4947. Συρία (Suria)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4947. Συρία (Suria) — 8 Occurrences

Matthew 4:24 N-AFS
GRK: ὅλην τὴν Συρίαν καὶ προσήνεγκαν
NAS: all Syria; and they brought
KJV: throughout all Syria: and they brought
INT: all Syria And they brought

Luke 2:2 N-GFS
GRK: ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου
NAS: while Quirinius was governor of Syria.
KJV: when Cyrenius was governor of Syria.)
INT: was governor of Syria Cyrenius

Acts 15:23 N-AFS
GRK: Ἀντιόχειαν καὶ Συρίαν καὶ Κιλικίαν
NAS: in Antioch and Syria and Cilicia
KJV: Antioch and Syria and Cilicia:
INT: Antioch and Syria and Cilicia

Acts 15:41 N-AFS
GRK: δὲ τὴν Συρίαν καὶ τὴν
NAS: And he was traveling through Syria and Cilicia,
KJV: And he went through Syria and Cilicia,
INT: moreover Syria and

Acts 18:18 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Συρίαν καὶ σὺν
NAS: and put out to sea for Syria, and with him were Priscilla
KJV: and sailed thence into Syria, and with
INT: to Syria and with

Acts 20:3 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Συρίαν ἐγένετο γνώμης
NAS: to set sail for Syria, he decided
KJV: into Syria, he purposed
INT: into Syria arose a purpose

Acts 21:3 N-AFS
GRK: ἐπλέομεν εἰς Συρίαν καὶ κατήλθομεν
NAS: we kept sailing to Syria and landed
KJV: and sailed into Syria, and landed
INT: we sailed to Syria and landed

Galatians 1:21 N-GFS
GRK: κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς
NAS: into the regions of Syria and Cilicia.
KJV: into the regions of Syria and Cilicia;
INT: regions of Syria and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page