4189. πονηρία (ponéria)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4189. πονηρία (ponéria) — 7 Occurrences

Matthew 22:18 N-AFS
GRK: Ἰησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπεν
NAS: perceived their malice, and said,
KJV: their wickedness, and said,
INT: Jesus the malice of them said

Mark 7:22 N-NFP
GRK: πλεονεξίαι πονηρίαι δόλος ἀσέλγεια
NAS: deeds of coveting [and] wickedness, [as well] [as] deceit,
KJV: covetousness, wickedness, deceit,
INT: covetous desires wickednesses deceit sensuality

Luke 11:39 N-GFS
GRK: ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας
NAS: of robbery and wickedness.
KJV: of ravening and wickedness.
INT: of plundering and wickedness

Acts 3:26 N-GFP
GRK: ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν
NAS: every one [of you] from your wicked ways.
KJV: of you from his iniquities.
INT: from the wickednesses of you

Romans 1:29 N-DFS
GRK: πάσῃ ἀδικίᾳ πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ κακίᾳ
NAS: unrighteousness, wickedness, greed,
KJV: fornication, wickedness, covetousness,
INT: all unrighteousness wickedness covetousness malice

1 Corinthians 5:8 N-GFS
GRK: κακίας καὶ πονηρίας ἀλλ' ἐν
NAS: of malice and wickedness, but with the unleavened
KJV: of malice and wickedness; but with
INT: of malice and wickedness but with

Ephesians 6:12 N-GFS
GRK: πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς
NAS: the spiritual [forces] of wickedness in the heavenly
KJV: against spiritual wickedness in high
INT: spiritual [powers] of evil in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page