5089. τίλλω (tilló)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5089. τίλλω (tilló) — 3 Occurrences

Matthew 12:1 V-PNA
GRK: καὶ ἤρξαντο τίλλειν στάχυας καὶ
NAS: and began to pick the heads
KJV: began to pluck the ears of corn,
INT: and began to pluck [the] heads of grain and

Mark 2:23 V-PPA-NMP
GRK: ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες τοὺς στάχυας
NAS: their way along while picking the heads
KJV: as they went, to pluck the ears of corn.
INT: [their] way to make plucking the heads of grain

Luke 6:1 V-IIA-3P
GRK: σπορίμων καὶ ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ
NAS: and His disciples were picking the heads of grain,
KJV: disciples plucked the ears of corn,
INT: grainfields and were plucking the disciples

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page