4789. συγκληρονόμος (sugkléronomos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4789. συγκληρονόμος (sugkléronomos) — 4 Occurrences

Romans 8:17 Adj-NMP
GRK: μὲν θεοῦ συνκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ
NAS: of God and fellow heirs with Christ,
KJV: and joint-heirs with Christ;
INT: indeed of God joint-heirs moreover of Christ

Ephesians 3:6 Adj-ANP
GRK: τὰ ἔθνη συνκληρονόμα καὶ σύσσωμα
NAS: [to be specific], that the Gentiles are fellow heirs and fellow members of the body,
KJV: should be fellowheirs, and
INT: the Gentiles joint-heirs and a joint-body

Hebrews 11:9 Adj-GMP
GRK: Ἰακὼβ τῶν συνκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας
NAS: and Jacob, fellow heirs of the same
KJV: Jacob, the heirs with him of the same
INT: Jacob the joint-heirs of the promise

1 Peter 3:7 Adj-NMP
GRK: ὡς καὶ συγκληρονόμοις χάριτος ζωῆς
NAS: her honor as a fellow heir of the grace
KJV: as being heirs together of the grace
INT: as also [being] joint-heirs of [the] grace of life

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page