4306. προνοέω (pronoeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4306. προνοέω (pronoeó) — 3 Occurrences

Romans 12:17 V-PPM-NMP
GRK: κακοῦ ἀποδιδόντες προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον
NAS: to anyone. Respect what is right
KJV: evil. Provide things honest
INT: evil repay providing right [things] before

2 Corinthians 8:21 V-PIA-1P
GRK: προνοοῦμεν γὰρ καλὰ
NAS: for we have regard for what is honorable,
KJV: Providing for honest things, not
INT: providing for things right

1 Timothy 5:8 V-PIA-3S
GRK: οἰκείων οὐ προνοεῖ τὴν πίστιν
NAS: anyone does not provide for his own,
KJV: But if any provide not for his own,
INT: household not does provide for the faith

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page