2975. λαγχάνω (lagchanó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2975. λαγχάνω (lagchanó) — 4 Occurrences

Luke 1:9 V-AIA-3S
GRK: τῆς ἱερατείας ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι
NAS: of the priestly office, he was chosen by lot to enter
KJV: of the priest's office, his lot was to burn incense
INT: of the priesthood it fell to him by lot to burn incense

John 19:24 V-ASA-1P
GRK: αὐτόν ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ
NAS: Let us not tear it, but cast lots for it, [to decide] whose
KJV: it, but cast lots for it,
INT: it but let us cast lots for it

Acts 1:17 V-AIA-3S
GRK: ἡμῖν καὶ ἔλαχεν τὸν κλῆρον
NAS: among us and received his share
KJV: us, and had obtained part of this
INT: us and obtained a part

2 Peter 1:1 V-APA-DMP
GRK: ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν ἐν
NAS: To those who have received a faith
KJV: Christ, to them that have obtained like precious
INT: equally precious with us having obtained faith through

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page