4869. συναιχμάλωτος (sunaichmalótos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4869. συναιχμάλωτος (sunaichmalótos) — 3 Occurrences

Romans 16:7 Adj-AMP
GRK: μου καὶ συναιχμαλώτους μου οἵτινές
NAS: my kinsmen and my fellow prisoners, who
KJV: and my fellowprisoners, who are
INT: of me and fellow prisoners of me who

Colossians 4:10 Adj-NMS
GRK: Ἀρίσταρχος ὁ συναιχμάλωτός μου καὶ
NAS: Aristarchus, my fellow prisoner, sends you his greetings;
KJV: my fellowprisoner saluteth
INT: Aristarchus fellow prisoner of me and

Philemon 1:23 Adj-NMS
GRK: Ἐπαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτός μου ἐν
NAS: Epaphras, my fellow prisoner in Christ
KJV: Epaphras, my fellowprisoner in Christ
INT: Epaphras fellow prisoner my in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page