4350. προσκόπτω (proskoptó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4350. προσκόπτω (proskoptó) — 8 Occurrences

Matthew 4:6 V-ASA-2S
GRK: μή ποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον
NAS: YOU UP, SO THAT YOU WILL NOT STRIKE YOUR FOOT
KJV: lest at any time thou dash thy
INT: lest ever you strike against a stone

Matthew 7:27 V-AIA-3P
GRK: ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ
NAS: blew and slammed against that house;
KJV: blew, and beat upon that house;
INT: winds and beat upon house

Luke 4:11 V-ASA-2S
GRK: μή ποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον
NAS: YOU UP, SO THAT YOU WILL NOT STRIKE YOUR FOOT
KJV: lest at any time thou dash thy
INT: lest ever you strike against a stone

John 11:9 V-PIA-3S
GRK: ἡμέρᾳ οὐ προσκόπτει ὅτι τὸ
NAS: in the day, he does not stumble, because
KJV: in the day, he stumbleth not, because
INT: day not he stumbles because the

John 11:10 V-PIA-3S
GRK: τῇ νυκτί προσκόπτει ὅτι τὸ
NAS: in the night, he stumbles, because
KJV: the night, he stumbleth, because
INT: the night he stumbles because the

Romans 9:32 V-AIA-3P
GRK: ἐξ ἔργων προσέκοψαν τῷ λίθῳ
NAS: [it were] by works. They stumbled over the stumbling
KJV: For they stumbled at that stumblingstone;
INT: by works they stumbled at the stone

Romans 14:21 V-PIA-3S
GRK: ἀδελφός σου προσκόπτει
NAS: your brother stumbles.
KJV: thy brother stumbleth, or is offended,
INT: brother of you stumbles

1 Peter 2:8 V-PIA-3P
GRK: σκανδάλου οἳ προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ
NAS: OF OFFENSE; for they stumble because they are disobedient
KJV: [even to them] which stumble at the word,
INT: of offense who stumble at the word

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page