4870. συνακολουθέω (sunakoloutheó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4870. συνακολουθέω (sunakoloutheó) — 3 Occurrences

Mark 5:37 V-ANA
GRK: μετ' αὐτοῦ συνακολουθῆσαι εἰ μὴ
NAS: no one to accompany Him, except Peter
KJV: he suffered no man to follow him, save
INT: with him to follow if not

Mark 14:51 V-IIA-3S
GRK: νεανίσκος τις συνηκολούθει αὐτῷ περιβεβλημένος
NAS: A young man was following Him, wearing
INT: [a] young man certain was following him having cast

Luke 23:49 V-APA-NFP
GRK: γυναῖκες αἱ συνακολουθοῦσαι αὐτῷ ἀπὸ
NAS: and the women who accompanied Him from Galilee
KJV: and the women that followed him from
INT: women the [ones] having followed him from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page