5408. φόνος (phonos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5408. φόνος (phonos) — 9 Occurrences

Matthew 15:19 N-NMP
GRK: διαλογισμοὶ πονηροί φόνοι μοιχεῖαι πορνεῖαι
NAS: thoughts, murders, adulteries,
KJV: thoughts, murders, adulteries,
INT: thoughts evil murders adulteries sexual immorality

Mark 7:21 N-NMP
GRK: πορνεῖαι κλοπαί φόνοι μοιχεῖαι
NAS: thefts, murders, adulteries,
KJV: adulteries, fornications, murders,
INT: sexual immorality thefts murders adulteries

Mark 15:7 N-AMS
GRK: τῇ στάσει φόνον πεποιήκεισαν
NAS: had committed murder in the insurrection.
KJV: had committed murder in
INT: the insurrection murder had committed

Luke 23:19 N-AMS
GRK: πόλει καὶ φόνον βληθεὶς ἐν
NAS: made in the city, and for murder.)
KJV: and for murder, was cast
INT: city and murder having been cast into

Luke 23:25 N-AMS
GRK: στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς
NAS: for insurrection and murder, but he delivered
KJV: sedition and murder was cast into
INT: insurrection and murder had been cast into

Acts 9:1 N-GMS
GRK: ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς
NAS: threats and murder against
KJV: and slaughter against
INT: threats and murder toward the

Romans 1:29 N-GMS
GRK: μεστοὺς φθόνου φόνου ἔριδος δόλου
NAS: full of envy, murder, strife, deceit,
KJV: full of envy, murder, debate, deceit,
INT: full of envy murder strife deceit

Hebrews 11:37 N-DMS
GRK: ἐπρίσθησαν ἐν φόνῳ μαχαίρης ἀπέθανον
KJV: with the sword: they wandered about
INT: they were sawed in two by slaughter of [the] sword they died

Revelation 9:21 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν οὔτε
NAS: and they did not repent of their murders nor
KJV: of their murders, nor of
INT: of the murders of them nor

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page