Hebrews 11:9
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4102 [e]Πίστει
Pistei
By faithN-DFS
3939 [e]παρῴκησεν
parōkēsen
he sojournedV-AIA-3S
1519 [e]εἰς
eis
inPrep
1093 [e]γῆν
gēn
[the] landN-AFS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
1860 [e]ἐπαγγελίας
epangelias
promise,N-GFS
5613 [e]ὡς
hōs
as [in]Adv
245 [e]ἀλλοτρίαν,
allotrian
a foreign [country],Adj-AFS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
4633 [e]σκηναῖς
skēnais
tentsN-DFP
2730 [e]κατοικήσας,
katoikēsas
having dweltV-APA-NMS
3326 [e]μετὰ
meta
withPrep
2464 [e]Ἰσαὰκ
Isaak
IsaacN-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2384 [e]Ἰακὼβ
Iakōb
Jacob,N-GMS
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
4789 [e]συνκληρονόμων
synklēronomōn
joint-heirsAdj-GMP
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
1860 [e]ἐπαγγελίας
epangelias
promiseN-GFS
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
846 [e]αὐτῆς·
autēs
same.PPro-GF3S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:9 Greek NT: Nestle 1904
Πίστει παρῴκησεν εἰς γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας, μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συνκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:9 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Πίστει παρῴκησεν εἰς γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συνκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:9 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Πίστει παρῴκησεν εἰς γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συνκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:9 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Πίστει παρῴκησεν εἰς γῆν τῆς ἐπαγγελίας, ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:9 Greek NT: Greek Orthodox Church
Πίστει παρῴκησεν εἰς γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:9 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
πίστις παροικέω εἰς γῆ ὁ ἐπαγγελία ὡς ἀλλότριος ἐν σκηνή κατοικέω μετά Ἰσαάκ καί Ἰακώβ ὁ συγκληρονόμος ὁ ἐπαγγελία ὁ αὐτός

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:9 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
πίστει παρῴκησεν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ, τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:9 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Πίστει παρῴκησεν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς·

Hebrews 11:9 Hebrew Bible
באמונה היה גר בארץ ההבטחה כמו בנכריה וישב באהלים הוא ויצחק ויעקב אשר ירשו עמו ההבטחה ההיא׃

Hebrews 11:9 Aramaic NT: Peshitta
ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘܐ ܬܘܬܒܐ ܒܐܪܥܐ ܗܝ ܕܐܬܡܠܟܬ ܠܗ ܐܝܟ ܕܒܢܘܟܪܝܬܐ ܘܒܡܫܟܢܐ ܥܡܪ ܥܡ ܐܝܤܚܩ ܘܝܥܩܘܒ ܒܢܝ ܝܪܬܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܡܘܠܟܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
By faith he lived as an alien in the land of promise, as in a foreign land, dwelling in tents with Isaac and Jacob, fellow heirs of the same promise;

King James Bible
By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise:

Holman Christian Standard Bible
By faith he stayed as a foreigner in the land of promise, living in tents with Isaac and Jacob, coheirs of the same promise.
Treasury of Scripture Knowledge

he sojourned.

Genesis 17:8 And I will give to you, and to your seed after you, the land wherein …

Genesis 23:4 I am a stranger and a sojourner with you: give me a possession of …

Genesis 26:3 Sojourn in this land, and I will be with you, and will bless you; …

Genesis 35:27 And Jacob came to Isaac his father to Mamre, to the city of Arbah, …

Acts 7:5,6 And he gave him none inheritance in it, no, not so much as to set his foot on…

dwelling.

Genesis 12:8 And he removed from there to a mountain on the east of Bethel, and …

Genesis 13:3,18 And he went on his journeys from the south even to Bethel, to the …

Genesis 18:1,2,6,9 And the LORD appeared to him in the plains of Mamre: and he sat in …

Genesis 25:27 And the boys grew: and Esau was a cunning hunter, a man of the field; …

the heirs.

Hebrews 6:17 Wherein God, willing more abundantly to show to the heirs of promise …

Genesis 26:3,4 Sojourn in this land, and I will be with you, and will bless you; …

Genesis 28:4,13,14 And give you the blessing of Abraham, to you, and to your seed with …

Genesis 48:3,4 And Jacob said to Joseph, God Almighty appeared to me at Luz in the …

Links
Hebrews 11:9Hebrews 11:9 NIVHebrews 11:9 NLTHebrews 11:9 ESVHebrews 11:9 NASBHebrews 11:9 KJVHebrews 11:9 Bible AppsHebrews 11:9 Biblia ParalelaHebrews 11:9 Chinese BibleHebrews 11:9 French BibleHebrews 11:9 German BibleBible Hub
Hebrews 11:8
Top of Page
Top of Page