προλέγω
Englishman's Concordance
προλέγω (prolegō) — 2 Occurrences

2 Corinthians 13:2 V-PIA-1S
GRK: προείρηκα καὶ προλέγω ὡς παρὼν
INT: I have before declared and I say beforehand as being present

Galatians 5:21 V-PIA-1S
GRK: τούτοις ἃ προλέγω ὑμῖν καθὼς
NAS: of which I forewarn you, just
KJV: I tell you before, as I have
INT: these as to which I tell beforehand you even as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page