498. ἀντιτάσσομαι (antitassó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 498. ἀντιτάσσομαι (antitassó) — 5 Occurrences

Acts 18:6 V-PPM-GMP
GRK: ἀντιτασσομένων δὲ αὐτῶν
NAS: But when they resisted and blasphemed,
KJV: And when they opposed themselves, and
INT: were opposing morever they

Romans 13:2 V-PPM-NMS
GRK: ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ
KJV: Whosoever therefore resisteth the power,
INT: So that he that sets himself against the authority

James 4:6 V-PIM-3S
GRK: θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται ταπεινοῖς δὲ
NAS: GOD IS OPPOSED TO THE PROUD,
KJV: he saith, God resisteth the proud, but
INT: God [the] proud sets himself against to lowly moreover

James 5:6 V-PIM-3S
GRK: δίκαιον οὐκ ἀντιτάσσεται ὑμῖν
NAS: the righteous [man]; he does not resist you.
KJV: [and] he doth not resist you.
INT: righteous not he does resist you

1 Peter 5:5 V-PIM-3S
GRK: θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται ταπεινοῖς δὲ
NAS: for GOD IS OPPOSED TO THE PROUD,
KJV: for God resisteth the proud, and
INT: God [the] proud sets himself against to [the] humble however

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page