5339. φείδομαι (pheidomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5339. φείδομαι (pheidomai) — 10 Occurrences

Acts 20:29 V-PPM/P-NMP
GRK: ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου
NAS: in among you, not sparing the flock;
KJV: you, not sparing the flock.
INT: you not sparing the flock

Romans 8:32 V-AIM-3S
GRK: υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο ἀλλὰ ὑπὲρ
NAS: He who did not spare His own Son,
KJV: He that spared not his own
INT: Son not spared but for

Romans 11:21 V-AIM-3S
GRK: κλάδων οὐκ ἐφείσατο μή πως
NAS: God did not spare the natural
KJV: if God spared not the natural
INT: branches not spared not at all

Romans 11:21 V-FIM-3S
GRK: οὐδὲ σοῦ φείσεται
KJV: he also spare not thee.
INT: neither you he should spare

1 Corinthians 7:28 V-PIM/P-1S
GRK: δὲ ὑμῶν φείδομαι
NAS: life, and I am trying to spare you.
KJV: but I spare you.
INT: moreover you spare

2 Corinthians 1:23 V-PPM/P-NMS
GRK: ψυχήν ὅτι φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι
NAS: to my soul, that to spare you I did not come
KJV: soul, that to spare you I came
INT: soul that sparing you not yet

2 Corinthians 12:6 V-PIM/P-1S
GRK: γὰρ ἐρῶ φείδομαι δέ μή
NAS: the truth; but I refrain [from] [this], so that no
KJV: but [now] I forbear, lest
INT: indeed I will say I refrain however lest

2 Corinthians 13:2 V-FIM-1S
GRK: πάλιν οὐ φείσομαι
NAS: again I will not spare [anyone],
KJV: I will not spare:
INT: again not I will spare

2 Peter 2:4 V-AIM-3S
GRK: ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο ἀλλὰ σειραῖς
NAS: God did not spare angels
KJV: if God spared not the angels
INT: having sinned not spared but to chains

2 Peter 2:5 V-AIM-3S
GRK: κόσμου οὐκ ἐφείσατο ἀλλὰ ὄγδοον
NAS: and did not spare the ancient world,
KJV: And spared not the old
INT: world not spared but [the] eighth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page