4457. πώρωσις (pórósis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4457. πώρωσις (pórósis) — 3 Occurrences

Mark 3:5 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς καρδίας
NAS: grieved at their hardness of heart,
KJV: for the hardness of their
INT: at the hardness of the heart

Romans 11:25 N-NFS
GRK: φρόνιμοι ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους
NAS: that a partial hardening has happened
KJV: that blindness in
INT: wise that hardness in part

Ephesians 4:18 N-AFS
GRK: διὰ τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας
NAS: that is in them, because of the hardness of their heart;
KJV: because of the blindness of their
INT: on account of the hardness of the heart

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page