4309. προορίζω (proorizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4309. προορίζω (proorizó) — 6 Occurrences

Acts 4:28 V-AIA-3S
GRK: βουλὴ σου προώρισεν γενέσθαι
NAS: and Your purpose predestined to occur.
KJV: counsel determined before to be done.
INT: purpose of you predetermined to come to pass

Romans 8:29 V-AIA-3S
GRK: προέγνω καὶ προώρισεν συμμόρφους τῆς
NAS: He also predestined [to become] conformed
KJV: also did predestinate [to be] conformed
INT: he foreknew also he predestined [to be] conformed to the

Romans 8:30 V-AIA-3S
GRK: οὓς δὲ προώρισεν τούτους καὶ
NAS: whom He predestined, He also
KJV: whom he did predestinate, them
INT: those whom moreover he predestined these also

1 Corinthians 2:7 V-AIA-3S
GRK: ἀποκεκρυμμένην ἣν προώρισεν ὁ θεὸς
NAS: God predestined before
KJV: God ordained before
INT: hidden which predetermined God

Ephesians 1:5 V-APA-NMS
GRK: προορίσας ἡμᾶς εἰς
NAS: He predestined us to adoption as sons
KJV: Having predestinated us unto
INT: having predestined us for

Ephesians 1:11 V-APP-NMP
GRK: καὶ ἐκληρώθημεν προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν
NAS: we have obtained an inheritance, having been predestined according
KJV: we have obtained an inheritance, being predestinated according to
INT: also we obtained an inheritance having been predestined according to [the] purpose

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page