4705. σπουδαῖος (spoudaios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4705. σπουδαῖος (spoudaios) — 3 Occurrences

2 Corinthians 8:17 Adj-NMS-C
GRK: παράκλησιν ἐδέξατο σπουδαιότερος δὲ ὑπάρχων
NAS: himself very earnest, he has gone
INT: exhortation he received more earnest moreover being

2 Corinthians 8:22 Adj-AMS
GRK: πολλοῖς πολλάκις σπουδαῖον ὄντα νυνὶ
NAS: and found diligent in many
KJV: proved diligent in
INT: many things often earnest to be now

2 Corinthians 8:22 Adv
GRK: δὲ πολὺ σπουδαιότερον πεποιθήσει πολλῇ
INT: moreover much more earnest by the confidence great

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page