4064. περιφέρω (peripheró)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4064. περιφέρω (peripheró) — 3 Occurrences

Mark 6:55 V-PNA
GRK: κακῶς ἔχοντας περιφέρειν ὅπου ἤκουον
NAS: and began to carry here
KJV: and began to carry about in
INT: sick were to carry about where they were hearing

2 Corinthians 4:10 V-PPA-NMP
GRK: τῷ σώματι περιφέροντες ἵνα καὶ
NAS: always carrying about in the body
KJV: Always bearing about in the body
INT: the body bearing about that also

Ephesians 4:14 V-PPM/P-NMP
GRK: κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ
NAS: tossed here and there by waves and carried about by every
KJV: and carried about with every
INT: being tossed and carried about by every wind

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page