4456. πωρόω (póroó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4456. πωρόω (póroó) — 5 Occurrences

Mark 6:52 V-RPM/P-NFS
GRK: ἡ καρδία πεπωρωμένη
NAS: but their heart was hardened.
KJV: heart was hardened.
INT: the heart hardened

Mark 8:17 V-RPM/P-AFS
GRK: οὐδὲ συνίετε πεπωρωμένην ἔχετε τὴν
NAS: Do you have a hardened heart?
KJV: heart yet hardened?
INT: nor understand Hardened have you the

John 12:40 V-AIA-3S
GRK: ὀφθαλμοὺς καὶ ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν
NAS: THEIR EYES AND HE HARDENED THEIR HEART,
KJV: eyes, and hardened their heart;
INT: eyes and has hardened of them the

Romans 11:7 V-AIP-3P
GRK: δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν
NAS: it, and the rest were hardened;
KJV: and the rest were blinded
INT: however [the] rest were hardened

2 Corinthians 3:14 V-AIP-3S
GRK: ἀλλὰ ἐπωρώθη τὰ νοήματα
NAS: But their minds were hardened; for until
KJV: their minds were blinded: for until
INT: But were hardened the minds

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page