4122. πλεονεκτέω (pleonekteó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4122. πλεονεκτέω (pleonekteó) — 5 Occurrences

2 Corinthians 2:11 V-ASP-1P
GRK: ἵνα μὴ πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ
NAS: that no advantage would be taken of us by Satan,
KJV: Satan should get an advantage of us: for
INT: that not we be outwitted by

2 Corinthians 7:2 V-AIA-1P
GRK: ἐφθείραμεν οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεν
NAS: no one, we took advantage of no one.
KJV: no man, we have defrauded no man.
INT: did we corrupt no one did we exploit

2 Corinthians 12:17 V-AIA-1S
GRK: δι' αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς
NAS: [Certainly] I have not taken advantage of you through
KJV: Did I make a gain of you by
INT: by him did I overreach you

2 Corinthians 12:18 V-AIA-3S
GRK: ἀδελφόν μήτι ἐπλεονέκτησεν ὑμᾶς Τίτος
NAS: with him. Titus did not take any advantage of you, did he? Did we not conduct ourselves
KJV: Titus make a gain of you?
INT: brother not did exploit you Titus

1 Thessalonians 4:6 V-PNA
GRK: ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ
NAS: man transgress and defraud his brother
KJV: and defraud his
INT: to go beyond and to overreach in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page