προειρημένων
Englishman's Concordance
προειρημένων (proeirēmenōn) — 2 Occurrences

2 Peter 3:2 V-RPM/P-GMP
GRK: μνησθῆναι τῶν προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ
INT: to be mindful of the spoken before words by

Jude 1:17 V-RPM/P-GNP
GRK: ῥημάτων τῶν προειρημένων ὑπὸ τῶν
INT: words which have been spoken before by the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page