separated from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page